Buradasınız

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLKÖĞRETİM II. KADEMEDEKİ FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ1: AMASYA ÖRNEĞİ

OPINIONS OF PROSPECTİVE SCİENCE TEACHERS ON THE SCIENCE TEACHİNG IN PRIMARY SCHOOLS: AN EXAMPLE IN AMASYA

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study is designed for 1th and 4th grade student teachers who have completed their school experience (pratical teaching) and aims to determine their wiews about the science teaching in school at Ondokuz Mayıs Üniversity, Amasya Faculty of Education, Department of science Teaching
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Amasya Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen bilgisi Öğretmenliği ABD'nda okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamasını tamamlamış 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin ilköğretim II. kademedeki fen öğretimi hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Akdeniz, A.R., Yiğit, N. ve Kurt, Ş. (2002, Eylül). Yeni fen bilgisi öğretim programı ile ilgili öğretmenlerin görüşleri, ODTÜ V.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde Sunulan Bildiri, s. 400-407, Ankara.
Altınok, H. (2004). Öğretmenlerinin fen öğretimine yönelik tutumlarına ilişkin öğrenci algıları ve öğrencilerin fen bilgisi dersine yönelik tutum ve güdüleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 1-8.
Argon, T. ve Kanbur, M. (2001, Haziran). Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması,
Azar, A. (2003). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin görüşlerinin yansımaları, Milli Eğitim Dergisi, 159, 181-195
Bakaç, M. (2003). Fen bilgisi öğretiminde ölçme değerlendirme üzerine bir çalışma, Milli Eğitim Dergisi, 157, 23-30.
Çakır, Ö. S., Şahin, B ve Şahin, T. (2000, Eylül). Türkiye'de farklı coğrafi bölgede bulunan okullardaki öğrencilerin fen bilgisi dersinde bilişsel ve duyuşsal açıdan karşılaştırılmalı olarak incelenmesi, HÜ IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresinde sunulan Bildiri,
s. 201-205, Ankara.
20
Hatice Karaer / Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, (2006), 8-22
Ergin, Ö. ve Akpınar, E. (2002, Eylül). Öğrenci merkezli fen eğitimine yönelik bir uygulama,
ODTÜ V.Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik
Eğitimi Kongresinde Sunulan Bildiri, s.84-90, Ankara.
Genç, H ve Küçük, M. (2004, Eylül). Öğrenci merkezli öğretim programının uygulanması üzerine bir durum tespit çalışması, GÜ XII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde Sunulan Bildiri, s. 1555-1573. Antalya.
Gültekin, M. (2002). Eğitim Fakülteleri Öğretmen Yetiştirme Programlarının Yeniden Düzenlenmesi Kapsamında İlköğretime Öğretmen Yetiştirme, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 1-2: 49-65.
Gürdal, A. (1991). İlköğretim fen eğitiminde laboratuar ve araç kullanımı, MÜ. Eğitim Fakültesi Eğitim bilimleri dergisi, 3, 145-155.
Gürses, A, Yalçın, M. ve Doğar, Ç. (2003). Fen sınıflarında öğretmenin yeri, Milli Eğitim Dergisi, 57, 5-9.
Güzel, H. (2000, Eylül). İlköğretim okullarında I: ve II. Kademedeki fen bilgisi derslerinde laboratuar etkinlikleri ve araç kullanımı düzeyi, HÜ IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresinde Sunulan Bildiri, s. 181-187. Ankara.
Kaptan F. ve Korkmaz H. (2001a). Mevcut fen
bilgisi fen 2001-2002 Öğretim yılında uygulamaya konulacak olan yeni fen bilgisi programının karşılaştırılması, Çağdaş Eğitim
Dergisi, 273, 33-38.
Kaptan F. ve Korkmaz H. (2001b). İlköğretim okullarında fen bilgisi dersinin uygulanmasında karşılaşılan güçlükler, Çağdaş Eğitim Dergisi,
281,19-26.
Karaer, H. (2003, Eylül). Amasya ili merkez ilçede bulunan ortaöğretim öğrencilerinin kimya dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi, İstanbul Üniversitesi XVII.Ulusal Kimya Kongresinde Sunulan Bildiri, s. 494, İstanbul.
Karaer, H. (2005). Lise fen bölümü
öğrencilerinin kimya dersine yönelik
tutumlarının belirlenmesi, Çağdaş Eğitim Dergisi, Aralık ,326, 23-30.
Kartal, S.,Okur, M. ve Yanmaz, N. (2001,Eylül). Fen öğretiminde materyallerin etkin kullanımının öğrenmeye etkisi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Eğitimi
Sempozyumunda Sunulan Bildiri, s. 550- 554, Ankara.
Kesercioğlu,T., Bakaç, M., Aydın, H. ve Alpat, Ş. (1996, Eylül). Türkiye genelinde ilköğretim okullarının II. kademesinde fen eğitiminin bugünkü durumu üzerine bir çalışma, Marmara Üniversitesi II. Ulusal Eğitim Sempozyumunda sunulan Bildiri, s. 26-32, İstanbul.
Kesercioğlu, T., Balım, A.G., Ceylan, A. ve Moralı, S. (2000, Eylül). İlköğretim okulları 7. sınıflarda uygulanmakta olan fen dersi konularının öğretiminde görülen okullar arası farklılıklar, HÜ IV. Fen Bilimleri Kongresinde Sunulan Bildiri, s. 125-130. Ankara.
Kocakülah, M.S. ve Kocakülah, A. (2002, Eylül). İlköğretim fen eğitiminde yapılan deneysel çalışmalar ile ilgili öğretmen görüşleri, ODTÜ V.Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresinde Sunulan Bildiri, s. 100-107
MEB.(2000). İlköğretim okulu fen bilgisi dersi öğretim programı, .Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
Morgil, İ. ve Seçken, N. (2002, Eylül). Kimya Eğitiminde Öğrenci Tutumlarını Etkileyen Faktörlerin Ölçülmesi, ODTÜ V.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde Sunulan Bildiri, s. 171- 176, Ankara.
Özan, M. B. ve Turan, M. (2002, Eylül). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin genel kimya dersine yönelik görüşlerinin belirlenmesi, ODTÜ V. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresinde Sunulan Bildiri, s. 180-186, Ankara.
Savran, A., Çakıroğlu, J. ve Özkan, Ö. (2002, Eylül). Fen bilgisi öğretmenlerinin yeni fen bilgisi programına yönelik düşünceleri, ODTÜ V.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde Sunulan Bildiri, s. 203-207, Ankara.
Semenderelioğlu, F. (2002, Eylül). 2001-2002 Öğretim yılında uygulanan ilköğretim 2. kademe fen bilgisi müfredatının müspet ve menfi noktaları, ODTÜ V.Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresinde Sunulan Bildiri, s. 208-212,Ankara.
Sünbül, A. M., Afyon, A.,Yağız, D. ve Aslan, O. (2004, Eylül). İlköğretim 2. kademe fen bilgisi derslerinde akademik başarıyı yordamada
21
Fen Bilgisi... /Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, (2006), 70-75
öğrencilerin öğrenme strateji, stil ve tutumlarının etkisi, GÜ XII. Eğitim Bilimleri Kongresinde Sunulan Bildiri, s. 1573-1588., Antalya.
Şimşek, S. (2000). Fen bilimlerinde ölçme değerlendirmenin önemi, Milli Eğitim Dergisi, 148 .42-49.
Üce, M ve Şahin, M. (2001, Eylül). Marmara üniversitesi Atatürk eğitim fakültesi anabilimdalı öğrencilerinin ortaöğretim kimya eğitimi hakkındaki düşünceleri, Maltepe
Üniversitesi Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumunda Sunulan Bildiri, s. 326-330, İstanbul.
Yıldırım, A ve Öztürk, E. (2002). Sınıf öğretmenlerinin günlük planlarla ilgili algıları: öncelikler, sorunlar ve öneriler, İlköğretim-Online - dergi 1 (1), 17-27.
Yılmaz, A. ve Morgil, İ. (1992). Türkiye'de fen öğretiminin genel bir değerlendirilmesi, sonuçları ve önerileri, HÜ Eğitim fakültesi
dergisi, 7, 269-278.
22

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com