Buradasınız

DERS YAZILIMLARININ ÖĞRENCİ BAŞARISINA, KAVRAM YANILGILARINA VE BİYOLOJİYE KARŞI TUTUMLARA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

THE INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF TUTORIALS ON STUDENTS' ACHIEVEMENTS, MISCONCEPTIONS AND ATTITUDES TOWARDS BIOLOGY

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to investigate the effects of a computer-assisted instructional material, tutorial design educational software, on students' academic achievement, misconceptions and attitudes with respect to "biological concepts related to genetic " topic. The study conducted in 2005-2006 academic year was carried out in two different classes taught by the same teacher, in which there were forty eight 9th grade students in central city of Bayburt. An experimental research design including the genetic concepts achievement test (GBT), the genetic concepts concept test (GKT) and biology attitude scale (BTÖ) was applied at the beginning and at the end of the research. After the treatment, general achievement in GBT increased in favour of experiment group (p < 0.05). This result showed that using tutorial design educational software in teaching biology was very effective for students' achievement. Concurrently, tutorial design educational software changed major misconceptions related to biologic terms in genetic topic. Also, a significant increase was observed about students' attitudes towards biology education in experiment group with respect to control group.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, bilgisayar destekli öğretim materyallerinden biri olan ders yazılımlarının genetikle ilgili kavramlar konusunda öğrencilerin başarısına, kavram yanılgılarına ve biyolojiye karşı tutumlarına etkisini araştırmaktır. Çalışma, 2005-2006 akademik yılında Bayburt ili merkezinde bulunan bir ortaöğretim okulunun iki ayrı dokuzuncu sınıfında toplam kırk sekiz öğrenci ile yürütülmüştür. Genetik Kavramlar Başarı Testi (GBT), Genetik Kavramlar Kavram Testi (GKT) ve Biyoloji Tutum Ölçeği'nin (BTÖ) araştırma öncesinde ve sonrasında uygulandığı deneysel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Uygulama sonrasında GBT' deki genel başarı deney grubu lehine anlamlı bir farklılık göstermektedir (p < 0.05). Bu sonuç, ders yazılımı şeklinde tasarımlanan eğitsel yazılımların biyoloji eğitiminde öğrenci başarısı üzerine oldukça etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Aynı zamanda ders yazılımı şeklinde tasarımlanan eğitsel yazılım genetikle ilgili terimler konusunda var olan temel kavram yanılgılarını da düzeltebilmiştir. Ayrıca, kontrol grubuna oranla deney grubunda öğrencilerin biyolojiye karşı tutumları bakımından olumlu yönde bir artış olduğu gözlenmiştir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Alessi, S. M., Trollip, S. R.
(1985)
. Computer-Based Instruction: Methods and Development. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.
Baki, A. (2002). Öğrenen ve Öğretenler için Bilgisayar Destekli Matematik. Tübitak Bitav-Ceren Yayınları, İstanbul.
Bayraktar, E. (1998). Bilgisayar destekli matematik öğretimi. (Yayınlanmamış doktora tezi), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Black, H.
(1986)
. Assessment for learning. In Desmod L. Nuttall (Ed.), Assessing educational achievement (pp. 7-18). London/Philadelphia: The Folmer Press.
Bramble, W. J., Mason, E. J. (1985). Computers in school. New York: McGraw-Hill.
Canpolat, N., (2002).
Kimyasa
l Denge İle İlgili Kavramların Anlaşılmasında Kavramsal Değişim Yaklaşımının Etkinliğinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 120 s, Erzurum.
Chang, C.Y. (2001). Comparing the impacts of a problem-based computer-assisted instruction and the direct-interactive teaching method on student science achievement. Journal of Science Education
and Technology, 10(2), 2001.
Coye, R. W., Stonebraker, P. W. (1994). The effectiveness of personal computers in operations management education. International Journal of Operations & Production Management, 14(12), 35¬46.
Davis, B. G. (1988). Role of assessment in higher education. American Educational Research Association.
Ertepınar, H., Demircioğlu, H., Geban, Ö., Yavuz, D. (1998). The effect of assimilation and computer based instruction to understand mole concept. III. National Science Education Symposium, Karadeniz Technical University, Turkey.
Ferguson, N. H., Chapmen, S. R. (1993).
Computer-assisted instruction for introductory genetics. Journal of Natural Resources and Life Sciences Education, 22, 145-152.
Francisa, L. J., Katzb, Y. J., Susan, H., Jonesc, S.
H. (2000). The reliability and validity of the
Hebrew version of the Computer Attitude Scale. Computers & Education, 35, 149-159.
Geban,
Ö.
, Ertepınar, H., Yılmaz, G., Altın, A., Şahbaz, F. (1994). Bilgisayar destekli eğitimin öğrencilerin fen bilgisi başarılarına ve fen bilgisi ilgilerine etkisi. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu: Bildiri Özetleri Kitabı, s:1-2, 9 Eylül Üniversitesi, İzmir.
Haladyna, T.M.,
(1994)
. Developing and validating multiple-choice test items. Lawrence Erlbaum Associates Publishers, Hove, UK.
Hannafin, M.J.,
Peck
, K.L., (1988). The design, development, and evaluation of instructional software. Macmillan publishing company, pp.139.
Karamustafaoğlu, S., Sevim, S., Mustafaoğlu, O., Çepni, S.
(2003)
. Analysis Turkish high-school chemistry examination questions according to Bloom taxonomy. Chemistry Education: Research
and Practice, 4(1), 25-30.
Kaya, Z. (1999). "Bilgisayar Destekli Öğretim ve Ergonomi". Birinci Uluslararası Katılımlı Bilgi Teknolojileri Sempozyumu Bildirileri. Bursa: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
Lee, S.C. (2001). Development of instructional strategy of computer application software for group instruction. Computers & Education, 37, 1 -9.
Lewis, J., Leach, J., Wood-Robinson, C. (2000). All
in the genes? Young people understanding of the nature of genes. Educational Research, 34 (2), 74¬79.
Mitra, A. (1998). Categories of computer use and their relationships with attitudes toward computers. Journal of Research on Computing in Education,
30(3), 281 -294.
Numanoğlu, M. (1990). Milli Eğitim Bakanlığı Bilgisayar Destekli Eğitim Projesi Bilgisayar Destekli Eğitim Yazılımlarında Bulunması Gereken Eğitsel Özellikler. Ankara: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Powell, J. V., Aeby, V. G., Jr., Carpenter-Aebyc, T.
(2003)
. A comparison of student outcomes with and without teacher facilitated computer-based instruction. Computers & Education, 40, 183-191.
Selwyn, N. (1999). Students' attitudes towards computers in sixteen to nineteen education. Education and Information Technologies, 4(2),
129-141.
Shaw, G., Marlow, N. (1999). The role of student learning styles, gender, attitudes and perceptions on
83
Ders Yazılımlarının... / Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, (2007), 75-84
information and communication technology assisted learning. Computer & Education, 33, 223 -
234.
Tjaden, B.
J.
, Martin, C. D. (1995). Learning effects of computer-assisted instruction on collage students. Computer Education, 24(4), 221 -277.
Tsai, C.C., Chou, C. (2002). Diagnosing students' alternative conceptions in science. Journal of computer assisted learning, 18, 157-165.
Uşun, S. (2000). Dünyada ve Türkiye'de bilgisayar destekli öğretim. Pegema Yayıncılık, s.51, Ankara.
Uzun, N., Sağlam N. (2003). Orta Öğretim Biyoloji
Programında Genetik Konularının
Değerlendirilmesi ve Öğrencilerin Genetiğe İlgisinin Saptanması. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, Bildiriler Kitabı, 2323-2342, Gazi Üniversitesi, Antalya.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com