Buradasınız

FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ YILLARA GORE BAŞARI VE TUTUMLARININ ETKİLEŞİM DÜZEYLERİ

ACCORDING TO YEARS PHYSICS STUDENT TEACHERS' ATTITUDES AND ACHIEVEMENT INTERACTION LEVELS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Recent changes and developments happened in the fields of science and technology have affected many aspects of the life, educational programmes and it's teaching. For this reason, the teaching subjects have been increasing day by day in the society. At the end of the teacher education model used in the teacher training it is necessary to identify to what extent the student teachers' success and attitude levels of the mechanical topics have improved and this is one of curious subjects. This study aims to identify and compare the influence of the formation lessons taught in various classes on the student teachers' understanding and attitude levels about the mechanical topics. As a research tool an achievement test consisting of 25 articles and a 5-Likert scale including 35 articles whose reliability and validity calculated were used. The tests were applied about 500 physics student teachers registered with the department of physics at five different universities. To identify the student teachers' attitude the study investigated correlation coefficient of their success and also researched if there are linear relationships among the students' scores. The success of the student teachers in years four and five progressed parallel to each other, but the attitudes of the student teachers in years one, two and three did not change much. The formation lessons influenced students positively towards teaching task. Finally, the formation lessons that play an important role in liking the teaching post must be taught in the early years of the postgraduate education.
Abstract (Original Language): 
Günümüzde bilim ve teknoloji alanında meydana gelen hızlı değişimler ve gelişmeler hayatın her alanını etkilediği gibi, eğitim programlarını ve onun öğretimini de şekillendirmektedir. Bu nedenle öğretim bilgisinin önemi her geçen gün artarak devam etmektedir. 1997 yılından itibaren uygulamaya konulan öğretmen yetiştirme modeli sonunda, öğretmen adaylarının başarı düzeyinde ve tutumlarında ne derece gelişme olduğu merak edilen bir konudur. Bu çalışmanın amacı, fizik öğretmen adaylarının "Genel Fizik" dersindeki "mekanik" konusuna ilişkin başarı düzeylerini ve tutumlarını sınıf kademelerine göre karşılaştırmak, başarılarının yıllara göre değişimini tespit etmektir. Veri toplama aracı olarak, geçerliği ve güvenirliği test edilmiş 25 maddelik çoktan seçmeli başarı testi ve 35 maddelik, 5 'li Likert tipi tutum ölçeği kullanılmıştır. Çalışma, beş üniversitenin eğitim fakültesi fizik öğretmenliği programında öğrenim gören 500 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Fizik öğretmen adaylarının alan bilgisindeki başarıları ile fizik bilimine karşı tutumları arasında lineer ilişki olup olmadığına bakılmıştır. Dördüncü ve beşinci sınıfta adayların başarı ve tutumları paralel ilerlerken; birinci, ikinci ve üçüncü sınıftaki başarı artışı tutumlarında görülmemiştir. Adayların sınıf seviyeleri yükseldikçe fen derslerine karşı tutumlarının iyileşmesi ve olumsuz tutumlarının azalması, mesleğin adaylar tarafından benimsendiği sonucunu göstermektedir. Bu nedenle mesleği sevmede önemli rol oynayan, öğretmelik mesleği ile ilgili dersler ilk sınıflarda verilmeye başlanmalıdır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Akdeniz, A. R., Çepni, S., Yiğit, N. ve Ayvacı, H. Ş. (1999). Fizik öğretmen adaylarının alan bilgilerinin uygulamaları üzerine bir yaklaşım, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 2, 7-21.
Alonso, M. ve
Finn
, E. (1995). An integrated approach to thermodynamics in the introductory physics course, the physics teacher, 33, 296-310.
Aycan, Ş. (2002). Lise fizik müfredatındaki konuların anlaşılma düzeyleri üzerine bir araştırma, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 16-18 Eylül, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.
Bayram, H. (1992). Eğitim Yüksek Okullarında öğretim elemanı-öğrenci iletişimi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Büyükkaragöz, S. (1997). Öğretmen adayı öğrencilerin öğretmenlik yeterlilik düzeyleri ve mesleki tutumları ile bunlar arasındaki ilişkiler, Eğitim Sempozyumu, D.E.Ü. Sabancı Kültür Sarayı, 10-12 Nisan, İzmir.
uygulanarak başarı gelişimleri izlenmelidir. Buna bağlı olarak öğretim elemanları, başarısız olan öğrencilerle birebir görüşerek alan derslerinin iyi özümsenmesini sağlamalı ve mesleğe karşı güdülemelidir.
Mekanik konusu, fiziğin temel konuları arasında yer aldığı için laboratuarda mümkün olduğu kadar bireysel deneyler yaptırılarak bilgilerin kalıcılığı ve anlamlı öğrenme sağlanabilir. Ayrıca dersler yürütülürken tartışma ortamlarının oluşturulmasıyla konunun anlamlı ve kalıcı öğrenilmesine katkı sağlayarak, adayların derse ve mesleğe karşı tutumları etkilenebilir.
Öğretmenliğe atanma için yapılan yeterlilik sınavında fizik dersleriyle ilgili soruların sorulması ve atamaya ayrılan kontenjanın artırılmasının da başarıyı ve derse karşı tutumu olumlu yönde etkileyeceği düşünülebilir.
Çepni, S.
(1993)
. New secodary science teachers' development in Turkey: Implications for the academy of new teacher program, Yayımlanmış doktora tezi, University of Southampton, İngiltere.
Çepni, S. Küçük, M. ve Ayvacı, Ş. (2001). Fen Bilgisi öğretmen adaylarının fen branşlarına karşı tutumlarının ve temel fen kavramlarını anlama düzeylerinin yıllara göre değişimi, X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 7-8 Haziran, Bolu.
Çubukçu, Z. (1997). Öğretmen lisesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelimleri, Eğitim Yönetimi, 3 (2), 163-172.
Deryakulu, D. (1992). Öğretim elemanı-öğrenci arası iletişimde istenilen öğretim elemanı davranışlarının gösterilmesini engelleyen faktörler. Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Enginer, A. (1997). AİBÜ Eğitme Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde öğretim hizmeti veren öğretim elemanlarının yeterlilikleri. Yayınlanmış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
68
Naki
Erdemir, Salih Çepni / Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, (2006), 1-7
Erdemir, N. (2004). Fizik öğretmen adaylarının öğrenimleri sürecinde başarı ve tutum değişimlerinin belirlenmesi, Yayınlanmış doktora tezi, K.T.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon
Eryılmaz, A. (2002). Öğrenci ve öğretmenlerin lise 2 fizik konuların nasıl daha zevkli öğrenebilecekleri hakkındaki görüşleri, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 16-18 Eylül, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Ankara.
Freiberg, H. J. (2002). Essential skills for new teachers, Educational Leadership, 59, 6, 56-60
Gilroy, M.
(2004)
. Waking up student's math/science attitudes and achievement. The Education Digest, 68(4), 39-44.
Gomez, M. A., Pozo, J. ve Sanz, A. (1995). Students' ideas on conservation of matter; Effects of expertise and context variables, Science Education, 79, 1, 77-93.
Gürçay, D. (2002). Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin fiziğe karşı tutumlarının çoklu zeka alanlarına göre değişiminin incelenmesi, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 16-18 Eylül, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, 215-221.
Mellado, V.
(1997)
. Preservice teachers' classroom practice and their conceptions of the nature of science, Science and Education, 6, 331-354.
Morgil,
F.İ
. ve Yılmaz, A. (1999). Fen öğretmenlerinin görevleri ve nitelikleri- fen öğretmeni yetiştirilmesine yönelik öneriler, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15,
35-40.
National Science Foundation. (2004). Women, minorities, and person with disabilities in science and engineering: 2002. Arlington, VA: Author.
Özdilek-Kılıç, F. (1997). İlköğretim okullarına sınıf öğretmeni olarak atanmakta olan adayların öğretmenlik meslek bilgisi düzeyleri ile öğretmenlik
mesleğine yönelik tutumlar. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
Reiss, M. J.
(2005)
. Students' attitudes towards science: a long-term perceptive. Canadian Journal of Science, Mathematic, & Technology Education,
4, 97-109.
Singh, K., Granville, M. & Dika, S. (2005).
Mathematics and science achievement: Effects of motivation, interest, and academic engagement. Journal of Educational Research, 95 (6), 323-332.
Sözer, E. (1992). Eğitim Fakültesi öğrencileri ile öğretmenlik sertifikası programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Sözer, E. (1996). Üniversitelerde öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 2, 7-21.
Şişman, M. (1999). Öğretmenlik mesleğine giriş, Ankara, Pegem Yayıncılık.
Tsou, W., Wang, W., & Tzeng, Y. (2005) applying a multimedia storytelling website in foreign language learning. Computers & Education, 42, 17¬28.
Türkoğlu, A. (1993). Eğitim Yüksek Okulu program uygulamalarında karşılaşılan sorunlar. Eğitim Bilimleri I. Ulusal Kongresi Bildirileri, s. 179-189, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Milli Eğitim Basımevi.
Wilkins, J. L. M & Ma, X. (2003). Modeling change in student attitude toward and beliefs about mathematics. Journal of Education Research, 97 (1),
52-63.
Yüksel, S. (2004) Eğitim Fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik meslek bilgisi derslerine yönelik direnç davranışları, Kuram ve Uygulamada Eğitim
Bilimleri Dergisi, 4 (1), 171 -200.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com