Buradasınız

BİYOLOJİ ÖĞRETİMİ İÇİN HAZIRLANMIS EĞLENCELİ EĞİTİM YAZILIMI DEĞERLENDİRMESİ

EDUTAINMENT SOFTWARE EVALUATION PREPARED FOR BIOLOGY INSTRUCTION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to determine whether an edutainment software program, called “Biyoskop” prepared for computer assisted biology instruction, has educational quality according to the criteria which have to be taken into consideration during the evaluation process of an educational software program. The subjects of the study consist of a group of 48 biology teachers. In this research, “educational software evaluation scale”, which lists the criteria necessary for courseware programs used in computer assisted instruction, has been used in order to attain teachers’ evaluations regarding the appropriateness of content, ease-of-use, technical and educational adequacy of the software. As a result of the analysis of the gathered data, it has been evaluated that the software ranks “average” in terms of adequacy due to the lack of sufficient qualifications, such as the relation of the content to the target behavior, compatibility with the curriculum, providing opportunities of progress for the students asking for further information, providing additional activities and containing an achievement test.
Abstract (Original Language): 
Bu arastırmanın amacı, bilgisayar destekli biyoloji öğretimi için hazırlanan “Biyoskop” adlı eğlenceli eğitim yazılımının, eğitim yazılımları değerlendirme sürecinde dikkate alınması gereken ölçütlere uygun olarak eğitsel niteliğe sahip bir yazılım olup olmadığını değerlendirmektir. Arastırmanın çalısma grubunu kırk sekiz biyoloji öğretmeni olusturmaktadır. Arastırmada, bilgisayar destekli öğretim uygulamalarında kullanılabilecek eğitim yazılımlarının sahip olması gereken ölçütlerin sıralandığı “eğitim yazılımları değerlendirme ölçeği” öğretmenlerin ders yazılımının içerik uygunluğu, kullanım kolaylığı, teknik yeterlilik ve eğitsel yeterlilik boyutlarına iliskin değerlendirmelerine ulasmak için kullanılmıstır. Elde edilen verilerin çözümlenmesi sonucunda içeriğin hedef ve davranıslarla olan iliskisi, müfredata uygunluğu, daha fazla bilgi edinmek isteyen öğrenciler için ilerleme olanağı verebilme, hedeflere yer verme, ek etkinlikler sunma ve basarı testi bulundurma özellikleri açısından yetersizlikler göstermesi nedeniyle genel olarak “orta” düzeyde yeterliliğe sahip bir yazılım olarak değerlendirilmistir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Alabay, E. (2006). Okul deneyimi dersi alan okulöncesi öğretmen adaylarının gözlemleriyle ilköğretim okulöncesi
öğretmenlerini yapılandırmacı öğrenmeye göre değerlendirilmesi. Eğitimde Çağdas Yönelimler–3 :
“Yapılandırmacılık ve Eğitime Yansımaları” Đzmir.
Alessi, S. M., & S.R. Trollip (1985). Computer-based instruction: Methods and development. Englewoood Cliffs, NJ:
Prentice-Hall.
Arıcı, N.; & Dalkılıç, E. (2006). Animasyonların bilgisayar destekli öğretime katkısı: Bir uygulama örneği.
Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt: 14, No:2, 421–430.
Ayas, A., Karatas, F. Ö., Ünal, S., & Çalık, M., 2000. Gazlar konusu ile ilgili bilgisayar destekli öğretim
yazılımlarının yeterliliklerinin arastırılması, IV.Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, H.Ü. Eğitim Fakültesi,
Ankara, 221-228.
Aykanat, F., Doğru, M., & Kalender, S. (2005). Bilgisayar destekli kavram haritaları yöntemiyle fen öğretiminin
öğrenci basarısına etkisi, Kastamonu Eğitim Dergisi, Ekim, Cilt:13 No:2, 391–400.
30 KARA
Buckingham, D., & Scanlon M., (2000). That is edutainment: media, pedagogy and the market place. Paper presented
to the International Forum of Researchers on Young People and the Media, Sydney.
Dick, W., & Carey, L., (1996). “The systematic design of instruction (4th Ed.)”, NY: Harpercollins College
Publishers, New York,.
Esgi, N. (2006). Bilgisayar teknolojisindeki öğretmen yeterlikleri. Đlköğretmen Dergisi, Ekim, 8–10.
Hannafin, M.J., & Peck, K.L., (1988). The design, development, and evaluation of instructional software. Macmillan
publishing company, pp.139.
Herring, D.F., Notar, C.E., & Wilson, J.D. (2005). Multimedia software evaluation form for teachers. Education, Fall,
Vol. 126 Issue 1, 100–111.
Ito, M. (2006). Engineering play: children’s software and the cultural politics of edutainment. Discourse: studies in
the cultural politics of education, Vol. 27, No. 2, pp. 139-160.
Jackson B., (1988), A comparison between computer-based and traditional assessment tests, and their effects on pupil
learning and scoring. School Science Review, 69, no. 249, 809-815.
Kara, Y. (2007). Eğitim yazılımları değerlendirme ölçeği (EYDÖ): geçerlik ve güvenirlik çalısması. Sakarya
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 77–90.
Karatas, F. Ö., 2002. Lise 2 kimyasal denge konusunun öğretiminde bilgisayar paket programları ile klasik
yöntemlerin etkililiğinin karsılastırılması. Yayınlanmamıs Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
Keskinkılıç, G.; & Alabay, E. (2006). Selçuk Üniversitesi fen bilgisi öğretmen adaylarının bilgisayar kullanımına
yönelik öz yeterlik inançlarının belirlenmesi. 6th International Technology Conference, Famagusta, North
Cyprus (s. 1106–1112).
Kocasaraç, H. (2003). Bilgisayarların öğretim alanında kullanımına iliskin öğretmen yeterlilikleri, The Turkish
Online Journal of Educational Technology – TOJET, July, ISSN: 1303–6521 Volume 2, Issue 3, Article 10.
Lee, J.R. (1997). Selecting and evaluating CD-ROMs: A Public School Media Specialist's Perspective. Journal of
Educational Media & Library Sciences, 34, (4), 368–79.
McMillan, J. H, & Schumacher, S. (2001). Research in education: a conceptual introduction, 5th ed. Addison Wesley
Longman Inc., New York.
Mutlu, M.E; Öztürk, C. (1999). Đnternet üzerinde bilgisayar destekli eğitim yazılımı gelistirme ve sunum araçlarının
gereksinimleri karsılama düzeyleri. BTIE'99 Bilisim Teknolojileri Isığında Eğitim 1999.
Odabası, F. (2002). Educational software for preschool. computers in preschool. Ed. Aysen Gürcan Namlu Anadolu
University, Open Education Faculty, Eskisehir.
Okan, Z. (2003). Edutainment: is learning at risk? British Journal of Educational Technology Vol 34 No 3 255–264
Price, R. V. (1991). Computer-aided instruction: a guide for authors. Brooks/Cole Publishing Company, USA.
Sezer, N. (1989), Bilgisayarlı öğretimin ilkokul 5. sınıf öğrencilerinin matematik erisisine etkisi, Yüksek Lisans Tezi,
Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitisü, Ankara.
Shiratuddin, N., & Landoni, M. (2002). Evaluation of content activities in children’s educational software. Evaluation
and program planing, 25, 175–182.
Simsek, N. (1998). Öğretim amaçlı bilgisayar yazılımlarının değerlendirilmesi: kavramlar, teknikler, araçlar ve
uygulamalar. Siyasal kitapevi, Ankara.
Talib, O., Matthews, R., & Secombe, M. (2005). Computer animated instruction and students’ conceptual change in
electrchemistry: Preliminary Qualitative Analysis, International Education Journal, ISSN 1443- 1475, Vol. 5,
5, p. 29–42.
Windschitl, M. (2001). Using simulations in the middle school: does assertiveness of dyad partners ınfluence
conceptual change?, International Journal of Science Education, Vol. 23, No. 1, 17- 32.
Yenice, N. (2003). Bilgisayar destekli fen bilgisi öğretiminin öğrencilerin fen ve bilgisayar tutumlarına etkisi, The
Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, October, ISSN: 1303–6521 Volume 2, Issue 4,
Article 12.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com