Buradasınız

ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER: FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİ ÖRNEĞİ

PROBLEMS CONCERNING ALTERNATIVE EVALUATION METHODS: THE CASE OF SCIENCE AND TEHNOLOGY TEACHERS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Recent changes on the Science and Tehnology (ST) curriculum have required using alternative evaluation methods in learning and teaching process. The aim of this study is to determine the ST teachers’ problems while using the alternative evaluation methods during their courses. To achieve this, semi-structured interviews have been conducted with 10 ST teachers from different parts of Trabzon during the academic year 2008-2009. The data, analyzed qualitatively, reveals that the teachers have important difficulties in determining, using and evaluating these methods. At the end of the research, it has been concluded that besides the lack of physical infrastructure, labs and libraries, computer and other technologies in their schools, most of the teachers lack the knowledge and skills to implement these methods. The result of the study has shown that ST teachers need an adaptation process to appropriate the aims and importance of alternative evaluation methods effectively.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, yenilenen Fen ve Teknoloji dersi öğretim programının önerdiği alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin öğretmenler trafından ne derece kullanıldığını ve öğretmenlerin bu süreçte karşılaştıkları problemleri tespit etmektir. Bu amaçla 2008 yılında Trabzon ilindeki altı farklı ilköğretim okulunda görev yapan toplam on Fen ve Teknoloji öğretmeni ile yarı yapılandırılmış mülakatlar yürütülmüştür. Mülakat verileri, öğretmenlerin ilgili yöntemleri seçme, kullanma ve notlandırma konularında problemlerinin olduğunu göstermiştir. Çalışmanın sonunda okul imkanlarının yetersizliğinin yanında öğretmenlerin bu yöntemler hakkında yeterli bilgiye sahip olmamalarının, alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerinin etkin kullanımını olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir. Sonuç olarak, öğretmenlere alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile ilişkili teorik bilgilerin yanı sıra uygulamaya dönük pratik bilgileri de içeren ek formasyonun verilmesi önerilmektedir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Acat, B., & Demir, E. (2007). Sınıf öğretmenlerinin ilköğretim programlarındaki değerlendirme
süreçlerine ilişkin görüşleri. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat, 5-7 Eylül.
Akbayır, S., Baki, A., Baysal, N., Çepni, S., & Öztürk C.(2006). Öğretenler ve öğrenenler için
ek açıklamalarla yeni ilköğretim programları (1-5. Sınıflar). Ankara: PegemA Yayıncılık.
Ayas, A. (2005). Kavram öğrenimi- in: S. Çepni (ed.) Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji
öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
11 SAĞLAM‐ ARSLAN, DEVECİOĞLU‐ KAYMAKÇI, ARSLAN
Aydın, F. (2005). Öğretmenlerin alternatif ölçme değerlendirme konusundaki düşünceleri ve
uyguladıkları. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Denizli, 28-30 Eylül.
Bayrak, B., & Erden, A.M. (2007). Fen bilgisi öğretim programının değerlendirilmesi. Kastamonu
Eğitim Dergisi, 15(1), 137-154.
Cansız-Aktaş, M. (2008). Öğretmenlerin yeni ortaöğretim matematik programının ölçme
değerlendirme boyutuna bakışlarının incelenmesi, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik
Üniversitesi, Trabzon.
Crawley, F. E., & Salyer, B. (1995). Origins of life science teachers’ beliefs underlying
curriculum reform in Texas. Science Education, 79, 611-635.
Çakır, İ., & Çimer, S.O. (2007). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin alternatif ölçme değerlendirme
konusundaki yeterlilikleri ve uygulamada karşılaşılan problemler. I. Ulusal İlköğretim
Kongresi. Ankara, 15–17 Kasım.
Çalık, S. (2007). Sınıf öğretmenlerinin yenilenen ilköğretim programlarının ölçme ve
değerlendirme süreci hakkındaki düşünceleri üzerine bir araştırma. 16. Ulusal Eğitim
Bilimleri Kongresi. Tokat, 5-7 Eylül.
Çepni, S. (2007). Performans değerlendirme- in: E. Karip (ed.) Ölçme ve değerlendirme (193-
239). Ankara: PegemA Yayıncılık.
Erdal, H. (2007). 2005 İlköğretim matematik programı ölçme değerlendirme kısmının
incelenmesi (Afyonkarahisar ili örneği). Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe
Üniversitesi, Afyonkarahisar.
Erdemir, Z. A. (2007). İlköğretim ikinci kademe öğretmenlerinin ölçme değerlendirme
tekniklerini etkin kullanabilme yeterliliklerinin araştırılması (Kahramanmaraş Örneği),
Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.
Gelbal, S., & Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme değerlendirme yöntemleri hakkındaki
yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 33, 135-145.
Gömleksiz, M.N., & Bulut, İ. (2007). Yeni fen ve teknoloji dersi öğretim programının
uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 32, 76-88.
Hürsen, Ç., & Uzunboylu, H. (2007). İlköğretim 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler öğretim
programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. http://world-educationcenter.
org/cjes/fulltext/2007no2fulltext/2007no2articlefulltext5.pdf. (03.02.2009 tarihinde
ziyaret edildi.)
Karatepe, A., Yıldırım, H.İ., Şensoy, Ö., & Yalçın, N. (2004). Fen bilgisi öğretimi amaçlarının
gerçekleştirilmesinde yeni programın içerik boyutunda uygunluğu konusunda öğretmen
görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(2), 327-338.
Kartallıoğlu, F. (2005). Yeni ilköğretim programlarının uygulandığı pilot okullardaki
öğretmenlerin yeni program ve pilot çalışmalar hakkındaki görüşleri, Yüksek Lisans Tezi,
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
Korkmaz, H. (2006). Yeni ilköğretim programının öğretmenler tarafından değerlendirilmesi.
Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi. Gazi Üniversitesi, Ankara.
ALTERNATİF ÖLÇME‐DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİNDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER:…12
MEB (2004). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (4-5. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet
Kitapları Müdürlüğü Basımevi.
MEB (2005). İlköğretim 1–5 sınıf programları tanıtım el kitabı. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve
Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
MEB (2006). Talim ve terbiye kurulu ilköğretim matematik dersi 6–8. sınıflar öğretim programı.
Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
Lock, C., & Munby, H. (2000). Changing assesment practices in the classroom: A study of one
teacher’s challenge. Alberta Journal of Educational Research, 46(3), 267-279.
Olson, J. (1981). Teacher influence in the classroom: A context for understanding curriculum
translation. Instructional Science, 10, 259-275.
Orbeyi, S. (2007). İlköğretim matematik dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine dayalı
olarak değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,
Çanakkale.
Öztürk, E., & Demircioğlu, H. (2002). Lise biyoloji öğretim programı uygulamasında öğretmen
rolü. www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/b_kitabi/PDF/Biyoloji/bildiri/t26d.pdf (03.02.2009
tarihinde ziyaret edildi.)
Sağlam - Arslan, A., Avcı, N., & İyibil, Ü. (2008). Fizik öğretmen adaylarının alternatif ölçme
değerlendirme yöntemlerini algılama düzeyleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim
Fakültesi Dergisi, 11, 115-128.
Schremer, O.D. (1991). The teacher – a category in curriculum evaluation – Studies in
Educational Evaluation, 17, 23-39.
Temiz, N. (2005). İlköğretim 4. sınıf matematik dersi yeni ilköğretim programının yansımaları.
XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi. Denizli, 28-30 Eylül.
TTKB. (2007). Eğiti.bilimleri derneği TTKB raporu. Eğitim programlarındaki değişikliklere
bağlı olarak ortaya çıkan eğitim uzmanı ihtiyacı
http://www.egitimbilimleridernegi.org/gpage6.html (03.02.2009 tarihinde ziyaret edildi.)
White, R.C. (1997). Curriculum innovation a celebration of classroom practice. London: Open
University Press.
Yaşar, Ş., Gültekin, M., Türkkan, B., Yıldız, N., & Girmen, P. (2005). Yeni ilköğretim
programlarının uygulanmasına ilişkin sınıf öğretmenlerinin hazırbulunuşluk düzeylerinin
ve eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme
Sempozyumu. Kayseri.
Yiğit, N. (2002). Öğretim programı geliştirmede öğretmenin rolü. Çağdaş Eğitim Dergisi, 296,
27-33.
Yılmaz, T. (2006). Yenilenen 5. sınıf matematik programı hakkında öğretmen görüşleri (Sakarya
İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com