Buradasınız

FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KONULARINDAKİ KAVRAM YANILGILARININ DÜZELTİLMESİNDE AÇIKLAYICI HİKÂYE YÖNTEMİNİN ETKİSİ

EFFECTS OF EXPLANATORY STORIES ON ELIMINATION OF STUDENTS’ MISCONCEPTIONS ABOUT PHYSICAL AND CHEMICAL CHANGE

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to investigate the effects of explanatory stories on 6th grade students’ misconceptions of physical and chemical change. A case study was used in this research. The sample of this study consists of 40 students at 6th grade. A test including 5 open- ended questions as pre and post-tests and semi-structured interviews have been used for data collection. The pre-test has been used to detect students who have misconceptions about physical and chemical change. Explanatory stories have been used for students with misconceptions, and after the application of explanatory stories, a post test has been applied. Semi-structured interviews have been conducted with students with misconceptions to determine whether explanatory stories eliminate misconceptions or not. At the end of the study, it was found out that explanatory stories help remove misconceptions about physical and chemical change at 74%. Similarly, explanatory stories should be used for subjects including misconceptions to eliminate those misconceptions.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı; açıklayıcı hikâyenin 6.sınıf öğrencilerinin fiziksel ve kimyasal değişim konusundaki kavram yanılgılarını değiştirmeye olan etkisini incelemektir. Çalışmada örnek olay yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 6. sınıfta öğrenim gören 40 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak; açık uçlu sorulardan oluşan test ve yarı-yapılandırılmış mülakatlar kullanılmıştır. Hazırlanan test ön ve son-test olarak uygulanmıştır. Öğrencilerin fiziksel ve kimyasal değişim konusundaki kavram yanılgılarını belirlemek amacıyla uygulanan ön-testle kavram yanılgılarına sahip öğrenciler tespit edilmiştir. Bu öğrencilerin içinde bulunduğu gruba açıklayıcı hikâye yöntemi kullanılarak konu anlatılmış, ardından son-test uygulanarak kavram yanılgılarındaki değişim belirlenmiştir. Öğrencilerin her biriyle yarıyapılandırılmış mülakatlar yapılarak açıklayıcı hikâyelerin kavram yanılgılarını düzeltmede etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmanın sonucunda; açıklayıcı hikâyelerin fiziksel ve kimyasal değişimle ilgili kavram yanılgılarını gidermede etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde kavram yanılgılarının bulunduğu konularda açıklayıcı hikâyeler kullanılarak kavram yanılgılarının giderilebileceği kanısına varılmıştır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Abraham, M. R., Williamson, V. M., & Westbrook, S. L. (1994). A cross-age study of the
understanding five concepts. Journal of Research in Science Teaching, 31(2), 147-165.
Altunışık, R., Coşkun, R., Yıldırım, E., & Bayraktaroğlu, S. (2001). Sosyal bilimlerde araştırma
yöntemleri. Adapazarı: Sakarya kitabevi.
Anderson, B. (1986). Pupils’ explanations of some aspects of chemical reactions. Science Education,
70(5), 549-563.
Aubrecht, G. J., & Raduta, C. (2005). American and Romanian student approaches to solving simple
electricity and magnetism problems. Association for University Regional Campuses of Ohio
Journal, 11, 51-66.
Ayvacı, H. Ş., & Devecioğlu, Y. (2007). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin fizik kavramlarını günlük
yaşamla ilişkilendirme düzeyleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (Yayında).
Ayvacı, H. Ş., & Devecioğlu, Y. (16-18 Eylül 2002). Kavram haritasının fen bilgisi başarısına etkisi.
V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara.
Banister, F., & Ryan, C. (2001). Developing science concepts through story-telling. School Science
Review, 83(302), 75-83.
Ben-Zvi, R., Eylon, B. S., & Silberstein, J. (1986). Is an atom of Copper malleable? Journal of
Chemical Education, 63(1), 64-66.
Birinci Konur, K., & Ayas, A. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının bazı kimya kavramlarını Anlama
seviyeleri. Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(16), 83-90.
FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM KONULARINDAKİ KAVRAM YANILGILARININ… 101
Bodner, G. M. (1986). Constructivism: A theory of knowledge. Journal of Chemical Education,
63(10), 873-878.
Briggs, H., & Holding, B. (1986). Aspects of secondary students’ understanding of elementary ideas in
chemistry: Full Report, CLISP, University of Leeds, UK.
Cansüngü Koray, Ö., & Bal, Ş. (2002). Fen öğretiminde kavram yanılgıları ve kavramsal değişim
stratejisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 1(10), 83-90.
Clement, J. (1982). Students’ preconceptions in introductory mechanics. American Journal of Physics,
50, 66-71.
Çepni, S., (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. (Üçüncü Baskı), Trabzon: Celepler
Matbaacılık.
Çiçek, Ş. (2008). Lise II öğrencilerinin kimya dersinde başarıları ve tutumları üzerine bilim
şenliklerinin etkisinin incelenmesi, Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri
Enstitüsü, Ankara.
Demircioğlu, G. (2003). Lise II asitler ve bazlar ünitesi ile ilgili rehber materyal geliştirilmesi ve
uygulanması, Doktora Tezi, KTÜ, Trabzon.
Demircioğlu, G., Özmen, H., & Demircioğlu, H., (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının fiziksel ve
kimyasal değişme kavramlarını anlama düzeyleri ve yanılgıları. Milli Eğitim Dergisi, 170, 260-
272.
Demircioğlu, H. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarına yönelik maddenin halleri konusuyla ilgili bağlam
temelli materyal geliştirilmesi ve etkililiğinin araştırılması, Doktora Tezi, KTÜ, Fen bilimleri
Enstitüsü, Trabzon.
Demircioğlu, H., Demircioğlu, G., & Ayas, A., (2006). Hikâyeler ve kimya öğretimi. Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 110-119.
Eryılmaz, A., & Sürmeli, E. (16-18 Eylül 2002). Üç-aşamalı sorularla öğrencilerin ısı ve sıcaklık
konularındaki kavram yanılgılarının ölçülmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi
Kongresi, Ankara.
Fensham, P. (2001). Science as story: Science education by story. Asia-Pacific Forum on Science
Learning and Teaching, 2 (I).
Gilbert, J.K., Watts, D.M., & Osborne, R.J. (1982). Students’ conceptions of ideas in mechanics.
Physics Education, 17, 62–66.
Guzzetti, B. J., Williams, W. O., Skeels, S. A., & Wu, S. M., (1997). Influence of text structure on
learning counterintuitive physics concepts. Journal of Research in Science Teaching, 34(7),
701-719.
Haidar, A.H., & Abraham, M.R., (1991). A comparison of applied and theoretical knowledge of
concept based on the particulate nature of matter. Journal of Research in Science Teaching,
28(10), 919-938.
Hesse, J. J., & Anderson, C.W. (1992). Students’ conceptions of chemical change. Journal of
Research in Science Teaching, 29(3), 277-299.
Hewson, P. W., & Hewson, M. G. (1984). The role of conceptual conflict in conceptual change and
the design of science instruction. Instructional Science, 13, 1-13.
Hynd, C., Alverman, D., & Qian, G. (1997). Preservice elementary school teachers’ conceptual change
about projectile motion: refutation text, demonstration, affective factors, and relevance. Science
Education, 81, 1-27.
Kabapınar, F. (2001). Orta öğretim öğrencilerinin çözünürlük kavramına ilişkin yanılgılarını besleyen
düşünce birimleri. Yeni Bin Yılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi, Maltepe
Üniversitesi, İstanbul.
Lawson, A.E. (1995). Science teaching and the development of thinking. Belmont, California.:
Wadsworth.
102 AYVACI, ÇORUHLU
Marek, E. A. (1986). They misunderstand, but they’ll pass. The Science Teacher, 32–35.
McDermott, L. C. (1991). Millikan lecture 1990: What we teach and what is learned-closing the gap.
American Journal of Physics, 59, 301-315.
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2006). İlköğretim fen ve teknoloji dersi
(6, 7, 8. Sınıflar) öğretim programı. Ankara: M.E.B.
Merriam, S. B. (1988). Case study research in education: a qualitative approach, San Francisco:
Jossey-Bass Inc. Publishers.
Millar, R., & Osbome, I. (1998). Beyond 2000: Science education for the future. Retrieved April 2,
2006 from http://www.kcl.ac .uk/depsta/educationlpublications/be2oo0.pdf.
Nakhleh, M. B. (1992). Why some students don’t learn chemistry: chemical misconceptions. Journal
of Chemical Education, 69, 3191-196.
Nicoll, G.A. (2001). Report of undergraduates’ bonding misconception. International Journal of
Science Education, 23(7), 707-730.
Novak, J.D. (2002). Meaningful learning: the essential factor for conceptual change in limited or
inappropriate propositional hierarchies leading to empowerment of learners. Science Education,
86, 23-37
O’shaughnessy, J.P. (2006). Constructivism, cognitive Phychology and the Epistemology of Immanuel
Kant, Loyola Universty Chicago.
Osborne, R., Tasker, R., & Schollum, B. (1981). Learning in science project- video: electric current.
Retrieved January 20, 2008, from
http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/000....
pdf
Osborne, R. J., & Wittrock, M. C. (1983). Learning science: a generative process. Science Education,
67(4), 489-508.
Özmen, H. Karamustafaoğlu, S. Sevim, S., & Ayas, A. (16-18 Eylül 2002). Kimya öğretmen
adaylarının temel kimya kavramlarını anlama seviyelerinin belirlenmesi. V.Ulusal Fen
Bilimleri ve Matematik Eğitimi kongresinde sunulmuş bildiri, Ankara.
Ramsden, J. M., (1997). How does a context-based approach influence understanding of key chemical
ideas at 16. International Journal of Science Education, 19(6), 697-710.
Sökmen, N., Bayram, H., & Yılmaz, A. (2000). 5., 8. ve 9. Sınıf öğrencilerinin fiziksel değişim ve
kimyasal değişim kavramlarını anlama seviyeleri. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim
Bilimleri Dergisi, 12, 261-266.
Stavy, R. (1991). Using analogy to overcome about conservation of matter. Journal of Research in
Science Teaching, 28 (4), 305-313.
Sweeney, M.A. (2007). The use of video conferencing echnıques which support constructivism in K-
12 education, Doctoral Dissertation, Universty of Massachusetts Lowel. United States.
The Physical Sciences Initiative (TPSI). (1991). Social and applied aspects what is meant by "social
and applied"?, 1-5, Retrieved December 10, 2004 from www.psi-net.org/chemistry/s
lIsocialandapplied.pdf.
Yağbasan, R., & Gülçiçek, Ç. (2003). Fen öğretiminde kavram yanılgılarının karakteristiklerinin
tanımlanması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 102-120
Yıldırım, A., & Şimşek, H., (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (Genişletilmiş 5.
Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Yıldırım, N. Er Nas, S. Şenel, T., & Ayas, A. (2007). Öğrencilerin kavram yanılgılarını gidermeye
yönelik örnek bir etkinlik geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi. Yeditepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com