Buradasınız

GENEL LİSE ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİNDE GÖSTERDİKLERİ DAVRANIŞLARIN DEMOKRATİKLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

TEACHERS’ AND STUDENTS’ VIEWS ABOUT THE HIGH SCHOOL TEACHERS’ DEMOCRATIC CLASSROOM MANAGEMENT BEHAVIORS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of this research is to determine the teachers’ and students’ views about to what extend high school teachers display democratic attitudes and behaviors while managing classroom. This study also aims at investigating both teachers’ views according to gender, professional experiences, and subject variables and students’ views according to gender and grade variables. To this end “Democratic Classroom Management Scale” was administered on the participating teachers and students. The teacher of this descriptive study comprises of a total number of 916 teachers and a total number of 22.023 students from state high schools in Malatya city center during 2005-2006 semester. The sample of the study is 227 teachers and 953 students selected from 8 state high schools. Research results revealed that teachers’ and students’ views differed significantly. While teachers state that they behave in a democratic manner, students think the opposite. Also it was found that students’ views differed significantly according to gender and grade variables.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada, genel lise öğretmen ve öğrencilerinin görüşlerine dayalı olarak genel lise öğretmenlerinin sınıf yönetiminde demokratik tutum ve davranışları ne ölçüde sergilediklerini belirlemek amaçlanmıştır. Genel liselerde görev yapan öğretmenlerin görüşlerinin cinsiyet, mesleki kıdem ve branş; öğrencilerin görüşlerinin ise cinsiyet ve öğrenim gördükleri sınıf değişkenleri açısından incelenmesi araştırmanın alt amaçlarını oluşturmaktadır. Bu amaca ulaşmak üzere genel liselerde görev yapan öğretmenlere ve öğrenim gören öğrencilere “Demokratik Sınıf Yönetimi Ölçeği” uygulanmıştır. Araştırma, betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini 2005–2006 eğitim-öğretim yılında Malatya ili merkez ilçe belediye sınırları içinde bulunan resmi ortaöğretim okullarından genel liselerde görev yapan öğretmenler (N=916) ve öğrenim gören öğrenciler (N=22023) oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 8 genel lisedeki 227 öğretmen ve 953 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda öğretmen ve öğrenci görüşlerinin anlamlı biçimde farklılaştığı belirlenmiştir. Öğretmenler sınıfta demokratik davrandıklarını ifade ederken, öğrenciler tersini düşünmektedirler. Öğrenci görüşleri cinsiyet ve öğrenim gördükleri sınıf değişkenleri açısından anlamlı biçimde farklılaşmaktadır.
FULL TEXT (PDF): 
121-138

REFERENCES

References: 

Akpınar, B., & Turan, M. (2004). Avrupa birliğine uyum sürecinde ilköğretim öğretmenlerinin
demokrasi ve demokrasi eğitimine bakış açısı. Uluslararası Demokrasi Eğitimi
Sempozyumu (20–21 Mayıs), Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi.
Arabacı, İ. B. (2005). Öğretme-öğrenme sürecine öğrencilerin katılımı ve sınıfta demokrasi.
Çağdaş Eğitim Dergisi, 316, 21–27.
Atasoy, A. (1997). İlköğretim ikinci kademe demokrasi eğitimi ve ilköğretim ikinci kademe
öğretmen ve öğrencilerinin demokratik tutum ve davranışlarının karsılaştırılmalı olarak
incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Ankara.
Aydoğan, İ., & Kukul, F. (2003). Öğretmen ile öğretim üyelerinin demokratik davranışlarının
analizi. Eğitim Araştırmaları, 3(11), 23–32.
Aydın, A. (2000). Sınıf yönetimi. İstanbul: Alfa Yayınları.
Büyükkaragöz, S., & Kesici, Ş. (1996). Öğretmenlerin hoşgörü ve demokrasi tutumları. Eğitim
Yönetimi, 2(3), 353–365
Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni
SPSS uygulamaları ve yorum.(2. Basım). Ankara: Pegem Yayıncılık.
Çelik, V. ( 2002). Sınıf yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Chomsky, N. (2007). Demokrasi ve eğitim. İstanbul: Bgst yayınları.
Demirtaş, H. (2003). Demokratik sınıf yönetimi ve inönü üniversitesi öğrencilerinin, öğretim
elemanlarının sınıf yönetimi tutum ve davranışlarına ilişkin görüşleri. 13. Ulusal Eğitim
Bilimleri Kurultayı, Sözlü Bildiri, 6-9 Temmuz, Malatya.
Doğanay, A.(1997). Türk politik kültürü ve gençliğin eğitimi. Çukurova Üniversitesi, Eğitim
Fakültesi Dergisi, 2(16), 51-61.
Doğanay, A., & Sarı, M. (2004). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerine temel demokratik
değerlerin kazandırılma düzeyi ve bu değerlerin kazandırılması sürecinde açık ve örtük
programın etkilerinin karsılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 10(39),
356–383.
Duman, T., & Koç, G. (2004). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretim elemanlarının demokratik
tutum ve davranışlarına ilişkin görüşleri. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9
Temmuz, İnönü Üniversitesi: Malatya.
Eğitim-Sen. (1998). Demokratik eğitim kurultayı. Ankara, 2-6 Şubat 1998.
Fidan, N., & Erden, M. (1993). Eğitime giriş. Dördüncü Baskı. Ankara: Meteksan A. Ş.
Güler, M. (2003). Sınıfla öğretmen ve öğrencilerin demokratik değerleri benimseme ve bunları
davranışlara yansıtma düzeyleri üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
Gülmez, M. (1994). İnsan hakları ve demokrasi eğitimi. Ankara: TODAIE Yayınları.
Gündüz, M., & Gündüz F. (2002). Yurttaşlık bilinci. Ankara: Anı Yayıcılık.
Karakütük, K. (2001). Demokratik laik eğitim-çağdaş toplum olmanın yolu. Ankara: Anı
Yayıncılık.
GENEL LİSE ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİNDE GÖSTERDİKLERİ… 137
Karasar, N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.
Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi (-kavramlar-ilkeler-teknikler-). Ankara: Nobel
Yayınları.
Kaya, A. (2005). Çocuklar için yalnızlık ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik
çalışması. Eğitim Araştırmaları, 5(19), 220–237.
Kaya, Y. K. (1996). Eğitim yönetimi: kuram ve Türkiye’ deki uygulama. Ankara: Bilim
Yayınları.
Kıncal, R., & Işık, H. (2003). Demokratik eğitim ve demokratik değerler. Eğitim Araştırmaları,
11, 54–58.
Kuzgun, Y. (2000). Eğitimde kendini gerçekleştirme. Editör: Ali Şimşek. Ankara: Eğitim-Sen
Yayınları.
Oğuz, A. (2004). Demokratik değerlerin kazandırılmasında etkin öğretim yöntemleri.
Uluslararası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu (20–21 Mayıs), Çanakkale: Onsekiz Mart
Üniversitesi, 109-116.
Öktem, F. (1994). Okul aile işbirliği, aile ve eğitim. Ankara: TED Yayınları.
Perliger, A., Nisim, D. C., & Pedahzur, A. (2006). Democratic attitude among high-school
pupils: The role played by perceptions of class climate. School Effectiveness and
School Improvement, 17(1), 119-140.
Polat, T. (2003). Güçlü demokrasi ve okul. Eğitim Yönetimi ve Üniversitelerde Demokratik
Yapılanma Sempozyumu. Ankara: Eğitim-Sen Yayınları.
Shechtman, Z. (2002). Validation of the democratic teacher belief scale (DTBS). Assessment In
Education, 9 (3).
Sönmez, V. (2003). Dizgeli eğitimle sınıf ortamında doğrudan demokrasi. Eğitim Araştırmaları.
Ankara: Bahar Yayınları.
Şahin, N. (2004). ÇOMÜ Eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının demokratik
sınıf ortamı ile ilgili görüşleri. Uluslararası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu (20–21
Mayıs), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 130-142.
Şimşek, Y., & Ceylan, M. (2004 ). Okul kültürünün demokrasi eğitimine etkisi. Uluslararası
Demokrasi Eğitimi Sempozyumu (20–21 Mayıs), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,
255-259.
Şişman, M. (1999). Öğretmenliğe giriş. Ankara: Pegem Yayıncılık.
TDV. (1992). Demokrasi nedir? Çev: Levent Köker. Ankara.
Tocqueville, A. (1994). Amerika’da demokrasi. Çev: İhsan Şezal, Fatoş Dilber. Ankara: Yetkin
Yayınları.
Turan, S. (2001). Demokratik bir Toplum ve okulda bir lider olarak öğretmenin rolü. Eğitim
Araştırmaları, 3(8), 120–125.
Uslu, M. (2003). İlköğretim ikinci kademede demokrasi eğitimi: öğretmen ve öğrencilerin
demokratik davranışları sergileme düzeyleri (Sakarya ili örneği). Sakarya Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya.
138 YALÇIN‐DURMUŞ, DEMİRTAŞ
Yıldırım, L. (1994). İlköğretim birinci kademe öğretmenlerinin demokratik tutum ve
davranışları ile öğrencilerin demokratik davranışları arasındaki ilişkinin saptanması.
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi),
Ankara.
Yücel, C., & Biri, İ. (2004). Demokrasi ve eğitim. Sosyoloji Araştırmalar Dergisi, 7(2), 35–47.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com