Buradasınız

V-DİYAGRAMLARI KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN DENEYLERİNDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİ

THE EFFECT OF VEE-DIAGRAMS ON SIXTH GRADE PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ ACHIEVEMENTS IN SCIENCE EXPERIMENTS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to determine the effect of Vee-Diagrams on sixth grade primary school students’ achievement in science experiments. This study has been conducted in six different primary schools with 393 sixth grade primary school students from the city of Manisa and the district of Kırkağaç by purposive sampling method. A pre-test, post-test and quasi-experimental design have been used in the study. The two instruments (“System” and “Electricity” achievement tests) have been developed to be used in the study. The data obtained in this study have been analyzed and evaluated using analysis of variance (Repeated-ANOVA) and descriptive statistical methods. According to the analyzed results, it has been concluded that using Vee-diagrams in science experiments is more effective than traditional methods on sixth grade students’ achievements in primary schools (for system achievement test: F1,331=66,364, p<0,05; and for electricity achievement test: F1,331=4,900, p<0,05) .
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, Fen ve Teknoloji dersindeki deneylerde V-diyagramları kullanılmasının ilköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin başarıları üzerine etkilerini incelemektir. Bu çalışma, amaçlı örneklem ile Manisa merkez ve Kırkağaç ilçesinden seçilen toplam altı okuldan 393 ilköğretim altıncı sınıf öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, ön test-son test yarı deneysel araştırma grup modeli kullanılmıştır. Çalışmada konularla ile ilgili olarak geliştirilen iki adet başarı testi (Sistemler ve Elektrik başarı testleri) kullanılmıştır. Testlerden elde edilen veriler, betimsel istatistik ve tekrarlı-ANOVA testi kullanılarak analiz edilip değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, ilköğretim altıncı sınıf deneylerinde, deneysel grup okullarında kullanılan V-diyagramlarının, öğrenci başarısını arttırdığı ve deney grubunun kontrol grubu öğrencilerine göre daha başarılı oldukları bulunmuştur (sistemler başarı testinde: F1,331=66,36, p<0,05; ve elektrik başarı testinde: F1,331=4,900, p<0,05).
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Ateş, S., & Bahar, M. (2002). Araştırmacı fen öğretimi yaklaşımıyla sınıf öğretmenliği 3.sınıf
öğrencilerinin bilimsel yöntem yeteneklerinin geliştirilmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve
Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı, ODTÜ, Ankara,
276.http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek5/b_kitabi/PDF/OgretmenYetistirme/Bild...
76DA.pdf (05/02/2007 tarihinde ziyaret edildi.)
Atılboz, N.G., & Yakışan, M. (2003). V-Diyagramlarının genel biyoloji laboratuvarı konularını
öğrenme başarısı üzerine etkisi: Canlı dokularda enzimler ve enzim aktivitesini
etkileyen faktörler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 8-13.
Aydoğdu, M., & Kesercioğlu, T. (Edt.) (2005). İlköğretimde fen ve teknoloji öğretimi. Ankara:
Anı Yayıncılık.
Çilenti, K. (1992). Fen eğitimi teknolojisi. Ankara: ÖSYM.
Esiobu, G. O., & Soyibo, K. (1995). Effects of concept and vee mappings under three learning
modes on students' cognitive achievement in ecology and genetics. Journal of Research
in Science Teaching, 32(9), 971-995.
Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2000). How to design and evaluate research in education.
New York: McGraw-Hill.
Gowin, D.B., & Novak, J.D. (1984). Learning how to learn. Cambridge University Pres.
Gurley- Dilger, L. (1992). Gowin’s vee. The science teacher, 59(3), 50-57.
Hamurcu, H. (1998). Fen derslerinde güvenlik. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
14, 29-32.
Hoffstein, A., & Lunetta, V. N. (1982). The role of the laboratory in science teaching: Neglected
aspects of research. Review of Educational Research, 52(2), 201-217.
V‐DİYAGRAMLARI KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN…31
Hoffstein, A., & Lunetta, V. N. (2003). The laboratory in science education: Foundations for the
twenty-first century. Science Education, 88(1), 28-54
Lebowitz, S.J. (1998). Use of Vee Maps in a College Science Laboratory. University of
Arizona, Paper presented at the annual meeting of the National Association for
Research in Science Teaching (NARST), San Diego, CA, 19-22.
Lehman, J.D., Carter, C., & Kahle, J. B. (1985). Concept mapping, vee mapping, and
Achievement: Results of a field study with black high school students. Journal of
Research in Science Teaching, 22(7), 663-673.
Meriç, G. (2003). Bir değerlendirme ve laboratuvar aracı olarak V-diyagramı’nın tarihi,
kullanımı ve fen eğitimine sağlayacağı katkılar üzerine bir inceleme. Pamukkale
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 136-149.
Morgil, İ., Seçken, N., & Karacuha, Z. (2005). Temel kimya laboratuvarında V-diyagramı
uygulamaları ve öğrenci başarısına etki eden faktörler. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 2(2),
87-102.
Nakhleh, M. B. (1994). Chemical education research in the laboratory environment. Journal of
Chemical Education, 71(3), 201-205.
Nakiboğlu, C., Benlikaya, R., & Karakoç, Ö. (2001). Ortaöğretim kimya derslerinde Vdiyagramı
uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 97-104.
Nakiboğlu, C., & Meriç, G. (2000). Genel kimya laboratuvarlarında V-diyagramı kullanımı ve
uygulamaları. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(1), 58-75.
Novak, J. (1984). Application of advanves in learning theory and philosophy of science to the
improvement of chemistry teaching. Journal of Chemical Education, 61(7), 607-612.
Novak, J., Gowin B., & Johansen, T. (1983). The use of concept mapping and knowledge Vee
mapping with junior high school science students. Science Education, 67, 625-645.
Novak, J. (1990). Concept maps and vee diagrams: Two metacognitive tools for science and
mathematics education. Instructional Science, 19, 29-52.
Novak, J. (1998). Learning, creating and using knowledge: Concept maps as facilitative tools in
school and corporations. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Okebukola, P.(1992). Attitude of teachers towards consept maping and Vee Diagramming as
metalearnıng tools In science and mathematıcs. Educatıonal Research, 34, 201-213.
Passmore, G. G. (1998). Using Vee diagrams to facilitate meaningful learning and
misconception, Radiological Science and education, 4(1), 11-28.
Robertson-Taylor, M. (1985). Changing the meaning of experience: empowering learners
through the use of concept maps, vee diagrams, and principles of educating in biology
lab course. Ithaca, NY.:Unpublished Ph.D. Dissertation, Department of Education,
Cornell University.
Roehrig, G., Luft, J. A., & Edwards, M. (2001) Versatile Vee maps. Science Teacher, 68(1), 28-
31.
Roth, W.M. (1990). Map your way to a better lab. Science Teacher, 57(4), 30-34.
32 DEMİRCİ, ÇINKI
Roth, W. M., & Roychoudhury, A. (1993). Using Vee and concept maps in collaborative
settings: Elementary education majors consruct meaning in physical science courses.
School Science and Mathematics, 93(5), 237-244.
Sarıkaya, R., Selvi, M., Selvi, M., & Yakışan, M. (2004). V-diyagramlarının hayvan fizyolojisi
laboratuvarı konularını öğrenme başarısı üzerine etkisi. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 24(3), 341-347.
Taylor, M. R. (1985). Changing the meaning of experience: Empowering learners through the
use of concepts maps. Vee diyagrams and principles of education in a biology lab
course. Dissertation Abstract International, 46, 2255A.
Tatar, N., Korkmaz, H., & Şaşmaz Ören, F. (2007). Araştırmaya dayalı fen laboratuvarlarında
bilimsel süreç becerilerini geliştirmede etkili araçlar: ‘Vee ve I diyagramları’.
İlköğretim Online, 6(1), 76-92. http://ilkogretimonline.org.tr (21/05/2007 tarihinde
ziyaret edildi.)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com