Buradasınız

ORTAÖĞRETİM 9. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLERİ

TEACHERS’ SUGGESTIONS AND VIEWS ON APPLYING 9th GRADE SECONDARY SCHOOL CHEMISTRY CURRICULUM

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study to identify teachers’ problems and to find out teachers' views about the application process of the new 9th grade chemistry curriculum. In this study, semi-structured interviews have been carried out with 15 chemistry teachers who work in Trabzon and Rize, and their opinions have been obtained. Teachers have stated that the content is too loaded to cover within the suggested time in the curriculum, and the teachers do not understand the content exactly. They have also stated that there is no sufficient explanation about how to apply the content in the class, which methods and techniques to use. Furthermore, they have mentioned that the new curriculum does not correspond to the content of the university entry exam, and an arrangement must be made on this subject as soon as possible. Moreover, they have emphasized the insufficiency of in-service training and made suggestions about how to apply the new curriculum. The study has been finalized with some suggestions; for example, in-service training seminars on 9th grade chemistry curriculum should be organized for the teachers; it is necessary to get countrywide feedback in pre-determined intervals of time via semi- structured electronic forms, and AR-GE studies should continue.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı yeni 9. sınıf kimya öğretim programının uygulanması sürecinde öğretmenlerin yaşadığı güçlükleri ve program ile ilgili görüşlerini belirlemektir. Çalışma kapsamında Trabzon ve Rize illerinde görev yapan 15 kimya öğretmeni ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yürütülmüş ve fikirleri alınmıştır. Görüşmelerde öğretmenler, programın içeriğinin önerilen ders saatine göre yüklü olduğunu ve içeriği tam olarak anlamadıklarından bahsetmişlerdir. Öğretmenler programda sunulan içeriği nasıl uygulayacakları, hangi yöntem ve teknikleri kullanacakları konularında programda yeterli bir açıklamanın olmadığını belirtmektedir. Ayrıca yenilenen programla ülkemizdeki üniversite sınav sisteminin örtüşmediğini, bu konuda bir düzenlemenin en kısa sürede yapılması gerektiğini söylemişlerdir. Bunun yanı sıra öğretmenler verilen hizmet içi eğitim seminerlerinin yetersizliklerinden bahsetmiş ve yeni programın uygulanmasına yönelik birtakım önerilerde bulunmuşlardır. Çalışmaya 9. sınıf kimya öğretim programıyla ilgili öğretmenlere yönelik hizmet içi kursların düzenlenmesi, oluşturulan yarı yapılandırılmış elektronik formlar aracılığı ile ülke çapında belirli aralıklarda programın uygulanması ile ilgili dönütlerin alınması ve sonuçlarına yönelik AR-GE çalışmalarının sürdürülmesi önerileriyle son verilmiştir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Ayas, A., Özmen, H., Demircioğlu, G., & Sağlam, M. (1999). Türkiye’de ve
Dünyada Yapılan Program Geliştirme Çalışmaları: Kimya Açısından Bir
Derleme. D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 211–219.
Bodner. G. M. (1986). Constructivism: A Theory of Knowledge. Journal of
Chemical Education, 63(10), 873-878.
Canpolat, N. (2002) Kimyasal Denge ile İlgili Kavramların Anlaşılmasında
Kavramsal Değişim Yaklaşımının Etkinliğinin İncelenmesi, Doktora Tezi,
Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum, Türkiye.
Coştu, B (2006). Kavramsal Değişimin Gerçekleşme Düzeylerinin Belirlenmesi:
Buharlaşma, Yoğunlaşma ve Kaynama. Doktora Tezi, K.T.Ü., Fen
Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, Türkiye.
Çallıca, H. , Erol, M., Sezgin, G., & Kavcar, N. (2001). İlköğretim Kurumlarında
Laboratuar Uygulamalarına İlişkin Bir Çalışma. IV. Fen Bilimleri Eğitimi
Kongresi Bildiler Kitabı, 217–219. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
Çepni, S., Akdeniz, A. R., & Ayas, A. (1995). Fen Bilimleri Eğitiminde
Laboratuarın Yeri ve Önemi (III): Ülkemizde Laboratuar Uygulamaları ve
Öneriler. Çağdaş Eğitim, 206, 24–28.
Çınar, O., Teyfur, E., & Teyfur, M. (2006). İlköğretim Okulu Öğretmen ve
Yöneticilerinin Yapılandırmacı Eğitim Yaklaşımı ve Programı Hakkındaki
Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(11), 47-64.
Demirci, B. (2000). Liselerde Uygulanan Kimya Dersinin Verimliliği. IV. Fen
Bilimleri Eğitimi Kongresinde Sunulmuş Bildiri, 6–8 Eylül, Ankara.
Demirel, Ö. (1992). Türkiye’de Program Geliştirme Uygulamaları. Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 27–43.
Gömleksiz, M. N., & Bulut, İ. (2007). Yeni Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim
Programının Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 76–88.
Karaer, H. (2006). Fen Bilgisi Öğretmenlerinin İlköğretim II. Kademedeki Fen
Bilgisi Öğretimi Hakkındaki Görüşleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi,
8(1), 97–111.
Kayatürk, N. Geban, Ö., & Önal, A. (1995). Genel Lise Programında Yer Alan
Kimya Konularıyla İlgili Derslerin Müfredatlarının İncelenmesi ve Ders
Geçme Sisteminin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, 11, 9–13.
Kılıç, G. B. (2001). Oluşturmacı Fen Öğretimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim
Bilimleri Dergisi, 1(1), 9–22.
S. Kurt, N. Yıldırım | 104
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2010, 29 (1), 91-104
Köseoğlu, F., & Kavak, N. (2001). Fen Öğretiminde Yapılandırıcı Yaklaşım. Gazi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 139–148.
Limon, M. (2001). On the Cognitive Conflict as an Instructional Strategy for
Conceptual Changes: a Critical Appraisal. Learning and Instruction, 36(4-
5), 357-380.
MEB. TTKB. (2007). Ortaöğretim 9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programı. Ankara:
MEB
MEB. TTKB.(2005). İlköğretim Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı. Ankara:
MEB
Morgil, F. İ., & Yılmaz, A. (1999). Lise X. Sınıf, Kimya II Ders Kitaplarının
Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi. Balıkesir
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 1(1), 26-41.
Osborne, R.J., & Wittrock, M.C. (1983). Learning Science: A Generative Process.
Science Education, 67(4), 489-508.
Saylan, N. (2001). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Program Tasarısı İle İlgili Görüşleri
ve Tasarı Süreçlerindeki Davranışlarının Belirlenmesi. Balıkesir
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(6), 1-13.
Sılay, İ., Çallıca, H., & Kavcar, N. (1998). Türkiye’deki Liselerde Fizik Eğitimine
İlişkin Bir Anketin Değerlendirilmesi, III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi
Sempozyumunda Sunulmuş Bildiri, KTÜ, Trabzon, 126–128.
Tan, Ş. (Ed). (2007). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık, 2.
Baskı.
Üce, M., Özkaya, A.R., & Şahin, M. (2001). Kimya Eğitimi. IV. Fen Bilimleri
Eğitimi Kongresi 2000, Bildiler Kitabı, 437–439. Milli Eğitim Basımevi,
Ankara.
Ünal, S.; Costu, B., & Karatas, F. Ö. (2004). Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi
Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış. Gazi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 24(2), 183–202.
Yıldırım, A., H., & Şimşek (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri.
Ankara: Seçkin Yayınevi.
Yılmaz, A., & Morgil, İ. (1992). Türkiye’de Fen Öğretiminin Genel Bir
Değerlendirilmesi, Sonuçları ve Önerileri. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 7,
269–278.
Yüksel, S. (2003). Türkiye’de Program Geliştirme Çalışmaları ve Sorunları. Millî
Eğitim Dergisi, 159.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com