Buradasınız

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI İLE MÜDÜRLERİN PAYLAŞILAN LİDERLİK ROLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL COMMITMENTS OF ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS AND THE DISTRIBUTED LEADERSHIP ROLES OF PRINCIPALS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
It can be considered that organizational commitment of teachers may increase much more in the interaction and collaboration environment occurred as a result of principals’ distributed leadership roles. Therefore, the purpose of this study was decided as to determine the relationship between primary school teachers’ organizational commitments and distributed leadership roles of school principals, and to examine the significant differences on teachers’ organizational commitment and perceptions about distributed leadership roles of principals with respect to various characteristics of teachers. This study is a descriptive research using survey method. The population of the research is 1969 teachers working at public primary schools in Manisa Central District and sample is composed of 324 teachers. “Organizational Commitment Scale”; including 18 items, developed by Alan and Meyer (1990), “Distributed Leadership Scale”; consisting of 10 items, developed by Özer and Beycioğlu (2010) and personal information form are used as data collection tool composing of totally 35 items. F and t tests were used for examining the differences between variables and calculating the effect size values. Also, correlation analysis was performed to determine the relationship between teachers’ organizational commitments and school principals’ distributed leadership roles; and determination coefficient was calculated. According to the results of the research data; primary school teachers’ organizational commitment ( X =3,14), Continuance Commitment ( X =3,03) and Normative Commitment ( X =2,96) as sub-dimensions that were at a moderate level and Affective Commitment as being another sub-dimension was placed at a high level. Also, teachers’ perceptions about the distributed leadership roles of principals ( X =3,55) was determined at high level. According to the analysis, there are significant differences at the level of p≤0,05 in Affective Commitment and Normative Commitment of the teachers in favor of advanced age teachers, and in the teachers’ Continuance Commitment in favor of generally long service teachers according to intuition seniority. Furthermore, there is a significant difference at the level of p≤0,05 in perceptions of the teachers about the principals’ distributed leadership roles in favor of preschool teachers according to instruction branches. Besides, moderate level positive correlation (r=0,52; p≤0,01) between the teachers’ organizational commitment and perceptions about principals’ distributed leadership roles, and the determination coefficient was calculated as r2=0,27. Moreover, moderate level positive relationships between teachers’ perceptions about distributed leadership roles of the principals and Affective Commitment (r=0,52; p≤0,01) and Normative Commitment (r=0,53; p≤0,01) were found
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı; ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları ile müdürlerin paylaşılan liderlik rollerine yönelik öğretmen algıları arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Araştırma sürecinde 324 öğretmenden oluşan katılımcı grubuna “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” ile “Paylaşılan Liderlik Ölçeği” ve kişisel bilgi formundan oluşan 35 maddelik veri toplama aracı uygulanmıştır. Değişkenler arasındaki farkların belirlenmesinde F ve t testleri kullanılmış, etki büyüklüğü değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca ilköğretim öğretmenlerinin örgütsel bağlılıkları ile müdürlerin paylaşılan liderlik rollerine yönelik algıları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla korelasyon analizi yapılmış ve determinasyon katsayısı belirlenmiştir. İlköğretim öğretmenlerinin örgütsel bağlılıklarına ilişkin bulgular incelendiğinde; ’Duygusal Bağlılık’ düzeyinin daha yüksek, ’Devam Bağlılığı’ düzeyinin daha düşük ve ’Normatif Bağlılık’ düzeyinin en düşük düzeyde olduğu görülmektedir. Müdürlerin paylaşılan liderlik rollerine yönelik ilköğretim okullarında göreli öğretmenlerin algıları ile örgütsel bağlılık alt boyutlarından ’duygusal bağlılık’ ve ’normatif bağlılık’ arasında orta düzeyde pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Ulaşılan bu sonuç doğrultusunda öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarını arttırabilecek statü, ücret, ödül, vb. politikaların üretilmesi, toplantılar, özel gün kutlamaları, gezi gibi organizasyonlarla paylaşım ve iletişimin arttırılması, kararlara katılımın desteklendiği, liderliğin paylaşıldığı, işbirliğinin özendirildiği, kişilerin sorumluluk aldığı bir ortamın oluşturulmasına çalışılması önerilmektedir.
323
345

REFERENCES

References: 

ADA N., ALVER İ. ve ATLI F. (2008). “Örgütsel İletişimin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkisi: Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde Yer Alan ve İmalat Sektöründe Çalışanlar Üzerinde Yapılan Bir Araştırma”, Ege Akademik Bakış Dergisi, C. 8, S. 2, s.487-518.
ALLEN N. J. and MEYER J.P. (1990). “Organizational Socialization Tactics: A Longitudinal Analysis of Links to Newcomers Commitment and Role Orientation”, Academy of Management Journal, C. 33, S. 4, s.847-858.
ALLEN N.J. ve MEYER, J.P. (1997). Commitment in the Workplace: Theory, Research and Application, London: Sage Publications.
ALTUN G. (2010). Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Güven Düzeyleri ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, y.y.l.t., İstanbul.
ARROWSMITH T. (2007). “Distributed Leadership in Secondary Schools in England: The Impact on the Role of the Headteacher and Other Issues”, Management in Education, S. 21, s.21-27.
AYDEMİR Ö. (2009). Meslek Lisesi Müdürlerinin Yöneticilik Davranışlarının Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, y.y.l.t., İstanbul.
AYDIN M. (2005). Eğitim Yönetimi, Ankara: Hatipoğlu Yayıncılık.
AYDIN S. (2008). Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü Öğrencilerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri ve Bu Düzeylerin Akademik Başarıları ile İlişkisi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, y.y.l.t., Ankara.
BALOĞLU N. (2011). “Dağıtımcı Liderlik: Okullarda Dikkate Alınması Gereken Bir Liderlik Yaklaşımı”, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 12, S. 3, s.127-148.
BAŞYİĞİT F. (2009). Öğretmenlerin Karar Alma Sürecine Katılım Düzeylerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri ile İlişkisi, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, y.y.l.t., Gaziantep.
BEYCİOĞLU K. (2009). İlköğretim Okullarında Öğretmenlerin Sergiledikleri Liderlik Rollerine İlişkin Bir Değerlendirme: Hatay
ISSN: 1300-302X © 2013 OMÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ
İli Örneği, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, y.d.t.,, Malatya.
BEYCİOĞLU K. ve ASLAN B.(2010). “Teacher Leadership Scale: A Validity and Reliability Study”,Elementary Education Online,C. 9, S.2, s.764-775, (Baş Ed: Petek AŞKAR), http://ilkogretim-online.org.tr, E.T.22.03.2012.
BULUÇ B. (2009). “Sınıf Öğretmenlerinin Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, C. 15, S. 57, s.5-34.
CELEP C. (2000). Eğitimde Örgütsel Adanma ve Öğretmenler, Ankara: Anı Yayıncılık.
CHEN L.Y. (2008). “An Examination of the Relationship between Leadership Behavior and Organizational Commitment at Steel Companies”, http://www.huizenga.nova.edu, E.T.02.12.2011.
ÇORBACI S. (2010). İlköğretim Okullarındaki Performans Yönetimi Uygulamaları ile Yönetici ve Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, y.y.l.t., Sakarya.
DEMİRKIRAN T. (2004). Özel Eğitim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin İş Tatminleri ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, y.y.l.t., İstanbul.
DİRİKAN Y. (2009). Branş ve Branş Dışı Atanan İngilizce Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Çok Boyutlu İncelenmesi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, y.y.l.t., İstanbul.
ERDEM E. (2007). “Örgüt Kültürü Tipleri ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Elazığ İl Merkezindeki Hastaneler Üzerinde Bir Çalışma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 2, S.2, s.63-79.
ERDEM, M. (2010). “Öğretmen Algılarına Göre Liselerde İş Yaşamı Kalitesi ve Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, C. 16, S. 4, s.511-536.
ERDİL O. ve KESKİN H. (2003). “Güçlendirme ile İş Tatmini, İş Stresi ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiler: Bir Alan Çalışması”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, C. 32, S. 1.
GENÇ N. (2010). “Yeni Kamu Hizmeti Yaklaşımı”, Türk İdare Dergisi, S. 466, s.145-159.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2013, 32(2), 323-345
Arş.Gör.Barış USLU, Doç.Dr.Kadir BEYCİOĞLU
Doç.Dr.Kadir BEYCİOĞLU
GRONN P. (2002). “Distributed Leadership as a Unit of Analysis”, The Leadership Quarterly, S. 13, s.423-451.
GÜVEN M. (2006). Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, y.y.l.t., İstanbul.
GÜMÜŞELİ A.İ. (2001). “Çağdaş Okul Müdürünün Liderlik Alanları”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, S. 28, s.531-548.
HARRIS A. (2008). “Distributed Leadership: According to the Evidence”, Journal of Educational Administration, C. 46, S. 2, s.172-188.
İNCE M. ve GÜL H. (2005). Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık, İzmir: Çizgi Kitapevi.
KARAHAN A. (2008). “Hastanelerde Liderlik ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Sosyal Bilimler Dergisi, C. 10, S. 1, s.147-162.
KARASAR N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayınevi.
KILIÇOĞLU G. (2010). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, y.y.l.t., İzmir.
KOÇ H. (2009). “Örgütsel Bağlılık ve Sadakat İlişkisi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C. 8, S. 28, s.200-211, (Baş Ed: Behçet Oral), http://www.e-sosder.com, ET:09.01.2012.
KORKMAZ E. ve GÜNDÜZ H.B. (2011). “İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Dağıtımcı Liderlik Davranışlarını Gösterme Düzeyleri”, Kalem Eğitim ve İnsan Dergisi, C. 1, S. 1, s.123-153.
KORKMAZ M. (2008). “Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri ile Öğrenen Örgüt Özellikleri Arasındaki İlişki Üzerine Nicel Bir Araştırma”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, S. 53, s.75-98.
LASHWAY L. (2003). “Distributed Leadership”, National Association of Elementary School Principals, C. 19, S. 4.
LEITHWOOD K. (2003). “Teacher Leadership: Its Nature, Development, and Impact on Schools and Students”, Leadership in Education, Ed.: M. Brundrett, N. Burton ve R. Smith, London: Sage Publications, s.103-117.
LUCHAK A. ve GELLATLY I. (2007). “A Comparison of Linear and Nonliear Relations between Organizational Commitment and Work Outcomes”, Journal of Applied Psychology, C. 92, S. 3, s.786-793.
MAYROWETZ D. (2008). “Making Sense of Distributed Leadership: Exploring the Multiple Usages of the Concept in the Field”,
ISSN: 1300-302X © 2013 OMÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ
İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI İLE MÜDÜRLERİN PAYLAŞILAN LİDERLİK ROLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Educational Administration Quarterly, C. 44, S. 3, s.424-435.
ÖLÇÜM Ç.M. (2004). Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
ÖZER N.ve BEYCİOĞLU K. (2010). “Okullarda Paylaşılan Liderlik: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması”, 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 16-18 Eylül 2010. Lefkoşa-KKTC: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörlüğü.
ÖZSOY A.S. (2004). “Bir Yüksekokul Çalışanlarının Kuruma Bağlılık Durumlarının İncelenmesi”, İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, C. 6, S. 2, s.13-19.
SPILLANE J.P. ve ORLINA E.C. (2005). “Investigating Leadership Practice: Exploring the Entailments of Taking a Distributed Perspective”, Leadership and Policy in Schools, S. 4, s.157-176.
SPILLANE J.P. vd. (2005). “Distributing Leadership”, Developing Leadership: Creating the Schools of Tomorrow, Ed.: M. J. Coles ve G. Southworth, Berkshire: Open University Press, s.37-49.
SPILLANE J. P. (2006). Distributed Leadership. San Francisco: Jossey-Bass.
TERZİ A.R ve KURT T.(2005). “İlköğretim Okulu Müdürlerinin Yöneticilik Davranışlarının Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığına Etkisi”, Milli Eğitim Dergisi, S. 166.
TÖREMEN F. ve YASAN T. (2010). “İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özellikleri: Malatya İli Örneği”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 28, S. 2, s.27-39.
TULUNAY Ö. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeyleri ve Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel İletişim ile İlişkisi: Sivas İl Örneği, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale.
TÜZEL E. (2010). İlköğretim Okullarının Bürokratikleşme Düzeyi ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişki: Ankara İli Örneği, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
UĞURLU C. T. (2009). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Düzeylerine Yöneticilerin Etik Liderlik ve Örgütsel Adalet Davranışlarının Etkisi: Hatay İli Örneği, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Malatya.
WIENER Y. (1982). “Commitment in Organizations: A Normative View”, Academy of Management Review, C. 7, S. 3, s.418-428.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2013, 32(2), 323-345
Arş.Gör.Barış USLU, Doç.Dr.Kadir BEYCİOĞLU
Doç.Dr.Kadir BEYCİOĞLU
WOODS P. A. ve diğ. (2004). “Variabilities and Dualities in Distributed Leadership”, Educational Management Administration and Leadership, C. 32, S. 4, s.439-457.
YALÇIN B. ve AY C. (2011). “Bilgi Toplumunda Öğrenen Örgütler ve Liderlik Süreci Bağlamında Bir Örnek Olay Çalışması”, CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, C. 9, S. 1, s.15-36.
ZEYREK A. O. (2008). Milli Eğitim Bakanlığı 2005 Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yükselme Sınavında Öğretmenlerin Başarı Durumları ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: İstanbul İli Örneği, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, y.y.l.t., İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com