Buradasınız

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS ALAN DERSLERİNDE KLASİK GİTARIN YERİ VE ÖNEMİ

THE PLACE AND IMPORTANCE OF CLASSICAL GUITAR IN THE LICENSE COURSES OF DEPARTMENT OF MUSIC EDUCATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Classical guitar has rapidly increasing popularity, it has an important place among the instruments, in common, amateur and professional music education. We can say that some of the main reasons for this is the guitar can be used in wide various musical genres, for many years composers from each country compose compositions for this instrument, portability in musical education and has an affordable price with usability in polyphonic. With all of these features guitar, professional music lessons are taught at universities in undergraduate music education department, as well as the piano has a structure that can be used effectively.
Abstract (Original Language): 
Klasik gitar, popülerliği hızla artan, genel, özengen ve mesleki müzik eğitiminde önemli bir yere sahip olan çalgılar arasında gelmektedir. Bunun başlıca nedenlerinden bazıları, gitarın çok çeşitli müzik türlerinde kullanılabilmesi, her ülkeden bestecilerin uzun yıllar bu çalgı için besteler yapmış olması, müzik eğitiminde taşınabilirliği ve uygun fiyatı ile çoksesli müziklerde kullanılabilirliğidir diyebiliriz. Tüm bu özellikleriyle gitar, mesleki müzik eğitiminin verildiği üniversitelerin müzik eğitimi Anabilim dalı lisans alan derslerinde piyanonun yanı sıra etkin bir şekilde kullanılabilecek yapıya sahiptir. Bu çalışmanın amacı da, gitarın piyanonun yanı sıra müzik öğretmenliği lisans programındaki derslerin hangilerinde etkin ve verimli bir şekilde kullanılabileceğini ortaya koymak olarak belirlenmiştir. Bu amaçla ilgili araştırmalar incelenmiş, öğretim elemanlarına görüşlerinin belirlenmesine yönelik anket uygulanmıştır. Elde edilen verilere göre, gitarın belirlenen derslerde etkin ve verimli bir şekilde kullanılabileceği ve gitar öğrencilerinin bu derslerdeki başarısı için önemli olduğu fakat bu derslerde gitara yeterince yer verilmediği sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda gitarın Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda daha etkin kullanılmasına yönelik önerilerde bulunulmuştur.

REFERENCES

References: 

AKBULUT Fatih (2010). Temel Armoni Kurallarının Gitara Uyarlanmasında “CHALLAN ARMONİ” Yaklaşımları Üzerine Bir Yöntem Araştırması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, y.s.y.t., İstanbul.
AKSOY Bülent. (2003). Avrupalı Gezginlerin Gözüyle Osmanlılarda Musiki, İstanbul: Pan Yayıncılık.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2013, 32(2), 347-368
Yrd.Doç.Dr.Gökhan YALÇIN
ALBUZ Aytekin. (2004). “Müzik Öğretmenliği Eğitiminde Çok Boyutluluk”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, sayı:2, 105-110.
AYDINTAN Ziya (1978). Klasik Armoni (Gitar Uygulamalı), Gitar Kitaplığı 4, İstanbul: Can Ticaret.
BAYRAKTAR Ertuğrul (1996). Müzik Öğretimi ve Çağdaş Teknoloji Müzik Öğretimi (Hazırlayan:Ahmet Say), Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
BOSMAN Lance (1991). Harmony For Guitar (Revised Edition), Norfolk: Caligraving Limited Thetford, England.
CARULLI Ferdınando (1825). Harmonie Appliquée a la Guitare, Paris. Web: http://img.kb.dk/ma/umus/carulli_harmonie.pdf, E.T: 07.11.2012.
DAŞER Olcay. (2007). Klasik Gitar Eğitiminde Makamsal Türk Halk Ezgilerinin Kullanımı, Gazi Üniversitesi Eğitimi Bilimleri Enstitüsü, y.y.l.t., Ankara.
DENİZER H. Gökhan. (2008). Müzik Eğitimi Anabilim Dallarında Gitar Öğrencilerinin Müziksel-İşitme-Okuma-yazma Dersi Başarılarının Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, y.y.l.t., İstanbul.
ENGSTROM G. Mıchael (1995). Harmony And The Guitar: A Textbook On Four-Part Writing In The Common-Practice Style, California State University, u.m.t., Long Beach.
ERDOĞAN Can (2007). Duyuş Eğitiminde Eşlik Çalgısı Olarak Klasik Gitarın Kullanımı, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, y.y.l.t., Mersin.
GAZİMİHAL M. Ragıb (1961). Musıki Sözlüğü, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
HIZIR AĞA (1770 civarı). Tefhîm-ül Makâmât fî Tevlîd-in Nagamât, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine/no.1793.
KARASAR Niyazi (2009), Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayıncılık.
KÖZ Emre (2007). İlköğretim İkinci Kademe’de Görev Yapan, Bireysel Çalgı Eğitimi (Gitar) Alanı Mezunu, Müzik Öğretmenlerinin Okul Şarkılarına Eşlik Etmede Karşılaştıkları Problemler ve Çözüm Önerileri, Marmara Üniversitesi Eğitimi Bilimleri Enstitüsü, y.y.l.t., İstanbul.
ISSN: 1300-302X © 2013 OMÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ
MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS ALAN DERSLERİNDE KLASİK GİTARIN YERİ VE ÖNEMİ
TOROS Misak (2011). Gitar ile Armoni, Ankara: Su Halkla ilişkiler & Organizasyon.
UÇAN Ali. (1996). Müzik Öğretimi Nasıl Geliştirilebilir? Müzik Öğretimi (Hazırlayan: Ahmet Say), Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
YALÇIN Gökhan (2004). Halk Müziğine Dayalı Gitar Öğretimi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, y.y.l.t., Konya.
YALÇIN Gökhan (2005). “Genel Müzik Eğitiminde Türkü Ya Da Türkü Kaynaklı Okul Şarkılarının Öğretilmesinde Okul Çalgısı Olarak Gitarın Yeri ve Önemi”, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi I. Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, Van
YALÇIN Gökhan (2011). Gitar Uygulamalı Armoni Öğretiminin Öğrenci Bilgi Ve Performans Düzeyine Etkisi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, y.d.t., Ankara.
YILMAZ Emre (2010). Okul Şarkılarının Klasik Gitar İle Eşliklendirilmesine Yönelik Öğretmen Görüşleri ve Okul Şarkıları İçin Eşliklendirme Örnekleri, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, y.y.l.t., Niğde.
YÖK (2012). http://www.yok.gov.tr/content/view/16/52, E.T: 07.11.2012
YÖNDEM Sadık (1992). Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümlerinde Anadal Gitar Eğitimi Nasıl Olmalıdır?, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, y.y.l.t., Malatya.
YÖNDEM Sadık (1998). Türkiye’deki Mesleki Müzik Yüksek Öğretim Kurumlarında Klasik Gitara Uyarlanmış Türkü Kaynaklı Eğitim Müziklerinin Öğretiminde Ve Seslendiriminde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, y.d.t., Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com