Buradasınız

ONSEKİZİNCİ YÜZYIL OSMANLI KENTİNDE KENTSEL DEĞİŞİM

URBAN TRANSFORMATION IN THE EIGHTEENTH CENTURY OTTOMAN CITY

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (Original Language): 
Kentsel değişim yapısal değişimleri gerektirir. Bu nedenle de, tüm kentlerde onsekizinci yüzyılda böyle bir değişimden söz edilemez. Ayrıca, bu konuyu içeren kuramlar henüz tam gelişmemiştir. Bu nokta gözetildiğinde yapılan araştırmayı kuramsal bir tabana oturtmak amacı ile değişim(transforraation) ile yayilim(diffusion) olguları arasında bir analoji kurmak yoluna gidilmiştir. Üstelik, değişim matematik kavram olarak böyle bir benzetmeye olanak sağlamaktadır. Böylece, yayılım kuramından yararlanmak geçerli olmaktadır. İstanbul'un onsekizinci yüzyıldaki mekansal yayılımı 100 yıllık bir zaman süreci içinde ele alınarak fizik çevreye yansıtılmıştır. Yayılımı iten ve köstekleyen etmenler birer birer tartışılmakta ve o çağın politik, toplumsal ve ekonomik özelliklerinin ışığı altında eleştirilmektedir. Bu yöntemi izlerken araştırmanın amacı yayılım örüntüsünün (diffusion pattern) tarafsız bir değerlendirmesini yaparak hareket noktalarındaki değişimleri ve varış noktasındaki yayılımları inceleyip yorumlamaktır.

REFERENCES

References: 

AKTEPE, M., "İstanbul'un Nüfus Meselesine Dair Bazı Vesikalar"
Tarih Dergisi, Vol. IX, No:13, pp.3-9, 1958.
AKTEPE, M., Patrona îsyanı (1730), İstanbul: Î.Ü. Edebiyat
Fakültesi Yayını, No:808, 1958.
CÎN, H., Miri Arazinin Mülk Haline Dönüşü, Ankara, 1969.
ERGİN, 0., İstanbul'da İmar ve îskan Hareketleri, İstanbul,
1938.
EŞREFOGLU, E., "İktisat Mukataası ile ilgili bir Belge",
Tarih Enstitüsü Dergisi, No:4-5.
GOULD, A.A., Spatial Organization, New York: Prentice-Hall,
1971.
HAGGETT, P., Geography a Modern Synthesis,New York: Harper
and Row, 1972.
HEILBRONNER, R., The Making of Economic Society,London:
Prentice-Hall, 1970.
İNALCIK, H., "The Nature of Traditional Society", Political
Modernization in Japan and Turkey, Princeton:
University Press, 1964.
ÎNCİCIYAN, XVII Asırda İstanbul,Istanbul: 1956.
ISKOWITZ, "18th Century Ottoman Realities", Studia Islamica,
Vol: XVII, 1962.
KOÇU, R.E., "XVII yy.dan Bu Yana Emirgân", Hayat Tarih
Mecmuası, No: 10, 1970.
KUBAN, D., "Boğaziçi", T.T.O.K. Belleteni, Ocak-Mart, 1970.
KUBAN, D., "İstanbul'un Tarihi Yapısı", Mimarlık, No: 79,
Mayıs 1970.
KUMBARACILAR, S., "İstanbul Konakları", Hayat Tarih Mecmuası,
No:10, 1970.
KUTAY, C , Tarih, Vol: II, Aralık 1957.
KUTAY, Ç., Türkiye Tarihi, İstanbul, 1957.
MESKILL, J. and MESKILL, J., The Noneuropean World, London,
1972.
MOLTKE, von, Zustânde und Begebenheit in der Türkei von
1835 bis 1839, Berlin, 1839.
MONTAGUE, Lady, "Mektuplar", 32inci Türkiye Tarihi, C. KUTAY,
Vol: 3, İstanbul, 1958.
ORHONLU, C , Kayıks in İstanbul in the Ottoman Period,
(Unpublished paper), Princeton, 1974.
PARDOE, J., Yabancı Gözü ile 125 Yıl Önce İstanbul, İstanbul,
1967.
REFİK, A., Lale Devri, İstanbul, 1932.
REFİK, A., Türk Mimarları, İstanbul, 1936.
ROZMAN, G., Urban Networks in Ching China and Tokugawa Japan,
Princeton: Princeton University Press, 1973.
SCHEEL, H., Preussens Diplomatie İn der Türkei(1721-1774),
Berlin, 1931.
SIMMONS, G.F., Introduction to Topology and Modern Analysis,
New York: McGraw Hill, 1963.
SOROKIN, P.A., Modern Historical and Social Philosophies,
New York: 1963.
TANKUT, G., The Spatial Distribution of Urban Activities in
the Ottoman City, Bucharest,1975.
TOYNBEE, A., Türkiye, İstanbul, 1971.
UZUNÇARŞILI, I.H., Osmanlı Tarihi, Ankara: T.T.K., 1959.
ÜNVER, S., "18. yy Ortasında Bir Ahşap Yangın Kulesi",
Hayat Tarih Mecmuası, No:9, 1971.
WEBER, M., The City, New York: The Free Press, 1966.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com