Buradasınız

KENTSEL MÜZAKERELER VE SANAT TAKTİKLERİ

URBAN NEGOTIATIONS AND ART TACTICS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.4305

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
Urban Negotiations and Art Tactics are art strategies that find possibilities for art to engage in real life issues. Nomadic Kitchen is an interstitial transversal artwork that occupies a place between art and urban space. This work engages with issues of self-organization, in the process negotiating the urban environment with the residents of Vila Nova, a favela community in Sao Miguel Brazil. Vila Nova is in a process of regeneration but this does not sanitize the conflict of local conditions, it is within the contradictions of conflict that new ideas emerge for models for urbanity. Nomadic Kitchen is one urban practice among many in a collaborative and participatory action in the production of public and private space. The artwork operates as bricolage within and across the transversal field of operation that includes institution and post-institutional art practice. The emergent strategies for this artwork evolved through a series of workshops with residents of Vila Nova. The field of production creates a place of selforganisation between participants. The project embraces ‘informality’ as another kind of intelligence whose tactics bring a collective visibility to the project and other kinds of urban negotiations. The structure functions as a locus where residents self govern and develop flexible and creative ways of building a context for living. The transversal field of Nomadic Kitchen invests in a desiring production that is flexible, fluid, nomadic and adaptable to different occasions and contexts of informal urban practices. Urban decisions around producing public and social space are made while cooking eating and meeting in the Nomadic Kitchen. This interstitial sculptural structure becomes a place of dialogue while defining the circumstances that determine its situated conditions and public space. The consequences of Nomadic Kitchen explore the potential limits of art production as an urgent action in creating an aesthetic-ethical-spatialpolitics.
Abstract (Original Language): 
Kentsel müzakere ve sanat taktikleri sanatın yaşama katılması için olanaklar bulunmasını sağlayan sanat stratejileridir. Göçebe Mutfağı ise sanat ve kentsel mekan arasında kendisine yer bulan, yapılar arası geçişi sağlayan sanatsal bir çalışmadır. Bu çalışma, Brezilya Sao Miguel’de bir gecekondu (favela) alanı olan Vila Nova’nın sakinlerinin kentsel çevreyle ilgili müzakere süreçlerinde kendilerini örgütlemeleriyle ilgilidir. Vila Nova kentsel yenilenme (regeneration) süreci içinde olan bir alandır, ancak konu, yerel (ve çelişkin) koşulların sıhhileştirilmesi anlamında ele alınmamakta, yeni kentleşme modellerinin getirdiği yeni fikirlerin çelişkisi üzerine kurulmaktadır. Göçebe Mutfağı, kamusal ve özel alanın üretiminde yer alan bir dizi işbirlikçi ve katılımcı kentsel eylemden sadece bir tanesidir. Bu sanatsal çalışma kurumsal ve kurumsallık ötesi sanatsal eylemleri birleştiren ve içeren bir köprü (bricolage) gibi görev yapar. Çalışmanın henüz beliren stratejileri Vila Nova’nın sakinleriyle gerçekleştirilen bir dizi çalıştayla şekillenmiştir. Üretim alanı katılımcıların kendi aralarında örgütlenmelerini sağlayan bir yere dönüşür. Proje enformaliteyi, projenin kendisine ve diğer kentsel müzakerelere taktikleriyle kolektif bir görünürlük sağlayan bir bilgi alanı olarak benimseyip kucaklar. Yapı, semt sakinlerinin kendilerini örgütledikleri, yaşamları için esnek ve yaratıcı bir bağlam yaratmaya çalıştıkları bir yer olarak görev yapar. Göçebe Mutfağı,esnek, değişken, göçebe ve kentsel faaliyetlerde farklı durumlara ve bağlamlara uyum sağlayabilen istekli bir üretime yatırım yapar. Kamusal ve sosyal mekanın üretimine dair kentsel kararlar Göçebe Mutfağı’nda bir arada yemek yapıp yerken kurulan ilişki sırasında verilir. Bu dokulararası heykelsi yapı, kendi durumunu ve kamusal alanını belirleyen koşulları tanımlarken bir iletişim (diyalog) alanı haline gelir. Göçebe Mutfağı’nın sonuçları, estetik-etik-mekansal politika oluşturabilen bir eylem alanı olan sanat üretiminin potansiyel sınırlarını araştırır.

REFERENCES

References: 

BADIOU, A. (2007) Being and Event, tr. by O. Feltham, Continuum
International Publishing Group, London.
DE CERTAU, M. (1988) The Practice of Everyday Life, California Press.
Berkley, Los Angeles, California.
DELEUZE, G. and F. GUATTARI (1987) A Thousand Plateaus, tr. B.
Massumi, University of Minnesota Press, Minneapolis.
DEUTSCHE, R. (1996) Evictions: Art and Spatial Politics, MIT Press,
Cambridge, MA.
GUATTARI, F. (2008) The Three Ecologies, tr. by Gary Genosko, Continuum,
London.
KANT, I. (1987) Critique of Judgment, tr. by Werner S.Pluhar Hackett
Company, Indianapolis, Indiana.
LACLAU, E. (1996) Emancipation(s), Verso, London and New York.
LÉVI-STRAUSS, C. (1966) The Savage Mind, tr. by George Weidenfeld, The
University of Chicago Press, Chicago.
MOUFFE, C. (2005) On the Political, Routledge, London.
ROUSSEAU, J.J. (1762, 1968) The Social Contract, tr. by M. Cranston,
Penguin Books, London.
SOJA, E.W. (2003) Postmodern Goegraphies, The reassertion of space in critical
social theory, Verso, London.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com