Buradasınız

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI’NA BAŞVURAN KADIN VE ERKEK ADAYLARIN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

AN EXAMINATION OF ATTITUDES TOWARD TEACHING PROFESSION AMONG FEMALE AND MALE PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT ENTRANCE EXAMINATION APPLICANTS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to determine the attitudes of Mersin University Physical Education and Sports Department Entrance Examination applicants toward teaching profession. Five hundred and ninety nine students participated in the study, with 199 females ( age= 19.56±1.71) and 407 males ( age= 20.05±1.92). The Attitudes toward Teaching Profession Scale, having been developed by Erkuş, Sanlı, Bağlı and Güven (2000) for measuring the attitudes of individuals toward teaching profession, was used for data collection. The results of independent samples t-test indicated that statistically no significant difference existed between female and male applicants` attitudes toward teaching profession, p>.05. On the average, female ( = 4.66) and male applicants ( = 4.59) equally scored above 3, and their attitudes toward teaching profession were positive. Furthermore, the Pearson correlation coefficient was conducted to explore the relationship between applicants` age and University Entrance Examination -UEE scores and their attitudes towards teaching profession. Results of the analysis showed statistically no significant correlation between applicants` age and attitudes toward teaching profession (r= .06, n= 599, p> .05); and between applicants` UEE scores and their attitudes toward teaching profession (r= -.003, n= 599, p> .05).
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavı’na başvuran adayların öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının belirlenmesidir. Araştırmaya 192 kadın ( yaş= 19.56±1.71) 407 erkek ( yaş= 20.05±1.92) olmak üzere toplam 599 öğrenci ( yaş= 19.89±1.87) katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Erkuş, Sanlı, Bağlı ve Güven (2000) tarafından öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları belirlemeye yönelik geliştirilen “Öğretmenliğe İlişkin Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Bağımsız t-testi analiz sonuçları kadın ve erkek adayların öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını ortaya koymuştur, p>.05. Kadın ( = 4.66) ve erkek ( = 4.59) adayların öğretmenlik mesleğine karşı tutum puanları benzerlik göstermekle birlikte 3 puan üzerinde ve olumludur. Bununla birlikte adayların yaşları ve Yükseköğretime Geçiş Sınavı-YGS puanları ile öğretmenlik mesleğine karşı tutum puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek amacı ile Pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları adayların yaşları ve öğretmenlik mesleğine karşı tutum puanları arasında (r= .06, n= 599, p> .05) ve YGS puanı ve öğretmenlik mesleğine karşı tutum puanı arasında (r= -.003, n= 599, p> .05) istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

REFERENCES

References: 

Akkaya, N. (2009). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 35-42.
Akpınar, E., Yıldız, E. Ö., ve Ergin, Ö. (2006). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 56-62.
Toprak ve Saraç 2014;5(2):35-47
46
http://pjss.pau.edu.tr Pamukkale Journal of Sport Sciences
Başçiftçi, F., Ergül, M., ve Yanpınar, O. (2011). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi. Eğitim Teknolojileri Araştırma Dergisi, 4(7), 125-142.
Baykara-Pehlivan, K. (2008). Sınıf Öğretmeni adaylarının sosyo-kültürel özellikleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 151-168.
Bulut, İ. (2009). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14: 13-24.
Chaudhari, D. (2012). Job satisfaction of teacher educators in relation to their attitude towards teaching, Research Expo International Multidisciplinary Research Journal, 2(3): 63-65.
Çapri, B., ve Çelikkaleli, Ö. (2008). Öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutum ve mesleki inançlarının cinsiyet, program ve fakültelere göre incelenmesi, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15): 33-53.
Erkuş, A., Sanlı, N., Bağlı, M., T., ve Güven, K. (2000). Öğretmenliğe ilişkin tutum ölçeği geliştirilmesi, Eğitim ve Bilim Dergisi, 25(116): 27-33.
Eurydice (2010). Eğitim çıktılarında cinsiyet farklılıkları: Avrupa’da alınan tedbirler ve mevcut durum. Eğitim, İşitsel-Görsel Medya ve Kültür Yürütme Ajansı, 20 Mart 2013 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/... 20/3/2013.
Hacıömeroğlu, G., ve Taşkın-Şahin, T. (2010). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1): 77-90.
İnceoğlu, M. (2010). Tutum, Algı, İletişim, Beykent Üniversitesi Yayınları, No: 69, Beykent Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
Kartal, T., Kaya, V. H. Öztürk, N. ve Ekici, G. (2012). The exploration of the attitudes of the science teacher candidates towards teaching profession, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46: 2759-2764.
Khan, S., Qureshi, Y. I., Islam, Z., Khan, W., ve Abbas, S. A. (2012). Attitude of female lecturers in Physical Education towards profession, International Journal of Learning & Development, 2(4): 17-24.
Kırel, Ç. (2011). Sosyal psikoloji. S. Ünlü (Ed.), Tutum ve tutum değişimi (s. 173), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Açıköğretim Fakültesi yayını, No: 2291.
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü [MEBÖYEGM] (2013a). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri, 10 Ocak 2013, http://otmg.meb.gov.tr/belgeler/ogretmen_yeterlikleri_kitabi/Öğretmen_Yeterlikleri_Kitabı_genel_yeterlikler_parça_2.pdf
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü [MEBÖYEGM] (2013b). Beden Eğitimi Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri, 10 Ocak 2013, http://otmg.meb.gov.tr/belgeler/ogretmen_yeterlikleri_kitabi/Öğretmen_Yeterlikleri_Kitabı_beden_eğitimi_öğretmeni_özel_alan_yeterlikleri_ilköğretim_parça_14.pdf
Nachimuthu, N., ve Vijayakumari, G. (2012). Teacher educators’ perceptions and attitudes of their profession, International Journal of Behavioral Social and Movement Sciences, 1(02): 81-89.
Toprak ve Saraç 2014;5(2):35-47
47
http://pjss.pau.edu.tr Pamukkale Journal of Sport Sciences
Özder, H., Konedralı, G., ve Zeki, C. P. (2010). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(2): 253-275.
Pehlivan, Z. (2010). Beden eğitimi öğretmen adaylarının fiziksel benlik algıları ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının analizi, Eğitim ve Bilim, 35(156): 126-141.
Piji-Küçük, D. (2012). Müzik öğretmenlerinin müzik öğretmenliği mesleğine yönelik tutumları, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19: 151-161.
Rao, K. S. (2012). Study of the attitudes of secondary school teachers towards teaching profession, Golden Research Thoughts, 2(3): 1-5.
Sharma, S., ve Dhaiya, P. (2012). Comparative study of attitude towards teaching of science and arts of B.Ed. students, Bhartiyam International Journal of Education and Research, 1(2): 85-110.
Slaybaugh, J., Evans, C., ve Byrd, R. (2004). Second-year teachers’ attitudes toward the teaching profession, National Forum of Teacher Education Journal, Electronic Volume, 14(3): 31-36.
Şahin, F. G. (2010). Teacher candidates' attitudes towards teaching profession and life satisfaction levels, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2: 5196–5201.
Terzi, A. R., ve Tezci, E. (2007). Necatibey eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 52: 593-614.
Trivedi, R. P. (2012). A study of attitude of teachers towards teaching profession teaching at different level, International Multidisciplinary e-Journal, 1(5): 24-30. Türkiye İstatistik Kurumu-TUİK (2014). Okul türü ve öğretim yılına göre okul, öğretmen, şube, öğrenci ve mezun olan öğrenci sayısı. İstatistiksel Tablolar ve Dinamik Sorgulama, Örgün Eğitim İstatistikleri, 12 Nisan 2013 http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1018.
Yeşil, H. (2010). The relationship between candidate teachers’ communication skills and their attitudes towards teaching profession, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 9: 919-922.
Yıldırım, E. (2012). The investigation of the teacher candidates’ attitudes towards teaching profession according to their demographic variables (the sample of Maltepe University), Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46: 2352-2355.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com