Buradasınız

ANKARA’DA GÖREV YAPAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this research is to determine the burn-out level of physical education teachers working in Ankara and to determine whether or not a difference occurs on their exhaustion level in terms of some demographics variants. the sampling group of the research was 430 physical education teachers, worked in Ankara in 2009-2010 In order to collect the data, ‘Personal Information Form’ and ‘Maslach Exhaustion Inventory-Educator Form’ have been used. In analyzing the data; SPSS 15 have been used and sig. level is acknowledged as 0.05. The total average point of the burnout level of physical education teachers’ was calculated X =12,20, for emotional exhaustion; X =3,21, for desensitization; X =7,51 for individual achievement.After analyses, exhaustion level of participated PE teachers has been found adequate in the research process. Differences have been found for various variables under the subsection of emotional exhaustion, personal accomplishment and depersonalization of PE teachers.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, Ankara görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin tükenmişlik seviyelerini belirlemek ve öğretmenlerin bazı kişisel bilgileri ile ilişkilerini incelemektir. Araştırmanın örneklemini 2009– 2010 eğitim-öğretim yılında Ankara’da görev yapan ve ulaşılan 430 beden eğitimi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla Kişisel Bilgi Formu ve Maslach Tükenmişlik Envanteri-EF kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 15 programında değerlendirilmiş ve anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. Beden eğitimi öğretmenlerin ortalama tükenmişlik değerleri duygusal tükenme X =12,20, duyarsızlaşma X =3,21, kişisel başarı X =7,51 olarak hesaplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda araştırmaya katılan beden eğitimi öğretmenlerinin tükenmişliği düşük düzeyde yaşadıkları belirlenmiştir. Beden eğitimi öğretmenlerinin tükenmişlik düzeyinin duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı alt boyutlarında çeşitli değişkenlere göre farklılık gösterdiği saptanmıştır.
FULL TEXT (PDF): 
60-78

REFERENCES

References: 

ARABACI, İ. Bakır, AKAR, Hüseyin (2010). “Eğitim Müfettişlerinin Bazı Sosyal Demografik Ve
Mesleki Özelliklerine Göre Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Belirlenmesi”, Dicle Üniversitesi Ziya
Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, S. 15, s. 78–91.
ARDIÇ, Kadir, POLATCI, Sema (2008). “Tükenmişlik Sendromu: Akademisyenler Üzerinde Bir
Uygulama (Goü Örneği), Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, S. 10(2), s.
69–96.
BALAY, Refik (2003). 2000’li Yıllarda Sınıf Yönetimi, Ankara: Sandal Yayınları.
BAYKOÇAK, Canan (2002). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki Sorunları ve Tükenmişlik
Düzeyleri (Bursa İli Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
BİBER, Eyüp, ERSOY, Adnan, ACET, Mehmet, KÜÇÜK, Veysel (2010). “Türk Futbol
Antrenörlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi”, Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve
Spor Bilim Dergisi, S. 12 (2), s. 134–143.
BRUDNIK, Maria (2004). “Burnout in Physical Training Teachers A Macro-Path of Professional
Burnout”, ACTA Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica, S. 34 (2), s. 7-17.
CAN, Yusuf, SOYER, Fikret, YILMAZ, Fatma, (2010). “Hentbol Hakemlerinin İş Doyumu Ve
Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi
Ve Spor Bilim Dergisi, S. 12 (2), s. 113–119.
ÇALGAN, Zeynep, YEĞENOĞLU, Selen, ASLAN, Dilek (2009). “Eczacılarda Mesleki Bir Sağlık
Sorunu: Tükenmişlik”, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, S. 29 (1), s. 61–74.
ÇAM, Olcay (1992). Tükenmişlik Envanterinin Geçerlik Ve Güvenirliğinin Araştırılması, 7.Ulusal
Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları El Kitabı, Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
CHERNİSS, Cary. (1980). Professional Burnout In Human Service Organizations, New York:
Praeger Press.
DOUTİS, Panayiotis, WARD, C. Phillip (1999). “Teachers’ And Administrators’ Perceptions Of
Sabor-Tooth Project Reform And Their Changing Workplace Conditions”, Journal Of Teaching In
Physical Education, S. 18, s. 418–427.
ERGİN, Canan. Doktor Ve Hemşirelerde Tükenmişlik Ve Maslach Tükenmişlik Envanterinin
Uygulanması, 7.Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları El Kitabı, Ankara: Türk Psikologlar
Derneği Yayınları.
FARBER, A. Barry, (1984). “Stress And Burnout In Suburban Teachers”, Journal Of Educational
Research, S. 77, s. 325–331.
Tuna ve Çimen 2013;4(2):60-78
77
http://pjss.pau.edu.tr Pamukkale Journal of Sport Sciences
FEJGİN, Naomi, EPHRATY, Nevat, BEN-SİRA, David (1995). “Work Environment and Burnout Of
Physical Education Teachers”, Journal Of Teaching In Physical Education, S. 15(1), s. 64–78.
FREUDENBERGER, J. Herbert (1974), “Staff Burnout”, Journal Of Social Issues, S. 30, s. 159 –
165.
GENÇAY, A. Ökkeş (2007). “Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Doyumu Ve Mesleki
Tükenmişliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Kastamonu Eğitim Dergisi S. 15(2), s.
765–780.
GİRGİN, Günseli. (1995). İlkokul Öğretmenlerinde Meslekten Tükenmişliğin Gelişimini Etkileyen
Değişkenlerin Analizi Ve Bir Model Önerisi, Doktora Tezi, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü.
GÜDÜK, Mehmet, EROL, Şerafettin, YAĞCIBULUT, Özcan, UĞUR, Zeynep, ÖZVARIŞ, Ş. Bahar,
ASLAN, Dilek (2005). “Ankara’da Bir Tıp Fakültesinde Okuyan Son Sınıf Öğrencilerde Tükenmişlik
Sendromu”, Sürekli Tıp Eğitim Dergisi, S. 14(8), 169–173.
GÜNDÜZ, Bülent (2005). “İlköğretim Öğretmenlerinde Tükenmişlik”, Mersin Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, S. 1(1), s. 152–166.
İDE, Osman (2008). Engelli Okullarında Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Tükenmişlik
Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma (Akdeniz Bölgesi Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Sakarya: Sakarya
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
KALE, Fatma (2007). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Doyumu Ve Tükenmişlik Düzeylerinin Çeşitli
Değişkenler Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Niğde: Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
KARAKELLE, Sema, CANPOLAT, Seçil (2008). “Tükenmişlik Düzeyi Yüksek İlköğretim
Öğretmenlerinin Öğrencilere Yaklaşım Biçimlerinin İncelenmesi”, Eğitim Ve Bilim, S. 33(147), s
106–120.
KELGÖKMEN, H. Ali, SAÇLI, Fatma, DEMİRHAN, Gıyasettin. (2007). “İlköğretim Okullarında
Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Saptanması Ve
Karşılaştırılması”, Sözel Bildiri, 5. Ulusal Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, Adana.
KOUSTELIOS, Athanasios (2003). “Burnout Among Physical Education Teachers In Greece”
International Journal Of Physical Education, S. 40(1), s. 32-38.
KURTLAR, Ceyhun (2009). Engelli Okullarında Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin
Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma (Marmara Bölgesi Örneği), Yüksek Lisans Tezi,
Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Tuna ve Çimen 2013;4(2):60-78
78
http://pjss.pau.edu.tr Pamukkale Journal of Sport Sciences
LEE, Ansu (2004). Occupational Stress and Burnout Among Korean Secondary Physical Education
Teachers: Testing The Job Demands-Control-Support Model, Doctoral Dissertation, North Carolina:
North Carolina Greensboro University.
MASLACH, Christina, SCHAUFELİ, B. Wilmar, LEİTER, P. Michael (2001). “Job Burnout”,
Annual. Review Of. Psychology, S. 52, s. 397–422.
MASLACH, Christina, JACKSON E. Susan (1981). “The Measurement Of Experienced Burnout”,
Journal Of Occupational Behavior S. 2, s 99–131.
OKYAY, Nuriye (2009). Emniyet Teşkilatına Bağlı Okullardan Mezun Olup Çevik Kuvvet Şube
Müdürlüğünde Görev Yapan Polislerin Psikolojik Hizmet Algıları, İş Doyumu Ve Tükenmişlik
Düzeyinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
ORUÇ, Serap (2007). Özel Eğitim Alanında Çalışan Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı
Değişkenler Açısından İncelenmesi (Adana İli Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Adana: Çukurova
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
ÖZKAN, Ş. Yetkin (2007). “Niğde İlinde Görevli Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mesleki
Tükenmişlik Düzeylerinin Araştırılması”, Yüksek Lisans Tezi, Niğde: Niğde Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü.
PEKER, Reşat (2002). “Anaokulu, İlköğretim Ve Lise Öğretmenlerinde Mesleki Tükenmişliğin Bazı
Değişkenlere Göre İncelenmesi”, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S. 15(1), s. 319–331.
PEPE, Şirin (2008). Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin
İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
SMITH, Daniel. LENG, G. Wai (2003). “Prevalence and Sources of Burnout in Singapore Secondary
School Physical Education Teachers”, Journal of Teaching in Physical Education, S. 22(2), s. 203-
218.
SOYER, Fikret, CAN, Yusuf, KALE, Fatma (2009). “Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Tatmini Ve
Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin Çeşitli Faktörler Açısından İncelenmesi”, Niğde Üniversitesi
Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, S. 3(3), s. 259–271.
SUCUOĞLU, Bülbin, KULOĞLU, Neslihan (1996). “Özürlü Çocuklarla Çalışan Öğretmenlerde
Tükenmişliğin Değerlendirilmesi”,Türk Psikoloji Dergisi, S.10(36), s. 44–60.
ŞAHİN, Şener (2008). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Tükenmişlik ve Yaşam Doyumu Düzeyleri,
Yüksek Lisans Tezi, Mersin: Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com