Buradasınız

TAKIM SPORLARINDA GÖREV YAPAN SPORCULARIN ANTRENÖRLERİ İLE İLGİLİ KARİZMATİK LİDERLİK ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: BASKETBOL BRANŞI ÖRNEĞİ

A SCALE DEVELOPMENT STUDY ON EVALUATING THE PERCEPTION OF ATHLETES’ WHO COMPETE IN TEAM SPORTS REGARDING THE CHARISMATIC LEADERSHIP OF THEIR COACHES: A SAMPLE OF BASKETBALL

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of the study is to develop a scale evaluating the perceptions of athletes’ who compete in team sports regarding the charismatic leadership of their coaches. As for the purposes of the study, firstly a thorough literature review was carried out to define “charismatic leadership” and identify its various dimensions. In the second phase, three “focus group interviews” were conducted to determine the dimensions of charismatic leadership and various factors forming these dimensions. These interviews were audio recorded and the data obtained were analyzed. In order to conduct reliability and validity of the data obtained from these interviews, a pilot study has been planned to be conducted. The subjects of the study are a total of 164 female and male basketball players currently playing in various leagues in Turkey who agreed to fill out the scale. Prior to EFA and CFA, KMO values, which measure the suitability of sampling size for factor analysis, were calculated as ,775. The Cronbach Alfa values of ten dimensions determined according to AFA results range between .873 and .681. As for the evaluation of the consistency of the data obtained from confirmatory factor analysis, various fit indexes were examined such as Chi square, RMSEA, CFI, NNFI, RMR, NFI, AGFI. Based on the data obtained, it can be concluded that the scale developed is statistically reliable and consistent with empirical data used in the analysis. According to the results of the analyses, the scale called “Charismatic Leadership Scale”, which consists of ten factors and 35 items, can be used as data collection tool in related future studies.
Abstract (Original Language): 
Gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı, takım sporlarında görev yapan sporcuların antrenörleri ile ilgili karizmatik liderlik algılarının değerlendirilmesine yönelik bir ölçek geliştirmektir. Çalışmanın amaçları doğrultusunda ilk olarak karizmatik liderliğin boyutların belirlenebilmesi ve tanımlanabilmesi için kapsamlı bir alan yazın taraması gerçekleştirilmiştir. İkinci aşama olarak, karizmatik liderliğin boyutlarının ve bu boyutları oluşturabilecek maddelerin ortaya konabilmesi amacıyla üç adet odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiş, bu görüşmeler, ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmış ve bu veriler analiz edilmiştir. Odak grup görüşmeler sonucunda elde edilen verilerin geçerlilik ve güvenirliğinin ortaya konması amacı ile bir pilot çalışma gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Değişik liglerdeki üniversitelerde basketbol oynayan ve ölçeği yanıtlamayı kabul eden 164 kadın ve erkek sporcu bu pilot çalışmanın örneklemini oluşturmuşlardır. Açıklayıcı ve Doğrulayıcı Faktör analizine başlamadan önce, örneklem büyüklüğünün faktör analizine uygunluğunu gösteren KMO değerleri hesaplanmış ve 775 olarak bulunmuştur. AFA sonucu ortaya çıkan on boyutun Cronbach Alpha katsayıları .873 ile .681 arasında değişmektedir. Doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda verilerden elde edilen bulguların uyumunun değerlendirilmesinde X2 (ki- kare), RMSEA, CFI, NNFI, RMR, NFI, AGFI gibi uyum indekslerine bakılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda, geliştirilen ölçeğin analizde kullanılan ampirik veri ile tutarlı ve istatistiksel olarak geçerli olduğu ifade edilebilir. Gerçekleştirilen bu analizler sonucunda 10 boyut ve 35 maddeden oluşan Karizmatik Liderlik Ölçeğinin veri toplama amacıyla kullanılabileceğine karar verilmiştir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Altunışık, R, Coşkun. R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma
yöntemleri: spss uygulamalı, Sakarya, Sakarya Yayınevi.
Aslan, Ş. (2009). Karizmatik Liderlik ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi: “Kurumda Çalışma
Yılı” ve “Ücret” Değişkenlerinin Rolü, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6 (6) 256-275.
Avers, K.B., Hunter, S.D. Angie, A.D. ve ark. (2009). Charismatic, Ideological, and Pragmatic
Leaders: An Examination of Leader–Leader Interactions, The Leadership Quarterly, 20 299-
315.
Balcı, A. (2001). Sosyal Bilimlerde Araştırma, Yöntem, Teknik ve İlkeler, (Üçüncü Basım) Ankara,
Pegem Yayınevi.
Bligh, M. C. ve Kohnes J.C. (2009). The Enduring Allure Of Charisma: How Barack Obama Won
The Historic 2008 Presidential Election, The Leadership Quarterly, 20 483-492.
Bogdan, R.C. ve Biklen, S.K. (1998). Qualitative Research For Education: An İntroduction To Theory
And Methods, Boston, Allyn and Bacon.
Bono, J.E. ve Ilies, R. (2006). Charisma, Positive Emotion and Mood Contagion, The Leadership
Quarterly, (17) 317- 334.
Campell S. M., Ward, A.J., Sonnenfeld, J.A. ve Agle, B.R. (2008). Relational Ties That Bind: Leader–
Follower Relationship Dimensions and Charismatic Attribution, The Leadership Quarterly,
19 556-568.
Chen, M.H. (2007). Exploring The Relationship Between Effective Coaching Leadership, Group
Cohesion, and Achivement Motivation In College Basketball Team In Taiwan, Doktora
Tezi, United States Sports Academy.
Chong, V.K. ve Rundus, M.J. (2004). Total Quality Management, Market Competition and
Organizational Performance, The British Accounting Review, 36 (2) 155-172.
Churchill, G.A. (1979). A Paradigm For Developing Better Measures of Marketing Constructs,
Journal of Marketing Research, 16 64-73.
Comrey, A. L. ve Lee, H.B. (1992). A First Course In Factor Analysis, Hillsdale, N.J., L. Erlbaum
Associates; Aktaran; Çokluk, Ö, Şekercioğlu, Ç. ve Büyüköztürk, Ş. (2010) Sosyal Bilimler
İçin Çok Değişkenli İstatistik: Spss Ve Lisrel Uygulamaları, Ankara, Pegem.
Çelik 2013;4(2):16-45
http://pjss.pau.edu.tr Pamukkale Journal of Sport Sciences 43
Conger, J. A. ve Kanungo, R. N. (1994). Charismatic Leadership In Organizations: Perceived
Behavioral Attributrs And Their Measurement, Journal of Organizational Behavior,15, 439-
352.
Conger, J.A. ve Hunt, J.G. (1999). Overview Charismatic And Transformational Leadership: Taking
Stock of The Present And Future (Part I), Leadership Quarterly, 10 (2), 121-127.
Conger, J.A. (1999). Charismatic and Transformational Leadership In Organizations: An Insider’s
Perspectice On These Developing Streams Of Reseach, Leadership Quarterly, 10 (2), 145-
179.
Çokluk, Ö, Şekercioğlu, Ç. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik:
Spss Ve Lisrel Uygulamaları, Ankara, Pegem.
De Hoogh, A.H.B., Den Hartog, D.N., Koopman, P.L. ve ark. (2005). Leader Motives, Charismatic
Leadership, And Subordinates’ Work Attitude In The Profit and Voluntary Sector, The
Leadership Quarterly, (16) 17-38.
Erkuş, A ve ark. (2000). Öğretmenliğe İlişkin Tutum Ölçeği, Eğitim ve Bilim. 116 (25): 26-28.
Farneti, C. M. (2008). Exploring Leadership Behaviors and Cohesion In Ncaa Division III Basketball
Programs, Doktora Tezi, The Ohio State University.
Gerbing, D.W. ve Anderson, J.C. (1988). An Updated Paradigm For Scale Development Incorporating
Unidimensionality And Its Assessment, Journal of Marketing Research, 25 (2) 186-192.
Hair, J.F. Jr., Andreson, R.E. Tahtam, R.L. ve Black, W.C. (1998). Multivariate Data Analysis, Fifth
Edition, New Jersey, Prentice-Hall International Inc.
Howell, J. M. ve Shamir, B. (2005). The role of followers in the charismatic leadership process:
relationships and their consequences, Academy of Management Review, 30 96−112.
Karasar, N. (1995). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Kavramlar, İlkeler, Teknikler (Beşinci Basım),
Ankara, 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık.
Kelloway, E. K. (1998). Using Lisrel For Structural Equation Modeling: A Researcher’s Guide. Sage
Publications.
Kline, P. (1994). An Easy Guide To Factor Analysis, New York, Routledge; Aktaran; Çokluk, Ö,
Şekercioğlu, Ç. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik:
spss ve lisrel uygulamaları, Ankara, Pegem.
Çelik 2013;4(2):16-45
http://pjss.pau.edu.tr Pamukkale Journal of Sport Sciences 44
Konter, E. (2007). Antrenörlerin ve Sporcuların Cinsiyetlerine Göre Liderlik Gücü Algıları,
SPORMETRE, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, V (2), 85-90.
Konter, E. (2008). Futbolcuların Ulusal Takımlarda Oynama Sayılarına Göre Liderlik Gücü Algıları,
SPORMETRE, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, VI (2), 81-86.
Lan, W.J. (2009). The Relationship Between Athlete's Perception of Intercollegiate Basketball Coach
Leadership Behavior and Team Cohesiveness In Taiwan, Doktora Tezi, The University of
the Incarnate Word.
Miles, M.B. ve Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd
ed.), California, Sage Publications.
Naidoo, L.J. ve Lord, R. G. (2008). Speech Imagery and Perception of Charisma: The Mediating Role
of Possitive Affect, The Leadership Quarterly, 19 283-296.
Northouse, P. G. (2004). Leadership: Theory And Practice, London, Sage Publications Ltd.
Oktay, E. ve Gül, H. (2003). Çalışanların Duygusal Bağlılıklarının Sağlanmasında Conger Ve
Kanungo’nun Karizmatik Lider Özelliklerinin Etkileri Üzerine Karaman ve Aksaray
Emniyet Müdürlüklerinde Yapılan Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 10, 403-429.
Powell, R.A., Single H.M. ve Lloyd, K.R. (1996). Focus Groups In Health Research: Enhancing The
Validity of User And Provider Questionnaires, International Journal of Social Psychology,
42 (3) 193-206.
Saban, A. (2010). Mezun Aşamasındaki Bilgisayar Öğretmeni Adaylarinin Okul ve Öğretmen
Kavramlarına İlişkin Zihinsel İmgeleri, 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu
(20- 22 Mayıs 2010), Elazığ, 935-941.
Schermelleh, E.K., Moosbrugger, H. ve Müler, H. (2003). Evaluating The Fit of Structural Equation
Models: Tests of Significance and Descriptive Goodness-Of-Fit Measures, Methods of
Psychological Research Online, 8 (2) 23-74.
Schumacker, R. E. Ve Lomax, R. G. (2004). A Beginner’s Guide To Structural Equation Modeling,
Mahwah, NJ, Lawrence Erlbaum.
Sosik, J.J. ve Dworakivsky, A.C. (1998). Self-Concept Based Aspects of The Charismatic Leader:
More Than Meets The Eye, Leadership Quarterely, 9 (4) 503-526.
Çelik 2013;4(2):16-45
http://pjss.pau.edu.tr Pamukkale Journal of Sport Sciences 45
Sriboon, N. (2001). Coach Leadership Behaviors, Team Cohesion, and Athlete Satisfaction In
Relation To The Performance Of Athletes In The 1999 Rajabhat Games, Doktora Tezi, The
Florida State University.
Toros, T. (2009). Genç Erkek Basketbolcularda, Bir Sezon Boyunca Sporcuların Algıladıkları
Antrenörlük Davranışı, Hedef Yönelimleri, Takım Sargınlığı, Algılanan Motivasyonel İklim
ve Kolektif Yeterlik İlişkisi, Doktora Tezi, Sağlık Bilimler Enstitüsü, Hacettepe
Üniversitesi.
Turman, P.D. (2001). Situational Coaching Styles: The Impact of Success And Athlete Maturity Level
On Coaches’ Leadership Styles Over Time, Small Group Research, 32 (5), 576-594.
Wang, E., Chou, H.W. ve Jiangs J. (2005). The Impacts of Charismatic Leadership Style On Team
Cohesiveness and Overall Performance During Erp Implementation, International Journal of
Project Management, (23) 173-180.
Weber, M. (1968). Economy and Society Three Volumes, New York, Aktaran; Conger, J. A. ve
Kanungo, R. N. (1994). Charismatic Leadership In Organizations: Perceived Behavioral
Attributes And Their Measurement, Journal of Organizational Behavior,15 439-452.
Williams, E.A., Pillai, R., Lowe, K.B. ve ark. (2009). Crisis Charisma Values and Voting Behavior In
The 2004 Presidential Election, The Leadership Quarterly, 20 70-86.
Yıldırım, A, ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (5.Baskı), Ankara,
Seçkin Yayıncılık.
Yusof, A. ve Shah, P.M. (2008). Transformational Leadership and Leadership Substitutes In Sports:
Implications On Coaches’ Job Satisfaction, International Bulletin of Business
Administration, 3, 1-13

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com