Buradasınız

BÖTE Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

The Investigation of CEIT Department Pre-Service Teachers’ Learning Styles in Terms of Various Variables

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9779/PUJE588

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This research is a survey model study which aimed to examine the CEIT department pre-service teachers’ learning styles and effect of some variables such as gender, age, class level, graduated high school type and income level of the family on the learning style of pre-service teachers. The study was conducted in Department of Computer Education and Instructional Technologies at Trakya University, Faculty of Education during the fall semester of 2010-2011 academic year. The sample was composed of 101 preservice teachers. Kolb Learning Style Inventory III (KLSI-III) was used in order to determine pre-service teachers’ learning styles. The applicability to the Turkish language and reliability study of this inventory was carried out by Gencel (2006). In order to evaluate the obtained data, percentage, standard deviation, chi square test, t-test and ANOVA analysis tests were used. The research results, demonstrated that the pre-service teachers mainly have Converging and Assimilating learning styles and pre-service teachers’ learning styles were not changed according to the gender, age, class level, graduated high school type and family income level variables.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, BÖTE bölümü öğretmen adaylarının sahip oldukları öğrenme stilleri ile cinsiyet, yaş, öğrenim görülen sınıf, mezun olunan lise türü ve ailenin gelir düzeyi gibi değişkenlerin, öğrenme stili üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yürütülmüş, tarama modelinde bir çalışmadır. Araştırma 2010–2011 öğretim yılı güz döneminde, Trakya Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarında öğrenim gören 101 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Örnekleme dahil olan öğretmen adaylarının öğrenme stillerini belirlemek amacıyla, Gencel (2006) tarafından Türkiye’de uygulanabilirliğine yönelik çalışması ve güvenirlilik araştırması yapılan Kolb Öğrenme Stili Envanteri III (KÖSE-III) kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde, yüzde, standart sapma, Kay-kare testi, t-testi ve ANOVA istatistiksel analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, öğretmen adaylarının ağırlıklı olarak Ayrıştırma ve Özümseme öğrenme stillerine sahip olduklarını ve öğrenme stillerinin cinsiyet, yaş, öğrenim görülen sınıf, mezun olunan lise türü ve ailenin gelir düzeyine göre değişmediğini ortaya koymuştur.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Açıkgöz, K. (1996). Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir: Kanyılmaz Matbaası.
Akkoyunlu, Buket (1995). Bilgi Teknolojilerinin Okullarda Kullanımı ve Öğretmenlerin Rolü.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11,105-109.
Arsal, Z. ve Özen, R. (2007). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stratejileri ve Öğrenme Biçimi
Tercihlerinin İncelenmesi. AİBÜ, Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2),151-164.
Aşkar, P. ve Akkoyunlu, B. (1993). Kolb Öğrenme Stili Envanteri. Eğitim ve Bilim, 87, 37-47.
Ateş, A. ve Altun, E. (2008). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğrencilerinin Öğrenme
Biçemleri ve Öğrenme Tercihleri. Eurasian Journal of Educational Research, 30, 1-16.
Bahar, H. H., Özen, Y. ve Gülaçtı, F. (2009). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Cinsiyet ve Branşa Göre
Akademik Başarı Durumları İle Öğrenme Stillerinin İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42(1), 69-86.
Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi elkitabı. Ankara: PegemA Yayınları.
Can, Ş. (2010). Determination of the learning styles of the pre-school teacher candidates (The case
of Mula University, Turkey). Procedia Social and Behavioral Sciences 2 (2010), 4137–4141.
Cavaş, B. (2010). A Study on Pre-Service, Class and Mathematics Teachers’ Learning Styles in
Turkey. Science Education International, 21(1), 47-61.
Çaycı, B. ve Ünal, E. (2007). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sahip Oldukları Öğrenme Stillerinin Çeşitli
Değişkenlere Göre İncelenmesi. Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, 7(3),1-16.
Çubukçu, Z. (2005). Öğretmen Adaylarının Düşünme Stillerinin Öğrenme Biçimlerini Tercih
Etmelerindeki Etkisi, Çağdaş Eğitim Dergisi, 30(234), 22-32.
Demir, T. (2008). Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ve Bunların Çeşitli
Değişkenlerle İlişkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(4), 129-148.
KAYNAKÇA
BÖTE Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
116 Pamukkale University Journal of Education, Number 34 (July 2013/II)
Dunn, R., & Dunn, K. (1993). Teaching Secondary Students Through Their Individual Learning Styles
Practical Approaches for Grades 7-12. Massachusetts: Allyn and Bacon.
Durdukoca, Ş. F. ve Arıbaş, S. (2010). İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğretmen
Adaylarının Sahip Oldukları Öğrenme Stillerinin Farklı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi.
Bildiriler kitabı (s:517-523), 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Elazığ.
Ekici, G. (2003). Öğrenme Stiline Dayalı Öğretim ve Biyoloji Dersi Öğretimine Yönelik Ders Planı
Örnekleri (1. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.
Felder, R. M. (1996). Matters of Style. ASEE Prism, 6(4), 18-23.
Gencel, İ. E. (2006). Öğrenme Stilleri, Deneyimsel Öğrenme Kuramına Dayalı Eğitim, Tutum ve
Sosyal Bilgiler Program Hedeflerine Erişi Düzeyi. Yayınlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül
Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Gencel, İ. E. (2007). Kolb’un Deneyimsel Öğrenme Kuramına Dayalı Öğrenme Stilleri Envanteri III’ü
Türkçeye Uyarlama Çalışması. D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2), 120-140.
Gencel, İ. E. (2008). Sosyal Bilgiler Dersinde Kolb’un Deneyimsel Öğrenme Kuramına Dayalı
Eğitimin Tutum, Akademik Başarı ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi. İlköğretim Online 7(2),
401-420.
Gencel E. İ., & Köse, A. (2011). Relationship between the prospective science teachers› learning
styles, learning and study strategies and self-efficacy beliefs in science teaching. Journal of
Theory and Practice in Education, 7 (2), 311-333.
Gürsoy, T. (2008). Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından
İncelenmesi. Yüksek lisans tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
Janes, C., & Reichard, C. (2003). Are Students Learning Styles Discipline Specific. Community
College Journal Pf Research and Practice, 27, 363-375.
Kaf Hasırcı, Ö. (2006).Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri: Çukurova Üniversitesi
Örneği. Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi 2(1), 15-25.
Kalaycı, Ş. (2006). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın.
Kaplan, E. J., & Kies, D. A. (1995). Teaching styles and learning styles: Which came first? Journal of
Instructional Psychology, 22, 1–9.
Karademir, E. ve Tezel, Ö. (2010). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stillerinin Demografik
Değişkenler Açısından İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(II), 129-
145.
Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi, (17. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
Kayes, C. D. (2005). Internal Validity and Reability of Kolb’s Learning Style Inventory Version
3(1999), Journal of Business and Psychology, 2(2).
Kazu, İ. Y. (2010). Learning styles of teacher candidates: A sample of Firat University. African Journal
of Business Management, 4(15), 3265-3276.
Kılıç, E. (2002). Baskın Öğrenme Stilinin Öğrenme Etkinlikleri Tercihi ve Akademik Başarıya Etkisi.
Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(1), 1-15.
Kolb, D. A. (1984) Experiential Learning: Experiences as the source of learning and development.
Englewood Cliffs, N.J. :Prentice-Hall.
Kolb, D. A. (1999). Learning-style Inventory (version 3). Boston, MA: Hay&McBer Training Resources
Group.
Kolb, D. A. (2000). Facilitator’s guide to learning. Hay Resources Direct.
Kolb, A. Y., & Kolb, D. A. (2005) The Kolb Learning Style Inventory-Version 3.1 2005 Thecnical
Specification, Boston, MA:Hay Group Resources Direct.
H. Özgür
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 34 (Temmuz 2013/II) 117
Kurbanoğlu, S. ve Akkoyunlu B. (2007). Bilgi Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri.
Bildiriler kitabı (s:167-172). Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 24-26 Ekim 2007,
Ankara.
Numanoğlu, G. ve Şen, B. (2007). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin
Öğrenme Stilleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 8(2), 129-148.
Şimşek, A. (2004). Eğitimde Bireysel Farklılıklar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Şimşek, N. (2001). Öğretim Teknolojilerinin Özellikleri ve Kullanımı. Öğretim Teknolojileri ve
Kullanımı Kursu Ders Notları. Ankara: Emniyet Genel Müdürlüğü Basım Evi.
Tuna, S. (2008). Resim-İş Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri. Elektronik Sosyal Bilimler
Dergisi, 7(25), 252-261.
Uzuntiryaki, E., Bilgin, İ. ve Geban, Ö. (2004). İlköğretim Düzeyi Öğretmen Adaylarının Öğrenme
Stilleri Tercihleri ile Cinsiyetleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 26, 182-187.
Ülgen, G. (1997). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Alkım Yayınevi.
Veznedaroğlu, R. L. ve Özgür, A. O. (2005). Öğrenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve İşlevleri.
İlköğretim-Online, 4(2), 1-16.
Yenice, N. ve Saracaloğlu, S. A. (2009). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stilleri ile Fen
Başarıları Arasındaki İlişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 162-173.
Yoon, S. H. (2000). Using learning style and goal accomplishment style to predict academic
achievement in middle school geography students in Korea. Unpublished doctoral thesis,
University of Pittsburg.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com