Buradasınız

Örgütsel Öğrenme Mekanizmalarının Okullarda Kullanılması Konusunda Öğretmen Görüşleri

The Opinions Of Teachers About Use Of Organizational Learning Mechanisms in Schools

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Organizational learning mechanism is defined as the institutionalized structural and procedural arrangements that make the organization learn. The aim of the study is to discover at which level the organizational learning mechanisms are used in schools and to see if the use of these mechanisms differs according to the localities and school levels. The study was carried out according to the general screening model. The study sample includes 488 teachers working in Konya. The Organizational Learning Mechanisms scale developed by Schechter (2008) was used as a measurement instrument. According to the findings, activities to receive and distribute information are not used in schools sufficiently. Information analysis practices in primary schools are used more than the secondary schools and used more in the schools in the metropolitan center than the schools in the county center.
Abstract (Original Language): 
Örgütsel öğrenme mekanizması, örgütün öğrenmesini sağlayan kurumsallaşmış yapısal ve işlemsel düzenlemeler olarak tanımlanmaktadır. Araştırmanın amacı, örgütsel öğrenme mekanizmalarının okullarda ne düzeyde kullanıldığını ve bu mekanizmaların kullanımının yerleşim yerlerine ve okul düzeylerine göre faklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Çalışma genel tarama modeline göre yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemini Konya’da görev yapan 488 öğretmen oluşturmaktadır. Ölçme aracı olarak Schechter (2008), tarafından geliştirilen Örgütsel Öğrenme Mekanizmaları ölçeği Türkçe’ye uyarlanarak kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, bilgiyi alma ve yayma boyutundaki etkinliklere okullarda yeterince yer verilmemektedir. İlköğretim okullarındaki bilgiyi analiz etme uygulamaları, ortaöğretim okullarına göre ve büyükşehir merkezindeki okullarda ilçe merkezindeki okullara göre daha yüksektir.
19
32

REFERENCES

References: 

Akpınar, A. T. (2007). Örgütsel öğrenme ile örgüte bağlılık arasındaki ilişki: Türkiye otomotiv lastik üretimi
sektöründe bir araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi:İstanbul.
Anderson, L. W. (1991). Tutumların ölçülmesi (N.Çıkrıkçı, Çev.). A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi , 24 (1),
241-250. (Original çalışma 1998’de yayınlanmıştır).
Aslan, C., & Sünbül, A. M. (2006). Öğretmenlerin birlikte çalışma yeterlikleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (1), 25-36.
Avcı, N. (2008). Konaklama işletmelerinde örgütsel öğrenme, iş tutumları ve örgütsel sapma arasındaki
ilişkinin analizi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi:İzmir.
Can, N. (2011). Developing activities of learning organizations in primary schools . African Journal of Business
Management, 5 (15), 6256-6260.
ChanLin, L., Hong, J., Horng, J., Chang, S., & Chu, H. (2006). Factors influencing technology integration in
teaching- a Taiwanese perspective. Innovations in Education and Teaching International , 43 (1), 57-68.
Cole, D.A. (1987). Utility of confirmatory factor analysis in test validation research. Journal of Consulting and
Clinical Psychology, 55, 1019-1031.
Çıpan, H. (1999). Örgütsel ögrenme iklimi ve örgüte bağlılık iliskisi: Bir alan araştırması. Yayınlanmamış
Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi: İstanbul.
Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve Lisrel
uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
Everson, S. T. (1995). Developing organizational learning in schools . İçinde S. C. Wilber (Ed.), What’s
noteworthy on learners, learning & schooling (53-56). Aurora, CO: Mcrel. Erişim:14.02.2012. www.
mcrel.org/products/noteworthy/susane.html
Fullan, M. (2001). Leading in a culture of change. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Fullan, M. (1995). The school as a learning organization: Distant dreams. Theory Into Practice , 34 (4), 230-235.
Garvin, D. A. (1999). Öğrenen bir örgüt yaratmak . Bilgi Yönetimi, İçinde Gündüz Bulut (Çev.), (s. 50-81).
İstanbul: MESS, Yayını, No:293.
Giles, C., & Hargreaves, A. (2006). The sustainability of innovative schools as learning organizations and
professional learning communities during standardized reform. Educational Administration
Quarterly, 42 (1), 124-156.
Kars-Ünlüoglu, S., & Easterby-Smith, M. (12-14 April 2011). Exploring learning mechanisms: underlying
processes for organisational renewal. OLKC 2011’de sunulan bildiri. Erişim:13.03.2012, http://www2.
hull.ac.uk/hubs/pdf/ID%20161%20Kars%20Unluoglu%20S,%20Easterby-Smith%20M.pdf .
Korkmaz, M. (2006). Liderlik uygulamalarının içsel okul değişkenleri ile öğrenci çıktı değişkenlerine etkisi .
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 48, 503-529.
Kruse, S. D. (2003). Remembering as an organizational memory. Journal of Educational Administration , 41
(4), 332-347.
Levitt, B., & March, j. G. (1998). Organizational learning”. Annual Review of Sociology, , 14, 319-340.
Lipshitz, R., & Popper, M. (2000). Organizational learning in a hospital. Journal of Applied Behavioral Science
, 36 (3), 345-361.
Lipshitz, R., Popper, M., & Friedman, V. A. (2002). Multi-facet model of organizational learning. Journal of
Applied Behavioral Science, 38 (1), 78-98.
Marsh, H.W., Balla, J.R. & McDonald, R.P. (1988). Goodness-of-fit indexes in confirmatory factor analysis: The
effect of sample size. Psychological Bulletin, 103 (3), 391-410.
Marquardt, M. J. (1999). Action Learning in Action. Palo Alto, CA: Black-Davies Publishing.
Memduhoğlu, H. B., & Kuşci, E. (2012). Yönetici ve öğretmenlerin algılarına göre ilköğretim okullarında
örgütsel öğrenme. İlköğretim Online, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr, 11 (3), 748-761.
A. Ünal
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 35 (January 2014/I) 31
Örtenblad, A. (2002). A typology of the Idea of learning organization. Management Learning , 33 (2), 213-230.
Popper, M., & Lipshitz, R. (1998). Organizational learning mechanisms: A cultural and structural approach to
organizational learning. Journal of Applied Behavioral Science, 34 (2), 161-179.
Popper, M., & Lipshitz, R. (2000). Organizational learning: mechanisms, culture and feasibility. Journal of
Management Learning, 31 (2), 181-196.
Schechter, C. (2008). Organizational learning mechanisms:The meaning, measure, and implications for
school improvement. Educational Administration Quarterly, 44 (2), 155-186.
Schechter, C., & Feldman, N. (2010). Exploring organizational learning mechanisms in special education.
Journal of Educational Administration, 48 (4), 490-516.
Schechter, C., & Qadach, M. (2012). Toward an organizational model of change in elementary schools:the
contribution of organizational learning mechanisms. Educational Administration Quarterly, 48 (1),
116-153.
Schechter, C., Sykes, I., & Rosenfeld, J. (2004). Learning from success: A leverage for transforming schools
into learning communities . Planning and Changing, 35 (3/4), 154-168.
Senge, P. (1998). Beşinci Disiplin (6.b.) Çev: Ayşegül İldeniz-Ahmet Doğukan. İstanbul: Yapı Kredi Yayını.
Senge, P., McCabe, N. C., Lucas, T., Smith, B., Dutton, J., & Kleiner, A. (2000). Schools that learn: a fifth discipline
fieldbook for educators, parents, and everyone who cares about education. New York: Doubleday.
Silins, H. C., Mulford, W. R., & Zarins, S. (2002). Organizational learning and school change. Educational
Administration Quarterly, 38 (5), 613-642.
Silins, H., Zarins, S., & Mulford, B. (2002). What characteristics and processes define a school as a learning
organisation? Is this a useful concept to apply to schools? International Education Journal, 3 (1), 24-
32.
Somech, A., & Drach-Zahavy, A. (2004). Exploring organizational citizenship behaviour from an
organizational perspective: The relationship between organizational learning and organizational
citizenship behaviour. Journal of Occupational and Organizationa

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com