Buradasınız

Okul Deneyimleri Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

The Turkish Version of the Perceived School Experiences Scale: The study of Validity and Reliability

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9779/PUJE646
Abstract (2. Language): 
The aim of this research is to adapt the Perceived School Experiences Scale (Butcher, Amorose, Iachini & Ball, 2012) to Turkish and to examine its psychometric properties. The research was conducted on total 327 high school students. The validity and reliability of scale was investigated by test re-test, Cronbach alpha, confirmatory factor analysis and criterion related validity methods. Perceived School Experiences Scale and Educational Stress Scale were used for the criterion related validity. Results confirmatory factor analyses demonstrated that 14 items yielded three factor as original form and that the three-dimensional model was well fit( ( χ²== 1 37,11, sd=70, RMSEA=.054, CFI=.93, GFI=.94, IFI= .94, SRMR=.053 ). Factor loadings ranged from .27 to .75. Cronbach alpha internal consistency coefficient was found as .83 for overall scale, .67 for academic press subscale, .67 for academic motivation subscale and .68 school connectedness subscale. In the concurrent validity significant relationships were found between the Perceived School Experiences Scale and Educational Stress Scale (r = -.47). Corrected item-total correlations ranged from .34 to .64. Overall results demonstrated that the Perceived School Experiences Scale can be named as a valid and reliable instrument that could be used in the field of education.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı Butcher, Amorose, Iachini & Ball (2012) tarafından geliştirilen Algılanan Okul Deneyimleri Ölçeğini Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmaktır. Araştırmaya 327 lise öğrencisi katılmıştır. Ölçeğin psikometrik özellikleri, test-tekrar test, iç tutarlık, doğrulayıcı faktör analizi ve ölçüt bağıntılı geçerlik yöntemleriyle incelenmiştir. Ölçüt bağıntılı geçerlik için Algılanan Okul Deneyimleri Ölçeğinin yanında Eğitim Stresi Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan doğrulayıcı faktör analizinde orijinal formla tutarlı olarak 14 maddenin üç boyutta (akademik akademik motivasyon, okula bağlılık) toplandığı görülmüştür (( χ²== 137,11, sd=70, RMSEA=.054, CFI=.93, GFI=.94, IFI= .94, SRMR=.053). Madde faktör yükleri .27 ile .75 arasında sıralanmaktadır. Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayıları ölçeğin bütünü için .83, akademik baskı alt boyutu için .67, akademik motivasyon alt boyutu için .67, okula bağlılık alt boyutu için .69 olarak bulunmuştur. Ölçüt geçerliği çalışmasında okul deneyimleri ile eğitim stresi arasında negatif (r = -.47); ilişki olduğu görülmüştür. Ölçeğin düzeltilmiş madde-toplam korelasyonlarının .34 ile .64 arasında sıralanmaktadır. Bu sonuçlara dayanarak Okul Deneyimleri Ölçeğinin eğitim alanında kullanılabilecek, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.
77
86

REFERENCES

References: 

Ağca, V., & Ertan, H. (2008). Duygusal bağlılık içsel motivasyon ilişkisi: Antalya’da beş yıldızlı
otellerde bir inceleme. Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 110, 135-156.
Alfaro, E. C., Umana-Taylor, A. J., Gonzalez-Backen, M. A., Bamaca, M. Y., & Zeiders, K. H. (2009).
Latino adolescents’ academic success: The role of discrimination, academic motivation,
and gender. Journal of Adolescence, 32, 941-962.
Akın, A., Gediksiz, E., Akın, Ü., Arslan, S., Çardak, Ü., Akbaş, Z. Ş., & Sarıçam, H. (2013, Nisan). Okul
Deneyimleri Ölçeği Türkçe Formu’nun geçerlik ve güvenirliği. International Conference on
Innovation and Challenges in Education 2013 (CICE 2013), 26-28 Nisan, Kütahya, Türkiye.
Akın, A., Sarıçam, H., Demirci, İ., Usta, F., Yalnız, A., Yıldız, B., & Akın, Ü. (2013). The validity and
reliability of the Turkish version of the School Engagement Scale. Abstract Book of Istanbul
2013 World Congress of Psychological Counseling and Guidance. 8-11 September, Istanbul,
Turkey. (s. 172-174).
Arastaman, G. (2009). Lise birinci sınıf öğrencilerinin okula bağlılık (school engagement)
durumlarına ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Pamukkale Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 102-112.
Baykul, Y. (2000). Eğitimde ve psikolojide ölçme: Klasik test teorisi ve uygulaması. Ankara: ÖSYM
Yayınları.
Bowen, G. L., Richman, J. M., Bowen, N. K., & Broughton, A. (2003). The school success profile
online. Journal of Technology in Human Services, 21, 111-138.
KAYNAKÇA
84 Pamukkale University Journal of Education, Number 36 (July 2014/II)
A. Akın, H. Sarıçam
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 36 (Temmuz 2014/II) 85
Okul Deneyimleri Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Butcher, D. A., Amorose, A., Iachini, A., & Ball, A. (2012). The Development of the Perceived
School Experiences Scale. Research on Social Work Practice, 22(2), 186-194. DOI:
10.1177/1049731511419866.
Büyüköztürk, Ş. (2011). Veri analizi el kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö., Kahveci, Ö., & Demirel, F. (2004). Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri
Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim
Bilimleri, 4(2), 207-239.
Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik.
Ankara: PegemA Yayıncılık.
Deci, E. L., Koestner, R., & Ryan, R. M. (1999). A meta-analytic review of experiments examining the
effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. Psychological Bulletin, 125(6), 627–668.
Erkuş, A. (2012). Psikolojide Ölçme ve Ölçek Geliştirme-I. Ankara: PegemA Yayıncılık.
Eryılmaz, A. (2013). Okulda motivasyon ve amotivasyon: Derse Katılmada Öğretmenden
Beklentiler Ölçeği’nin” geliştirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
13(25), 1-18.
Finn, J. D., & Rock, D. A. (1997). Academic success among students at risk for school failure. Journal
of Applied Psychology, 82, 221-234.
Finn, F. (1993). School engagement and students at risk. Report for National Center for Educational
Statistics.
Fredericks, J.A., Blumenfeld, P., Friedel, J., & Paris, A. (2005). School engagement. In K.A. Moore
& L. Lippman (Eds.), What do children need to flourish?: Conceptualizing and measuring
indicators of positive development. New York, NY: Springer Science and Business Media.
Hu, L. T., & Bnetler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structural analysis:
Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1-55.
Jöreskog, K. G., & Sörbom, D. (1993). LISREL 8.80: Structural equation modeling with the SIMPLIS
command language. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum.
Jöroskog, K. G., & Sörbom, D. (1996). Lisrel VI: Analysis of linear structural relationships by maximum
likelihood, instrumental variables, and least squares methods. Mooresville, IN: Scientific
Software.
Jimerson, S. R., Nickerson, A. B., Mayer, M. J., & Furlong, M. J. (2012). Handbook of School Violence and
School Safety: International Research and Practice (2nd Edition), New York, NY: Routledge
Jimerson, S. R., Sharkey, J. D., Nyborg, V. M., & Furlong, M. J. (2004). Strength-based assessment
and school psychology: A summary and synthesis. California School Psychologist, 9, 9-20.
Lee, V. E., & Smith, J. B. (1999). Social support and achievement for young adolescents in Chicago:
The role of school academic press. American Educational Research Journal, 36, 907-945.
Long, J. F., Monoi, S., Harper, B., Knoblauch, D., & Murphy, P. K. (2007). Academic motivation and
achievement among urban adolescents. Urban Education, 42, 196-222.
McGraw, K., Moore, S., Fuller, A., & Bates, G. (2008). Family, peer, and school connectedness in final
year secondary school students. Australian Psychologist, 43, 27-37.
Oral, A., Çok, F., & Kutlu, Ö. (2005). Eğitim-öğretim yaşantılarında stresle başa çıkma düzeyini
belirlemeye yönelik bir ölçek çalışması. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 4(7), 109-127.
Önen, L., & Tüzün, B. (2005). Motivasyon. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
Ratelle, R. F., Guay, F., Vallerand, R. J., Larose, S., & Sene´cal, C. (2007). Autonomous, controlled,
and amotivated types of academic motivation: A person-oriented analysis. Journal of
Educational Psychology, 99, 734-746.
86 Pamukkale University Journal of Education, Number 36 (July 2014/II)
A. Akın, H. Sarıçam
Şeker, H., & Gençdoğan, B. (2006). Psikolojide ve eğitimde ölçme aracı geliştirme. Ankara Nobel
Yayın.
Stipek, D. J. (1996). Motivation and instruction. In D. C. Berliner & R. C. Calfee (Eds.), Handbook of
educational psychology (pp. 85–113). New York: Macmillan.
Stipek, D., Feiler, R., Daniels, D., & Milburn, S. (1995). Effects of different instructional approaches
on young children’s achievement and motivation. Child Development, 66(1), 209–223.
Sun, J., Dunne, P. M., Hou, X., & Xu, X. (2011). Educational Stress Scale for Adolescents: Development,
validity, and reliability with Chinese Students. Journal of Psychoeducational Assessment,
26(2), 534-546.
Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri: Temel kavramlar ve örnek uygulamalar. Türk Psikoloji
Yazıları, 3(6), 49-74.
Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş: Temel İlkeler ve Lisrel Uygulamaları. Ekinoks
Yayınları, Ankara.
Ünal, H., & Çukur, C. Ş. (2011). Okula bağlılık, okulda uygulanan disiplin teknikleri ve okulda
mağdurluğun lise öğrencilerinin sapkın davranışları üzerine etkisi. Kuram ve Uygulamada
Eğitim Bilimleri-Educational Sciences: Theory & Practice, 11(2), 547-570.
Wilson, D. (2004). The interface of school climate and school connectedness and relationships
with aggression and victimization. Journal of School Health, 74, 293-299.
Yıldız, G. (2011). Akademik iyimserlik ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanabilirliğinin incelenmesi. Gazi
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
Yılmaz, V., & Çelik, H. E. (2009). Lisrel ile Yapısal Eşitlik Modellemesi-I: Temel Kavramlar, Uygulamalar,
Programlama. Pegem Akademi Yayınları, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com