Buradasınız

Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Laboratuvar Etkinliklerinin 7. Sınıf Öğrencilerinin Kavram Öğrenmelerine Etkisi: Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesi

Effects of Laboratory Activities through the Argumentation Based Inquiry Approach on 7th Grade Students’ Conceptual Learning *: Electricity in Our Daily Life Unit

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9779/PUJE664

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to explore the effects of laboratory activities through the Argumentation Based Inquiry (ABI) approach (adopted from the Science Writing Heuristic - SWH approach) on students’ conceptual learning levels. ABI approach which is an inquiry based approach was constructed Keys, Hand, Prain and Collins (1999). In the study, quasi experimental design with pretest and posttest control group was used. The experimental group performed laboratory activities through ABI approach, the control group performed laboratory activities through traditional approach. The sampling of our study was comprised of the students from a primary public school in Yalova. The students were 7th graders in the academic year 2010-2011. A total of 65 students participated in our study. The experimental group (N=33) and the control group (N=32) were determined randomly. Conceptual Test, a two-tier multiple choice test, was used in this study as the instrument. There are 15 two-tier test items in the Conceptual Test. After the implementation there was a significant difference between the experimental and the control groups in favor of the experimental group in terms of concept learning level.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, Fen ve Teknoloji dersinde laboratuvar uygulamalarında Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme (ATBÖ) yaklaşımının öğrencilerin kavram öğrenme düzeylerine etkisini araştırmaktır. ATBÖ yaklaşımı Keys, Hand, Prain ve Collins (1999) tarafından geliştirilmiş araştırma-sorgulamaya dayalı bir yaklaşımıdır. Deney ve kontrol grubunda dersler ilköğretim yedinci sınıf Fen ve Teknoloji dersi öğretmen kitabında yer aldığı şekliyle icra edilmiştir. Laboratuvar uygulamaları deney grubunda ATBÖ yaklaşımını temel alan aktiviteler şeklinde kontrol grubunda ise öğrencilerin kendilerine verilen talimatları yerine getirdiği geleneksel yaklaşım kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın modeli ön ve son test kontrol gruplu yarı deneysel desendir. Bu araştırmanın çalışma grubunu, Yalova ilinde bir devlet ilköğretim okulunda 2010–2011 eğitim-öğretim yılında yedinci sınıfta iki ayrı şubede öğrenim gören toplam 65 öğrenci oluşturmuştur. Bu şubelerden deney grubu (N=33) ve kontrol grubu (N=32) rastgele belirlenmiştir. Çalışmada 15 sorudan oluşan iki aşamalı Kavram Testi veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Uygulamanın ardından deney grubu ile kontrol grubu arasında, kavram öğrenme düzeyleri açısından deney grubu lehine anlamlı bir fark oluşmuştur. Laboratuvar uygulamalarının ATBÖ yaklaşımını temel alan aktiviteler şeklinde gerçekleştirilmesi, laboratuvar uygulamalarının geleneksel yaklaşımın kullanıldığı aktiviteler şeklinde gerçekleştirilmesine göre öğrencilerin kavram öğrenme düzeylerini daha çok arttırmıştır.

REFERENCES

References: 

Akar, M.S. (2007). Laboratuar dersinde yazma metinleri oluşturmanın ve analoji kullanımının
akademik başarıya etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü.
Akkus, R., Gunel, M., & Hand, B. (2007). Comparing an inquiry based approach known as the
science writing heuristic to traditional science teaching practices: Are there differences?
International Journal of Science Education, 29 (14), 1745-1765.
Basso, S. A. (2009). Using the science writing heuristic to enhance middle school science students’
understanding of force and motion laboratory activities. Unpublished master thesis,
California State University, Fullerton, USA.
Chin, C., & Chia, L.G. (2006). Problem-based learning: Using III-structured problems in biology
project work. Science Education, 90, 44 – 67.
Choi, A. (2008). A study of student written argument using the Science Writing Heuristic approach in
inquiry-based freshman general chemistry laboratory classes. Unpublished doctoral dissertation.
University of Iowa, Iowa City, IA.
Choi, A., Notebaert, A., Diaz, J., & Hand, B. (2010). Examining arguments generated by year 5, 7, and 10
students in science classrooms. Research in Science Education, 40,149–169.
Erkol, M., Kışoğlu, M., & Büyükkasap, E. (2010). The effect of implementation of science writing
heuristic on students’ achievement and attitudes toward laboratory in introductory
physics laboratory. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 2310–2314.
KAYNAKÇA
C. Ulu, H. Bayram
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 37 (Ocak 2015/I) 73
Erol, G. (2010). Asit baz konusunun çoklu yazma etkinlikleri ve yaparak yazarak bilim öğrenme
metodu kullanılarak öğretilmesinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi,
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Grimberg, B.I., & Hand, B. (2009). Cognitive pathways: Analysis of students’ written texts for science
understanding. International Journal of Science Education, 31(4), 503–521.
Gunel, M., Omar, S.,& Hand, B. (2003). Student perception in using the science writing heuristic.
National Association for Research in Science Teaching, Philadelphia, USA.
Günel, M. (2006). Investigating the impact of teachers implementation practices on academic
achievement in science during a long-term professional development program on the science
writing heuristic. Unpublished doctoral dissertation, Iowa State University, Ames, USA.
Gunel, M., Hand, B., & Prain, V. (2007). Writing for learning in science: a secondary analysis of six
studies. International Journal of Science and Mathematics Education, 5, 615-637.
Günel, M., Kabataş-Memiş, E. ve Büyükkasap, E. (2010). Yaparak yazarak bilim öğrenimi-yybö
yaklaşımının ilköğretim öğrencilerinin fen akademik başarısına ve fen ve teknoloji dersine
yönelik tutumuna etkisi. Eğitim ve Bilim, 35(155), 49-62.
Gunel, M., Akkus, R., & Ozer-Keskin, M. (2011) Implementing the Argumentation Based Science
Learning Approach in Middle School Setting Through Professional Development Programs
and Investigating the Impact of The Approach on Teachers’ Pedagogy and Students’ Academic
Achievements, Skills and Perceptions Toward Science. Paper presented at the annual
meeting of the European Science Education Research Association (ESERA), Lyon, France.
Günel, M., Kıngır, S. ve Geban, Ö. (2012). Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme (ATBÖ) yaklaşımının
kullanıldığı sınıflarda argümantasyon ve soru yapılarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim,
37(164), 316-330.
Hand, B., Treagust, D.F., & Vance, K. (1997). Student perceptions of the social constructivist classroom.
Science Education, 81,561–575.
Hand, B., Prain, V., & Wallace, C. (2002). Influences of writing tasks on students’ answers to recall
and higher-level test questions. Research in Science Education, 32,19–34.
Hand, B., Wallace, C., & Yang, E. (2004). Using the science writing heuristic to enhance learning
outcomes from laboratory activities in seventh grade science: Quantitative and qualitative
aspects. International Journal of Science Education, 26 (2), 131–149.
Hand, B. (2008). Science inquiry, argument and language: A case for the science writing heuristic.
Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers.
Hand, B., Norton-Meier, L., Staker, J., & Bintz, J. (2009). Negotiating science: the critical role of
argument in student inquiry. Portsmouth: Heinemann.
Hand, B., & Choi, A. (2010). Examining the impact of student use of multiple modal representations
in constructing arguments in organic chemistry laboratory classes. Research in Science
Education, 40, 29–44.
Hohenshell, L. M., & Hand, B. (2006). Writing-to-learn strategies in secondary school cell biology: a
mixed method study. International Journal of Science Education, 28(2-3), 261-289.
Keys, C., Hand, B., Prain, V., & Collins, S. (1999). Using the science writing heuristic as a tool for
learning from laboratory investigations in secondary science. Journal of Research in Science
Teaching, 36, 1065-1084.
Kıngır, S. (2011). Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının öğrencilerin kimyasal değişim
ve karışım kavramlarını anlamalarını sağlamada kullanılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
Lee H.S., & Songer, N.B. (2003). Making authentic science accessible to students. International
Journal of Science Education, 25(8), 923–948.
Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Laboratuvar Etkinliklerinin 7. Sınıf Öğrencilerinin Kavram
Öğrenmelerine Etkisi: Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesi
74 Pamukkale University Journal of Education, Number 37 (January 2015/I)
Martin, A.M., & Hand, B. (2009). Factors affecting the implementation of argument in the
elementary science classroom. A longitudinal case study. Research in Science Education,
39, 17–38.
Nam,J., Choi, A., & Hand, B. (2011). Implementation of the science writing heuristic (swh) approach
in 8th grade science classrooms. International Journal of Science and Mathematics Education,
9,1111-1133.
National Research Council. (2000). Inquiry and the National Science Education Standards. USA: National
Academy Press, Washington, DC.
Norton-Meier, L., Hand, B., Hockenberry, L., & Wise, K. (2008). Questions, claims, and evidence: The
important place of argument in children’s science writing. Portsmouth, NH: Heinemann.
Omar, S. (2004). Inservice teachers’ implementation of the science writing heuristic as a tool for
professional growth. Unpublished doctoral dissertation, Iowa State University, Ames, USA.
Poock, J. R. (2005). Investigating the effectiveness of implementing the science writing heuristic on student
performance in general chemistry. Unpublished doctoral dissertation, Iowa State University,
Ames, USA.
Poock, J.R., Burke, K. A., Greenbowe, T.J., & Hand, B.M. (2007). Using the science writing heuristic in the
general chemistry laboratory to improve students’ academic performance. Journal of Chemical
Education, 84(8), 1371-1379.
Rudd J.A., Greenbowe T. J., Hand B. M., & Legg M. J. (2001). Using the science writing heuristic to move
toward an inquiry based laboratory curriculum: an example from physical equilibrium, Journal
of Chemical Education, 78(12), 1680-1686.
Treagust, D. F. (1988).Development and use of diagnostic tests to evaluate students’ misconception in
science. International Journal of Science Education, 10(2), 159–169.
Ulu, C. (2011). Fen öğretiminde araştırma sorgulamaya dayalı bilim yazma aracı kullanımının
kavramsal anlama, bilimsel süreç ve üstbiliş becerilerine etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi,
Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Wallace, C. S. (2004). Framing New Research in Science Literacy and Language Use: Authenticity,
Multiple Discourses, and the‘‘Third Space’’. Science Education, 88, 901–914.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com