Buradasınız

İLKÖĞRETİM OKULLARI 4. VE 5. SINIFLARINDA MÜZİK DERSİNİN GERÇEKLEŞME DÜZEYİ VE ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this research was to develop new suggestions for effective music lesson by determining fourth and fifth grades students' opinions in primary schools regarding realization and expectation level of music course. The research was descriptive and based on datum. Sample of this research composed with 185 students from state school and private school. There were 89 female 96 male students in the distribution according to the gender. Datum have been obtained with a scale which was developed by the researchers. The coefficient of Cronbach's Alpha related with the realization level of this measure was found to be 0,72; the coefficient of Cronbach's Alpha related with expectation level of this measure was found to be 0,78. In this research, it was founded that the music lesson was not realized to be sufficient, but the students have positive thought with the need of music lesson.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin müzik dersinin gerçekleşme ve gereklilik düzeyine ilişkin görüşlerinin saptanarak etkili bir müzik dersi için yeni öneriler geliştirmektir. Araştırma durum saptamaya yönelik betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemini devlet okulu ve özel okullardan 185 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklemin cinsiyete göre dağılımında 89 kız, 96 erkek öğrenci yer almaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen bir ölçekle elde edilmiştir. Ölçeğin gerçekleşmeye ilişkin Cronbach's Alpha katsayısı 0,72; gerekliliğe ilişkin Cronbach's Alpha katsayısı ise 0,78 olarak bulunmuştur. Elde edilen verilerin çözümlenmesi ile müzik dersinin yeterli düzeyde gerçekleşmediği, ancak öğrencilerin müzik dersinin gerekliliğine ilişkin olumlu görüş belirttikleri sonucuna ulaşılmıştır.

REFERENCES

References: 

Çakırer, A. S.(1999). İlköğretim Okulları I. Kademede Hayat Bilgisi Dersinin Müzik Destekli ve Geleneksel
Yaklaşımla İşlenmesinin Öğrenci Başarısı Açısından Karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gardner, Fox, Jeffery, Knowles. (1996). Improves Reading and Math Performance. Nature May:23. Kocabaş, A.(1997). Sınıf Öğretmenlerinin Müzik Derslerinin Uygulanmasında Karşılaştıkları Problemler ve
Çözüm Önerileri. Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, III. Ulusal Sınıf Öğretmenliği
Sempozyumu, 23-24 Ekim. 1997, Balcalı-Adana
Kocabaş, A.(1998). Sınıf Öğretmenlerinin Müzik Derslerindeki Yeterliklerine İlişkin Görüşleri. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, IV. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 15-16 Ekim. 1998, Denizli
Kocabaş, A., Selçioğlu, E. (2003). İlköğretim Okullarının 4. ve 5. Sınıflarında Müzik Dersinin Gerçekleşme Düzeyine İlişkin Öğrenci Görüşleri. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Özel Sayısı, Sayı:8
Rauscher,F.
;
Shaw,G.
(1997)
. Enhances Higher Brain Function. Neurological Research, Feb. 28.
Reynolds,J.W. Music education and Student Self-Concept: A Reviev of Literature. Retrieved February 13, 2002, from http:// music.arts.usf.edu/ rpme/ rpmereyn.htm.
San.İ. (2003). Sanat ve Eğitim. Ankara: Ütopya Yayınevi.
Uçan, A. (1997). Müzik Eğitimi (Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar). Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları
Weber, E. (1999). Uniting To Introduce Multiple Intelligences Approaches (MITA). Nassp Bulletin; Vol:83, Iss.604, [57-64]
Weinstein, C. E., Mayer, R. (1986). The Teaching of Learning Strategies. Handbook of Research on Teaching,
New York: American Research Association, Mc Millan. [315-326] Wılson,F. R. (1998). Provides Important Experiences, AMC, Music and Your Child.
Wright, R. (1998). A Holistic Approach to Music Education. British Journal of Music Education, 15:1, [71-81] Harvey, A.(1997). An Intelligence View of Music Education. Retrieved April 1, 2003 from http:// www.
menc.org/ publication/ articles/ academic/ hawaii.htm. Why is Music Basic" The Value of Music Education. ( n.d.). Retrieved November 11, 1997 from http://
elwood.pioned.net/ ~hub7/ valve.htm

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com