Buradasınız

İşbirlikli Öğrenme ve Geleneksel Öğretim Yöntemlerinin Tohumlu Bitkiler Sistematiği Laboratuarı Dersine Yönelik Tutum ve Başarıya Etkisi

The Effect of Cooperative Learning and Traditional Teaching Methods on Students' Attitudes and Achievement in Systematic of Seed Plants Labo¬ratory Course

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to investigate the effect of cooperative learning and traditional teaching methods on students' attitudes and achievement to systematic of seed plants laboratory course. The study was carried out on 24 students attending the course, in Dicle University Education Faculty department of Biology education; in 2007-2008 academic year, spring season. The pretest-posttest research design with control group has been used in the study. While traditional teaching methods were used in the control group, student teams achievement divisions cooperative learning technique was used in the experimental group. The analysis of the data was made by t-test techniques. According to the results of the analysis, cooperative learning method was more effective than traditional learning. There was no significant difference between experimental and control groups with respect to students' at¬titudes towards the course.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı; işbirlikli öğrenme ve geleneksel öğretim yöntemlerinin, tohumlu bitkiler sistematiği laboratuarı dersine yönelik tutum ve başarıya etkisini incelemektir. Araştırma; 2007-2008 öğretim yılı bahar döneminde Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, III. Sınıf öğrencilerinden tohumlu bitkiler sistematiği laboratuarı dersini alan 24 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu model kullanılmıştır. Kontrol grubuna geleneksel öğretim yöntemleri; deney grubuna ise işbirlikli öğrenme yöntemi tekniklerinden; öğrenci takımları - başarı bölümleri tekniği uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizi için t-testi teknikleri kullanılmıştır. Araştır¬madan elde edilen bulgulara göre; işbirlikli öğrenme yönteminin başarı düzeylerini arttırmada daha etkili olduğu istatistiksel olarak belirlenmiştir. Derse yönelik tutumlarına bakıldığında ise deney ve kontrol grupları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır.
63-69

REFERENCES

References: 

Açıkgöz, K.Ü. (1992). İşbirlikli öğrenme: Kuram, araştırma, uygulama. Malatya: Uğurel Matbaası.
Akan, H. ve Eker, İ. (2003). Tohumlu Bitkiler Sistematiği Laboratuar Kılavuzu. Şanlıurfa: Harran Üniversitesi Basımevi.
Akçay, M. (1990). Biyoloji dersinde farklı öğretim metotlarının öğrenci başarısına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Akın, S.N. (1996). Geleneksel öğretim yöntemleri ile işbirlik-li öğrenme yönteminin fen bilgisi öğretimi üzerine et¬kisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
Altıparmak, M. (2001). Biyoloji öğretiminde işbirlikli öğretim yönteminin laboratuara yönelik tutum ve başarıya et¬kisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
Altıparmak,M.,Nakiboğlu,M., ( 2002). Lise Biyoloji Laboratuar¬larında "İşbirlikli Öğrenme" Yönteminin Tutum ve Başarıya Etkisi, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Sempozyumu 16-18 Eylül. ODT Ü Ankara.
Bozdoğan, A.E., Taşdemir, A., Demirbaş, B. (2006). Fen bilgisi öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrencile¬rin bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye yönelik etkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 7 (11).
Colosi, J.C. and Zales, C.R. (1998). Jigsaw cooperative lear¬ning improves biology lab.courses. Bioscience. 48 (2),
118-124.
Ekici, G. (1996). Biyoloji Öğretmenlerinin Öğretimde Kullandıkları Yöntemler ve Karşılaştıkları Sorunlar. Yayımlanmamış Yük¬sek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens¬titüsü, Ankara.
Fenton, C.A. (1992). Cooperative learning view from the insi¬de. Contemporary Education. 63 (3), 207-209.
Karaca, Ş. (2005). İşbirlikli öğrenme yöntemi ile geleneksel öğretim yaklaşımının lise 1. sınıf öğrencilerinin maddenin sınıflandırılması konusunu anlamalarında ve akademik başarılarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Karaca, A., Uluçınar, Ş., Cansaran, A. (2006). Fen Bilgisi Eğiti¬minde Laboratuarda Karşılaşılan Güçlüklerin Saptanma¬sı. Milli Eğitim Dergisi, 170, 250-260.
Koprowski, J.L. and Perigo, N. (2000). Cooperative learning as
a
tool to teach vertebrate anatomy. The American Bio¬logy Teacher. 62(4). 182-184.
Lazarowitz, R., Hertzlazarowitz, R., Baird, J.H. (1994). Learning science in a cooperative setting-academic-achievement and affective outcomes. Journal of Research in Science Te¬aching. 31 (10), 1121-1131.
Lord, R.T. (2001). 101 reasons for using cooperative learning in biology teaching . The American Biology Teacher. 63 (1),
30-38.
Oral, B.,
Temel
, H., Güler, E. (2004). Kimya eğitimi öğrencileri¬nin bilgisayar destekli öğretim uygulamasına ilişkin algı¬ları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 3 (8), 42-51.
Özer, B. (2001). Öğrenmeyi öğretme. M. Gültekin (Ed.), Öğre¬timde Planlama ve Değerlendirme (ss.161-172). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
Özgiresun, A. (2005). İşbirliğine dayalı öğrenmenin ikinci kade¬me fen bilgisi dersindeki öğrencilerin başarılarına, sosyal etkileşimlerine ve derse karşı tutumlarına etkisi. Yayınlan¬mamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilim¬leri Enstitüsü, Ankara.
Öztaş, H., Özay, E. (2004). Biyoloji öğretmenlerinin biyoloji öğretiminde karşılaştıkları sorunlar (Erzurum örneği). Kas¬tamonu Eğitim Dergisi. 12 (1), 69-76.
Seçmen, Ö., Gemici, Y., Görk, G., Bekat, L., Leblebici, E.(2000). Tohumlu Bitkiler Sistematiği. İzmir : Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi No: 116.
Smith, Mark E., Hinckley, C. C. And Volk G. L. (1991). Coope¬rative learning in the undergraduate laboratory. Journal of Chemical Education. 68, 413-415.
Soran, H.,
Özbaş
, G. (1993). Devlet liseleri, özel liseler ve Ana¬dolu liselerindeki Biyoloji eğitiminin karşılaştırılması. Ha¬cettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 9, 263-270.
Şenol, H., Bal, Ş., Yıldırım, H.İ. (2007). İlköğretim 6. sınıf fen bil¬gisi dersinde duyu organları konusunun işlenmesin¬de işbirlikli öğrenme yönteminin öğrenci başarısı ve tu¬tum üzerinde etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 15 (1),
211-220.
Tanner, K., Chatman, L.S., Allen, D. (2003). Approaches to cell biology teaching: Cooperative learning in the science classroom-Beyond student working in groups. Cell Bio¬logy Education. 2, 1-5.
Thalheimer, W., Cook, S. (2002). How to calculate effect sizes from published research; A simplified methodology. İnternetten 02.04.09'da http:// work-learning.com/whi-te_papers/effect_sizes/Effect_sizes_pdf5.pdf
adresinden
alınmıştır
.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com