Buradasınız

Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi

Determination of University Students' Attitudes Toward Reading Habit

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to determine The Pamukkale University-School of Sport Science and Technology students' attitudes toward reading habit and to analyze the differ¬ences among students' attitudes in terms of gender and department. Total of 233 students [85 female (X Age= 21.42±1.77) - 148 male (X Age= 21.76±1.96)] who studying Department of Physical Education (n= 121), Recreation (n= 49) and Trainer Education (n= 63), participated the study voluntarily. "The Attitude Scale Towards Reading Habit (a= 0.88)" which contains 30 statements (21 positive-9 negative) and developed by Gömleksiz (2004a), completed as ins¬trument to gather data. According to the results, it was found that female students' attitudes ( X =120.91±17.639) were more positive than male students (X=115.35±17.014). According to data analyzed, it was determined that there is only one significant difference in sub-scale of "love" according to department between Department of Physical Education and Trainer Education in favour of Physical Education students (p<0.05).
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, Pamukkale Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu'nda öğrenim gören öğrencilerin kitap okuma alışkanlığına ilişkin tutumlarını belirlemek ve öğrencilerin tutumları arasında cinsiyet ve bölüm değişkenine göre farklılık olup olmadığını incelemektir. Çalışmaya adı geçen yüksekokulun Beden Eğitimi Öğretmenliği (n= 121), Rekreasyon (n= 49) ve Antrenörlük Eğitimi (n= 63) bölümlerinde öğrenim gören, 85 kız (X Yaş= 21.42±1.77) ve 148 erkek (X Yaş= 21.76±1.96) olmak üzere toplam 233 öğrenci gönüllü olarak katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, Gömleksiz (2004a) tarafından geliştirilen ve 21'i olumlu, 9'u olumsuz 30 maddeden oluşan "Kitap Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutum Ölçeği (a= 0.88)" kullanılmıştır. Sonuçlara göre, çalışmaya katılan kız öğrencilerin (X =120.91±17.639), erkek öğrencilere (X =115.35±17.014) göre kitap okumaya ilişkin daha olumlu tutuma sahip oldukları bulunmuştur. Yapılan inceleme sonucu, bölüm değişkenine göre sadece "sevgi" alt boyutunda Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümleri arasındaki farkın, öğretmenlik bölümü öğrencileri lehine istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0.05).
113-124

REFERENCES

References: 

Applegate, A. J., Applegate, M.D. (2004). The Peter Effect: Reading Habits of Preservice Teachers, The Reading Teacher, 57(6), 554-563.
Bircan,
İ.
, Tekin, M. (1989). "Türkiye'de okuma alışkanlığının azalması sorunu ve çözüm yolları". Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 22 (1),
393-410.
Cumhuriyet Gazetesi (C.G.). (1998, 16 Temmuz). s.15.
Creel, S. L. (2007). Early Adolescents' Reading Habits, Young Adult Library Services, 5(4), 46-49.
Dökmen, Ü. (1994). Okuma Becerisi, İlgisi ve Alışkanlığı Üzerine Psiko-Sosyal Bir Araştırma. İstanbul: MEB Yayınları.
Dunlap, M. E.
(1933
) Recreational Reading of Negro College Students, The Journal of Negro Education,
2(4), 448-459.
Esgin,
A.
, Karadağ, Ö. (2000). Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları, Popüler Bilim, 25 (175):
19-20.
Filiz, K. (2004). Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda okuyan öğrencilerin meslekle il¬gili okuma ve araştırma alışkanlıkları, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (2), 231-242.
Gömleksiz, M.N. (2004a). Kitap okuma alışkanlığına ilişkin bir tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Fı¬rat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (2), 185¬195.
Gömleksiz, M.N. (2004b). Geleceğin Öğretmenlerinin Kitap Okumaya İlişkin Görüşlerinin Değerlendiril¬mesi (Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği), Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Elektronik Eğitim Fakültesi
Dergisi, 1 (1), 1-21.
Gönen, M., Çelebi-Öncü, E., Işıtan, S. (2004). İlköğretim 5., 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi, Millî Eğitim, (164), 7-35.
Günay, D. (2003). Metin Bilgisi. İstanbul: Multilingual Ya¬yınları,
İpşiroğlu, Z. (2004). Eğitimde Yeni Arayışlar. İstanbul: Adam Yayınları.
Karasar, N. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kayalan, M. (2000). Etkili Ve Hızlı Okuma Sanatı, İstan¬bul: Alfa Basım Yayım-Dağıtım.
ODTÜ (2000). ODTÜ Kitap Fuarında Bir Anket Çalışma-
sı, www.po.edu.tr/Duyuru/insan/9.htm18k, Hazi¬ran 10.
Özbay, M. (2007). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II, Ankara: Öncü Kitap.
Özbay, M., Bağcı, H., Uyar, Y. (2008). Türkçe öğretmeni adaylarının okuma alışkanlığına yönelik tutumla¬rının çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (15):
117-136.
Russel, D.H.
(1994)
. "Reading and Child Devolopment", Reading in The Elementary School, Forty-Eighty ye¬arbook, The National Society for The Study of Education, PartII. Chicago: Chicago University Press.
Sangkaeo, S. (1999). Reading Habit Promotion in ASEAN Libraries. 65. IFLA Council and General Konferansı'nda Sunulan Bildiri. 20 - 28 Ağustos 1999, Bangkok, Tayland.http://www.ifla.org./IV/ ifla65/papers/091-114e.htm.(Erişim Tarihi Hazi¬ran, 2008).
Saracaloğlu, A.S., Bozkurt, N., Serin, O., (2003). Üniver¬site Öğrencilerinin Okuma İlgileri ve Alışkanlıkla¬rını Etkileyen Faktörler, Eğitim Araştırmaları, 4 (12),
149-157.
Tel, M.,
Öcalan
, M., Ramazanoğlu, F., Demirel, E.T. (2007). Bazı sosyo-ekonomik değişkenlere göre beden eğitimi ve spor bölümü öğrencilerinin oku¬ma alışkanlıkları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, 17 (1), 185-199.
Yalınkılıç, K. (2007). Türkçe Öğretmen Adaylarının Oku¬maya İlişkin Tutum ve Görüşleri, Uluslararası Sosyal Ara_tırmalar Dergisi, 1 (1), 225-241.
Yamaner, F., Kartal, A. (2001). İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrenci¬lerinin, Serbest Zaman Faaliyetlerinin Değerlendi¬rilmesi, Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 1 (2-3-4), 133-140.
Yazıcı, E. (2003). Üniversiteli Gençler S.O.S. Veriyor, Anadolu Gençlik Dergisi, s:33, Ankara.
Yıldız, A. (2000). Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alış¬kanlıklarını Belirleyen Etmenler, Marmara Üniver¬sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış YüksekLisans Tezi, İstanbul.
Yılmaz, B. (1992). Okuma Alışkanlığında Öğretmenin Rolü. Eğitim Dergisi, (1), 10-23.
Whitehead,
F.
, Capey, A.C., Maddren, W. (1977). Child¬ren and Their Books. Basingstoke: Macmillan Edu¬cation.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com