Buradasınız

Bilimin Doğası Etkinliklerinin İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerinin Geliştirilmesindeki Etkisi

The Effects Of The Nature Of Science Activities On The Development of Seventh Grade Students' Science Process Skillss

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This research is purposed that to investigate using of science process skills, of the students which were given the understanding on nature of science activities. In the research, the pre-test post-test experimental model with a control group was used. Quasi-experimental model was followed because of using the arithmetic mean of the students for designing the control and experimental groups. The participants of the research were 60 seventh grade students (n=60) attending to a state elemantary school in Buca/İzmir during 2007-2008 instructional year. The data collection tool was Science Process Skills Scale. SPSS 11.0 statistical program was used for the analysis and the views of students were classified under certain headings and their numerical distribution were presented in tables. At the end of the research, it was found out the nature of science activities given to experimental group of students, increased their science process skills' using levels.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, bilimin doğası etkinliklerinin ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerilerinin geliştirilmesindeki etkisini araştırmaktadır. Araştırmada ön ölçüm-son ölçüm kontrol gruplu deneme modeli kullanılmıştır. Kontrol ve deney gruplarının oluşturulmasında öğrencilerin not ortalamalarının kullanılmasından dolayı yarı deneysel model izlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2007-2008 eğitim-öğretim yılında İzmir ili Buca ilçesinde bir devlet okulu yedinci sınıfında öğrenim gören 60 öğrenci oluşturmaktadır. "Vücudumuzdaki Sistemler" ünitesinde "Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeği" araştırmanın veri toplama aracıdır. Verilerin analizinde SPSS 11.0 istatistik programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, bilimin doğası etkinliklerinin bilimsel süreç becerilerini kullanabilme düzeylerini arttırdığı saptanmıştır.

REFERENCES

References: 

AAAS (American
Associatio
n for the Advancement of Science) (1989). Science for all americans (Washington, D.C.: American Association for the Advancement of Science).
Abd-El-Khalick, F., Bell, R. and Lederman, N. G. (1998). The nature of science and instructional practice: making the unnatural natural. Science Education, 82(4), 417- 436.
American Association for the Advancement of Science. (1993). Benchmarks for science literacy: A Project2061 report. New York: Oxford University Pres.
Arslan, A. (1995).
İlkokul
öğrencilerinde gözlenen bilimsel beceriler. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst. Ankara.
Bagcı-Kılıç, G. (2006). Yeni yaklaşımlar ışığında ilköğretim bilim öğretimi. Morpa yayıncılık, Yaylacık Matbaası, İstanbul.
Bağcı-Kılıç, G., Metin, D., Yardımcı, E. ve Berkyürek, İ. (2007). Doğada bilim eğitimi. İlköğretim Kongresi: İlköğretimde Eğitim ve Öğretim Bildiri Kitabı (s:65-67). Hacettepe Üniversitesi. Kasım 2007 Ankara.
Brickhouse, N.W., Dagher, Z.R., Letts, W.J. and Shipman, H.L. (2000). Diversity of students' views about evidence, theory, and the ınterface between science and religion in an astronomy course. Journal of Research in Science Teaching, 37, 4 340-362.
Can, B. (2007).
F
en eğitimi ve yaratıcılık. İlköğretmen Dergisi, 13, 42-45. Kasım 2007.
Carey, S. and Evans, R. (1989). An experiment ıs
whe
n you try ıt and see ıf ıt works: a study of grade 7 students' understanding of the construction of scientific knowledge.
International Journal of Science Education, 11 514-529.
Doğan-Bora, N. (2005). Türkiye'deki orta öğretim fen branşı öğretmen ve öğrencilerinin bilimin doğası hakkında görüşlerinin araştırılması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metotlarına giriş. Ankara: Anı Yayıncılık.
Geban, Ö.
(1990)
. Effects of two different instructional treatments on the students chemistry achievement, science process skills, and attitudes towards chemistry at the high school level. Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi.
Harre, R (2005). Büyük bilimsel deneyler. Tübitak Popüler Bilim Kitapları8, 26. Basım, Ankara.
Karasar, N. (2000). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Küçük ,M. (2006). Bilimin doğasını ilköğretim 7. sınıföğrencilerine öğretmeye yönelik bir çalışma, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Trabzon.
Lederman, N. G. and Abd-El-Khalick, F. (1998).
Avoiding De-Natured Science: Activities That Promote Understanding of the Nature of Science. In W. Mccomas (Ed.), The nature of science ın science education: rationales and strategies (Pp.83-126). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
Lederman, N.G. (1999). Teachers' understanding of the nature of science and classroom practice: factors that facilitate or ımpede the relationship, Journal of Research in Science Teaching, 36, 8 916-929.
Martin, D. J.
(1997)
. Elemantary science methods: a constructivist approach. Delmar Publishers, NY.
MEB (2004). Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Fen ve Teknoloji Dersi Programı.
National Research Council. (1996). National science education standards. Washington, DC: National Acedemy Pres.
Padilla, J. M. & Okey, J. R. (1984). The effects of istruction on integrated science process skill achievement. Journal of Research in Science Teaching, 21 (3), 227-287.
Rivas, M.G.(2003J.
The
nature of science and preservice elementary teacher: change in understanding and practice, Basılmamış Doktora Tezi, University of California.
Roberts, R. (2001).Procedural understanding in biology: the thinking behind the doing. The
Journal of Biological Education, 35(3),113.
Shiibeci, R.A., Murcia, K. (2000). Science is about fact or ıs it? Journal of College Science Teaching, 29(3), 205-209.
Sönmez, V. (2005). Bilimsel araştırmalarda yapılan yanlışlıklar. Eğitim Araştırmaları Dergisi. 18. 150¬170.
Yavuz, A.
(1998)
. Effect of conceptual change texts accompanied with laboratory activities based on constructivist approach on understanding of acid-base concepts. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, The Graduate School of Natural and Applied Sciences of The Middle East Technical University.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com