Buradasınız

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stillerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

Investigation of Primary Teacher Candidates' Learning Styles by Demographic Variables

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to determine the preferred dominant learning styles from Kolb Learning Styles and investigate the relation between learning styles and learning abilities and gender, class level, graduated high school type and the number of the books read in a year. Kolb Learning Style Inventory (LSI) which was translated into Turkish by Aşkar and Akkoyunlu (1993) was used as a data collecting mean. Data were analyzed by using frequency, percentage value, arithmetic mean, standard deviation, Pearson chi-square independent test and ANOVA analyze techniques. According to the data obtained; it was found that primary teacher candidates have mostly "Assimilating" learning style and they have less "Accommodating" learning style. As a result, the teacher candidates' learning forms and components and learning styles did not display difference according to the type of high school graduates and annual number of books read, but it varies according to the gender and the class.
Abstract (Original Language): 
Araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının, Kolb Öğrenme stilleri içerisinden tercih ettikleri baskın öğrenme stillerini belirlemek, öğrenme stilleri ve öğrenme biçimleri ile cinsiyet, sınıf düzeyi, mezun olunan lise türü ve yılda okunan kitap sayısı arasındaki ilişkiyi araştırmak üzere yürütülmüş, tarama modelinde bir çalışmadır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak Aşkar ve Akkoyunlu (1993) tarafından Türkçeye çevrilmiş olan Kolb Öğrenme Stili Envanteri (ÖSE) kullanılmıştır. Veriler frekans, yüzde değeri, aritmetik ortalama, standart sapma, pearson ki-kare bağımsızlık testi ve tek yönlü varyans analizi teknikleri ile analiz edilmiştir. Elde edilen verilere göre; sınıf öğretmeni adaylarının, en çok "Özümseyen", en az ise "Yerleştiren" öğrenme stiline sahip oldukları tespit edilmiştir. Araştırma ile, öğretmen adaylarının öğrenme stili, öğrenme biçimi ve bileşenlerinde sınıf düzeyi ve cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterdiği ancak, mezun olunan lise türü ve yıllık kitap okuma sayılarına göre farklılaşmadığı sonucu elde edilmiştir.

REFERENCES

References: 

Arslan, B. ve Babadoğan, C. (2005). İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin öğrenme stillerinin akademik başarı düzeyi, cinsiyet ve yaş ile ilişkisi, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 21, 35-48.
Aşkar, P. ve Akkoyunlu, B. (1993). Kolb öğrenme stili envanteri, Eğitim ve Bilim, 87, 37-47.
Bacanlı, H. (2003). Eğitim psikolojisi, İstanbul: Alkım yayınevi.
Bahar, H.H., Özen, Y. ve Gülaçtı, F. (2007). Eğitim fakültesi Öğrencilerinin Cinsiyet ve Kayıtlı Olunan Programa Göre Akademik Başarı Durumlarının ve Öğrenme Stillerinin İncelenmesi, 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat.
Başıbüyük, A. (2004). Matematik öğretmenlerinin dikkate alabilecekleri
öğrenme stilleri: Mccarthy modeli. Milli Eğitim Dergisi, Sayı: 163.
Çaycı, B. ve Ünal, E. (2007). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sahip Oldukları Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Üniversite ve Toplum: Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi. Cilt: 7, Sayı: 3.
Dunn, K. ve Dunn, R. (1986). The Look of Learning Styles. Early Years, 16(7), 49-53.
Ekici, G. (2003). Öğrenme stiline dayalı öğretim ve biyoloji dersi öğretimine yönelik ders planı örnekleri. Ankara: Gazi Kitabevi,
Ergür, D.O. (1998). Hacettepe Üniversitesi Dört Yıllık Lisans Programlarındaki Öğrenci ve Öğretim Üyelerinin Stillerinin Karşılaştırılması. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Fer, S. (2003). Matematik, fizik ve kimya öğretmenliği öğrencilerinin öğrenme biçimlerine göre kolay öğrendikleri öğrenme etkinlikleri. Çağdaş Eğitim Dergisi, 28(304), 33-44.
Gregorc, A. F. (1984). Style as a symptom: A phenomenological perspective.
Theory into Practice, 23, 1, 51-55.
Gusentine, S. ve Keim D. (1999). The learning styles of community college art students, CollegeRewiev, 24(3), 17-26.
Gürsoy, T. (2008). Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
Hasırcı, Ö. (2006). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğrenme stilleri: Çukurova Üniversitesi örneği, Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, 2(1), 15-25.
Kaplan, E. J. ve Kies, D. A.
(1995)
. Teaching styles and learning styles: Which came first? Journal of Instructional Psychology,
22, 1-9.
Kolb, D. (1984). Experiential learning experience as the source of learning and development. New Jersey, Prentice Hall.
Mccarthy, B. (1987). The 4Mat system: teaching to learning styles with right/left mode techniques. Barrington: Excel, Inc.
Mccarthy, B. (2000). About teaching 4Mat in the classroom. Wauconda, IL: About lerarning, Inc.
Özsoy, N., Yağdıran, E. ve Öztürk, G. (2004). Onuncu sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri ve geometrik düşünme düzeyleri. Eğitim Araştırmaları, 16, 50-63.
Shaw, G. ve Marlow, N. (1999). The role of student learning style gender, attitudes and perceptions on information and communication technology assisted learning. Computers & Education, 33(4), 223-234.
Uzuntiryaki, E., Bilgin, İ. ve Geban, Ö., (2004). İlköğretim düzeyi öğretmen adaylarının öğrenme stilleri tercihleri ile cinsiyetleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 182-187.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com