Buradasınız

GELENEKSEL ROMAN'DAN ÇAĞDAŞ ROMAN'A "KİŞİLER"İN ANLATIDAKİ KONUMU

"THE CHARACTER'S" PLACE İN THE NARRATION, FROM TRADITIONAL NOVEL TO MODERN NOVEL

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Ever since the novel form has existed, characters as one of the aspects of novel plot w i 11 continue. Man 's condition in the universe will determine his place and function in the novel narration. The character's function heginning with the epic form has strenghtened 1177/7 the rising of the novel form, risen at the top level through Balzac, lost its importance increasingly through Gide, Proust, Giano, and Camus, and has been replaced by objects together with the new novel ad\>enture. The novel's narration tecimi ques have also been developed depending on the progress and transformation in the world. The characters in the eighteenth century novel who are philosophic types, tıırn the ir attention to nature and are interested in sentimental and unattainable love. in the nineteenth century, they have become more realistle in the works of the aıılhors. The authors in the twentieth century have questioned man 'splace in the universe as a rasıılt of the Two IVorld Wars and they have believed the nrcessity of redealing with the funetions of the novel characters.
Abstract (Original Language): 
Roman türü olduğu sürece, kişiler de romanın kurgusunu oluşturan öğelerden biri olarak varlığını sürdürecektir. İnsanoğlunun dünyadaki durumuna göre onun da roman anlatısındaki yeri ve işlevi belirlenecektir. Dünyadaki gelişim ve değiş ime koşut olarak, baş ka alanlarda olduğu gibi, romanın öyküleme teknikleri de yenilenmiştir. 18. yy. romanında fılozofık, doğaya yönelen, duygusal ve olanaksız aşklarla (saf aşk) uğraşan kişiler, 19.yy. 'da yazarlarının biçeni ve öykülemede gösterdikleri ustalıkla daha gerçekçi bir görünüme bürünmüş tür. 20.yy. 'da ise İki Dünya Savaşı 'nın etkisiyle insanı n dünyadaki yerinin yeniden sorgu I anmasıvla roman kişilerinin konumu yeniden ele alınmış ve bunun sonucu olarak çağdaş romancılar kişinin anlatıdaki işlevini belirleme çabasına girişmişlerdir. Hangi dönem olursa olsun, ele alınan asıl konu yine insanoğlunun (kişiler) kendisidir. Yalnızca ele alınış boyutları farklıdır.

REFERENCES

References: 

1- Gide Andre, Kalpazanlar, çev. Tahsin Yücel, Can
Yayınlan. İstanbul. 1989 2-Sartre Jean- Paul, Bulantı çev.Erdoğan Alkan. Oda
Yayınlan., İstanbul. 1995 3- Giono Jean, Les Ames Fortes, Gallimard,
Paris.
1949
4-"XX
. Yüzy ıl Başlarında Fransız Romanı" Oluşum, Çağdaş Roman Özel Sayısı, Ocak 1983 5-Türk Dili Yazın Akımları Özel Sayı s ı, sayı 349,
Ocak
198
1 6- Raimond Michel, Le Roman, Armand Colin, Paris.
1988 7-Yabancı, Camus Albert, çev. Vedat Günyol, Can Yayınlan, İstanbul 1994 8-Vardar Berke. Aydınlanma Çağı Fransız
Yazını,
Kuzey Yayınları, Ankara. 1985

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com