Buradasınız

KUTADGU BILIG'TE İNSAN VE KAMİL İNSAN

A DECENT MAN AND MAN İN KUTADGU BİLİG

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Man is a biological, psychologic, sosiologic creature who ısn't satisfied with himself and his surrounding. Man struggles with selence, philosophy, technology, art, religion, ethics, low and H777? oihers in order to develop and change himself. Man as a most distinguished creature in ıh e \vorld is occupied \vith these values such as nalure, selence, culture and also from injustice t o justice, from ugly to beautiful, from anger and hastiness to calmness and moderanetess, from arrogance to humilily, from greed to lock of covetours, from to be overcamed by his desires to overcame his desires, from unlawfitl to la\vful, from gossip to keeping a secret, from deceney to indeceney, from pain and cruelty to fidelity and pittty, from eninity to friendship: with the aim of reaching perfeetion. in this study, we ar e trying lo fınd answers to these questions according to Kutadgu Bilig. The aııestions are: \vhich creature is cailed man? Why this creature wos created? What kind of mas exist in the world? IVhat kind of qu alile s that a man should have? W hether a man is mortal or not and Can a man reach perfeetion or not?
Abstract (Original Language): 
Biyolojik, psikolojik ve sosyolojik bir varlık olarak insan, kendisiyle, çevresiyle ve tabiatla yetinmeyen bir varlıktır. İnsan, ilimle, felsefeyle, teknikle, sanatla, dinle, ahlâkı değerleriyle, hukukla vs'le hem çevresini, hem de kendini değiştirip geliştirerek olgunlaştırmak gayreti içerisindedir. Öyleki insan, kâinatın en seçkin varlığı olarak, tabiattan ilme ve kültüre, vahşilikten medeniyete, yanlıştan doğruya, kötüden iyiye, adaletsizlikten adalete, çirkinden güzele, hiddet ve acelecilikten sakinlik ve itidale, kibirlilikten alçak gönüllülüğe, aç gözlülükten tok gözlülüğe, nefsine hakim ola madan nefsine hakim olmaya, haramdan helâle, dedikodudan sır saklamaya, hayasızlıktan hayalı olmaya, cefa ve zulümden vefa ve merhamete, düşmanlıktan dostluğa geçip u/aşarak yücelmenin ve mükemmel olmanı n gayretiyle dolup taşmaktadır. Biz bu yazımızda, Kutadgu Bilig 'e göre, hangi varlığa insan dendiğine, bu varlığın niçin yaratı ldığı na, ne çeş it insanlar bulunduğuna, bir insanda bulunması gereken vasıfların neler olduğuna, insanın ölümlü olup olmadığına ve ayrıca insanın mükemmel insan olup olamayacağına cevap aramaya çalışacağız.

REFERENCES

References: 

BUTOR
Michel
, La Modifıcation, Editions de Minuit, Paris. 1957
BUTOR
Michel
, Roman Üstüne Denemeler, (Çev. Mehmet Rifat, Sema Rifat), Düzlem Yayınlan. İstanbul. 1991
GRİLLET Alam-Robbe, Yeni Roman, (Çev. Asım Bezirci), Ara Yayıncılık, İstanbul, 1989
SARRAUTE Nathalie, Kuşku Çağı, (Çev. Bedia Kösemihal). Adam Yayınlan İstanbul. 1985
SUM EL A. Hamil, Yeni-Roman'da Öğe Değişiklikleri
Grillet Alaın-Robbe, Yeni Roman, s.53

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com