Buradasınız

Ortaöğretim Kurumlarının Okul Yaşam Kalitesi Düzeyi ve Ortaöğretim Öğretmenlerinin Sınıf İçi İletişimde Kullandıkları Örtük Davranışlar

Level of School Life Quality in Secondary Education İnstitutions and İmplicit Behaviours Exhibited by Teachers of Secondary Education in İntraclass Communication

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The main purpose of this study is to determine the levels of school life quality of secondary education institutions in the central districts of Aydın and examine the characteristics of the hidden curriculum used by secondary education teachers in the in-class communication in terms of observations. Both qualitative and quantitative research methods were used in the study. Thus, the study is descriptive in the survey model among the quantitative research designs. At the same time it is a qualitative study in terms of examining the communication element, which is among the hidden curriculum elements used by teachers while applying discipline in class, thoroughly and in a multi dimentional way. The population of the study consists of all the secondary schools in Aydın central district. Quantitative data was gathered from totally 969 students studying at 18 high schools. For qualitative data "maximum sampling" was used in the selection of samples. indings gathered from qualitative data put forth that students view the life quality attheir schools a little above average. When the observation and interview findings are examined, it is seen that as the high school life quality in the in-class communication in the scope of the hidden curriculum increases, teachers behave more positively.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın temel amacı, Aydın İli merkez ilçesindeki ortaöğretim kurumlarının okul yaşam kalitesi düzeylerini belirlemek ve ortaöğretim öğretmenlerinin sınıf içi iletişimde kullandıkları örtük davranışları gözlemlere göre incelemektir. Araştırmada hem nicel hem de nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu nedenle araştırma bir yönüyle nicel araştırma desenlerinden tarama modelinde betimsel bir çalışma, diğer bir yönüyle de öğretmenlerin sınıf disiplinini sağlarken kullandıkları örtük program öğelerinden iletişim öğesinin derinlemesine ve çok boyutlu olarak incelenmesine yönelik olarak nitel bir çalışma özelliği göstermektedir. Araştırmanın evrenini Aydın İli Merkez ilçesindeki bütün ortaöğretim kurumları oluşturmaktadır. Araştırmada 18 lisede öğrenim gören toplam 969 öğrenciden nicel veriler elde edilmiştir. Nitel veriler için örneklem seçiminde "maksimum örnekleme" kullanılmıştır. Araştırmanın nicel verilerinden elde edilen bulgulara dayanılarak, öğrencilerin okullarındaki yaşam kalitesini ortanın biraz üzerinde algıladıkları söylenilebilir. Gözlemlerden elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, örtük program kapsamındaki sınıf içi iletişimde, lise yaşam kalitesi yükseldikçe öğretmenlerin olumlu davranışlarının arttığı bulunmuştur.
149-162

REFERENCES

References: 

Altıntaş, E. (2001). İletişim. L. Küçükahmet (Ed), Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar(ss.129-135). Nobel Yayın Dağıtım: Ankara.
Apple, M. W. (1985). The Culture and Commerce of the Textbook. J.Curriculum Studies, vol:17, Ay: 2, ss: 147-162.
Aydın, B. (2006). Öğretmenlerin Kendi Disiplin Sistemlerini Oluşturması. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, GOP, 2: 19-32.
Başar, H. (2003). Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
Bloom, S.B. (1998). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme. İstanbul.: Milli Eğitim Basımevi.
Demirel, Ö. (2002). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme, Ankara: Pegem A yayıncılık.
Dursun, F. (2007). Öğretmen Adaylarına Göre Öğretmenlerin Sınıfta Gösterdikleri Olumsuz Davranışlar. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongre Kitabı (ss. 713-719). Tokat: Gazı Osman Paşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Güney, S. (2006). Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Jackson, P.W. (1990). Life in Classrooms. New York: by Teachers College, Columbia University.
Kutlu, R (2003). Kişisel Rehberlik. N. Sargın (Ed.),
Rehberlik
(ss. 29-38). Ankara: Mikro Yayınları.
Küçükahmet, L. (2001). Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Memik, N.Ç., Ağaoğlu. B., Çoşkun, A., Üneri, Ö.Ş., Karakaya, I. (2007). Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeğinin 13-18 Yaş Ergen Formunun Geçerlik ve Güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 18 (4).
353- 363.
Oliver, A. ve Michael A. (2003). Becoming Right: Education and Formation of Conservative Movements. M.W. Apple (Ed.), The State and The Politics of Knowledge (ss. 25-38). New York: Routledge Falmer.
Sarı, M. (2007). Demokratik Değerlerin Kazanımı Sürecinde Örtük Program: Düşük ve Yüksek Okul Yaşam Kalitesine Sahip İkiİlköğretim Okulunda Nitel Bir Çalışma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimsel Enstitüsü, Adana.
Sarı, M., Ötünç, E., Erceylan, H. (2007). Liselerde Okul Yaşam Kalitesi: Adana İli Örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 13 (50), 297-320.
Sarpkaya, P. (2005). Resmi Liselerde Disiplin Sorunları ve İlgili Grupların (Öğretmen, Öğrenci, Yönetici, Veli) Yaklaşımları: Aydın Merkez İlçe Örneğ., Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Sarı, M. ve Cenkseven, F. (2008). İlköğretim Öğrencilerinde Okul Yaşam Kalitesi ve Benlik Kavramı. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi,
5-2.
Seaton, A.
(2002)
. Reforming the hidden curriculum: The Key Abilities Model and Four Curricular Forms [Elektronik Versiyonu]. Curriculum Perspectives, vol. 22, no. 1, April, s: 9-15.
Snyder, M.D. ve Benson,R. (1971). The Hidden Curriculum. New York: Alfred A. Knoph.
Yeşilyaprak,
B
. (2004). Eğitimde Rehberlik Hizmetleri. (9.Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Taymaz, H. (2003). Okul Yönetimi (7. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
160
• •I
Pamukkale University Journal of Education, Number 31 (January 2012/1)
Ortaöğretim Kurumlarının Okul Yaşam Kalitesi Düzeyi ve Ortaöğretim Öğretmenlerinin Sınıf İçi İletişimde
Kullandıkları Örtük Davranışlar
Türedi, H. (2008) Örtük Programın Eğitimde Yeri ve Önemi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Wilson, A. (1980). Landmarks in the literature: how poverful is schooling. New York University Education Quarterly, 11, 8-31.
Yavuzer, H. (1994). Çocuk Psikolojisi (11. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
Yılmaz, K. (2007). İlköğretim Okulu 6. 7. Ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Okul Niteliğine İlişkin Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15 (2), 485-490.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com