Buradasınız

KUMAŞ KALİTE KONTROL SİSTEMLERİ

FABRIC QUALITY CONTROL SYSTEMS

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Woven fabric quality depends on yarn properties at first, then weaving preparation and weaving processes. Defect control of grey and finished fabric is done manually on the lighted tables or automatically. Fabrics can be controlled by the help of the image analysis method. In image system the image of fabrics can be digitized by video camera and after storing controlled by the various processing. Recently neural networks, fuzzy logic, best wavelet packet model on automatic fabric inspection are developed. In this study the advantages and disadvantages of manual and automatic, on-line fabric inspection systems are given comparatively.
Abstract (Original Language): 
Dokuma kumaş kalitesi iplik özelliklerinden başlayarak dokuma hazırlık ve dokuma sırasındaki işlemlerin tümüne bağlı olarak oluşur. Ham ya da bitmiş kumaşların hata kontrolü ışıklı kontrol masalarında manuel ya da otomatik olarak yapılır. Kumaşların görüntü analizi yöntemiyle de kontrol edilebilmesi mümkündür. Böyle bir sistemde, kontrol edilecek kumaşın görüntüsü bir video kamera ile alınarak kaydedilir ve belleğe alındıktan sonra bilgisayar tarafından çeşitli işlemlerden geçirilerek kontrol edilir. Günümüzde sinir ağları, bulanık mantık, dalgacık tabanı modeli temeline dayanan otomatik kumaş kalite kontrol sistemlerinden de faydalanılmaktadır. Bu çalışmada manuel kumaş kontrolü ile otomatik ve on-line kumaş kontrol sistemlerinin avantaj ve dezavantajları karşılaştırmalı olarak verilmiştir.
233
241

REFERENCES

References: 

Choi, H. T., Jeong, S. H., Kim, S. R., Jaung, J. Y., Kim, S. H. 2001. Detecting Fabric Defects With Computer Vision and Fuzzy Rule Generation, Part II: Defect Identification by a Fuzzy Expert System", Textile Research Journal, 71, (7), 563-573.
Conci, A., Proença C. B. 2001. "A Computer Vision Approach for Textile Inspection", Applied Computing and Automation", 2 (6).
Convery, S., Lunney, T., Hashim, A., Mcginnity, M. 1994. "Automated Fabric Inspection", International Journal of Clothing Science and Technology, 6 (5),
15-19.
Dockery, A. 2003. "Automated Fabric Inspection: Assessing The Current State of The Art", www.texchange.com/thelibrary/FabricScanning.
Dorrity, L., Vachtsevanos G., Jasper W. 1995. "Real-Time Fabric Defect Defection &Control in Weaving Processes", National Textile Center, G94-
2, 143-152.
Mühendislik Bilimleri Dergisi 2006 12 (2) 233-241
240
Journal of Engineering Sciences 2006 12 (2) 233-241
Kumaş Kalite Kontrol Sistemleri, Ö. Kısaoğlu
Huang, C. C., Chen, I. 2001. Neural-Fuzzy Classification for Fabric Defects With Computer Vision and Fuzzy Rule Generation, Part:II Defect Identification by a Fuzzy Expert System, Textile
Research Journal. 71, (3), 220-224.
Kuo, C. F. J., Su, T. 2003. "Gray Relational Analysis for Recognizing Fabric Defects", Textile Research Journal, 73 (5), 461-465.
Meier, R. 2001. "Uster Fabricscan
Akıll
ı Kumaş Kontrolörü", XI. Uluslararası İzmir Tekstil ve Hazır Giyim Sempozyumu.
Sarraf, H., Goddard, J. 1999. "Vision System for
On-Loom Fabric Inspection", IEEE, 35 (6), 1252¬1259.
Zellweger, U. 2001.Uster Fabricscan Technical Data. Switzerland.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com