Buradasınız

SOĞUK ŞEKİLLENDİRİLMİŞ ÇELİK ÇUBUKLARIN EĞİLMESİ DURUMUNDA OLUŞAN ARTIK GERİLMELERİN HESABI

CALCULATION OF RESIDUAL STRESSES RESULTING FROM BENDING OF COLD FORMED STEEL BARS

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, the residual stresses in the forming of the seed capsule which used in manifacturing the ferforje was carried out. These residual stresses were made up in the process which bars with 8 mm diameter were converted to 6 x 6 mm2 square profiles. This process was actually a Rolling process performed at three levels. Plastic constant and strain hardening parameter were calculated at each level . Then, elasto-plastic stress analysis of the bar subjected to bending was analzed by means of Newton Cotes formulation. The load value that cause residual stresses on the steel bar was assumed to be constant in elasto-plastic analysis. Elastic, plastic and residual stresses under the load value were determined in each level and results were presented in the graphical format.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, ferforje yapımında kullanılan çelik kozanın imalatı esnasında ortaya çıkan artık gerilmeler hesaplanmıştır. Bu artık gerilmeler, çelik kozanın imalatında kullanılan 8 mm çaplı dairesel çubukların, 6 x 6 mm2'lik kare profil kesitli çubuklara dönüştürülmesi işleminde ortaya çıkmaktadır. Bu dönüştürme, gerçekte üç kademeli haddeleme işlemidir. Her kademede malzemenin plastik deformasyon sabiti ve sertleşme üsteli hesaplanmıştır. Daha sonra eğmeye maruz bırakılan çubukların elasto-plastik gerilme analizi, Newton-Cotes formülasyonu kullanılarak analitik olarak yapılmıştır. Bu çalışmada, çelik çubuk üzerinde artık gerilmeyi oluşturan yük değeri sabit tutulmuş ve bu yük değerine karşılık gelen elastik, plastik ve artık gerilme değerleri tesbit edilmiş ve sonuçlar grafikler halinde verilmiştir.
111
118

REFERENCES

References: 

Topçu, M. 1991. Transmisyon Zincirleri Yan Plakalarındaki Artık Gerilmelerin Hesaplanması, VII Ulusal Mekanik Kongresi, Antalya.
Zang, Z., Hu, S. J.
1998
. Stres and Residual Stres Distributions in Plane Strain Bending, İnt. J. Mech.
Sci. Vol.40, No. 6, pp. 533-543.
Mühendislik Bilimleri Dergisi 2007 13 (1) 111-118
117
Journal
of Engineering Sciences 2007 13 (1) 111-118
Soğuk Şekillendirilmiş Çelik Çubukların Eğilmesi Durumunda Oluşan Artık Gerilmelerin..., G. Atlıhan, M. Topçu, H. Çallıoğlu, G. Altan
Sayman, O., Zor, M.
2000
. An Analytical Elastic-Plastic Stres Analysis in a Woven Steel Reinforced Thermoplastic Cantilever Beam Loaded Uniformly, Composite: Part B 31, pp. 277-284.
Ataş, C., Sayman, O. 2000. Elastic-Plastic Stres Analysis and Expansion of Plastic Zone in Clamped and Simoly Supported Aluminum Metal-Matrix Laminated Plates, Composite Structures 49, pp 9-19.
Sayman, O., Aksoy, S., Aykul, H.
2000
. An Elastic Solution for a Thermoplastic Composite Cantilever Beam Loading by Bending Moment, Composites Science and Technology 60, pp. 2739-2745.
Sayman, O., Kayrıcı, M. 2000. An Elastic-plastic Stres Analysis in a Thermoplastic Composite Cantiever Beam, Composite Science and Tecnology
60, pp. 623-631.
Sayman, O., Çallıoğlu. H. 2000. An Elastic-plastic Stres Analysis of Thermoplastic Composite Beam Loaded by Bending Moments, Composite Structures
50, pp. 199-205.
Becker,
T
. L., Cannon, R.M. Ritchie, R.O. 2000. An Approximate Method for Residual Stres Calculation
in Functionally Graded Materials, Mechanics of Materials 32, pp 85-97.
Almer, J.D., Cohen, J.B., Moran, B. 1999. The Effects of Residual Macrostresses and Microstresses on Fatigue Crack initiation, Materials Science and Engineering A284, pp. 288-279.
Altan, G., Atlıhan, G., Topcu, M. 2004. Tekil
Kuvvetle Yüklenmiş Örgülü Çelik Fiber Takviyeli Termoplastik Kompozit Ankastre Kirişlerde Artık Gerilme Analizi, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 10, Sayı 1,
Sayfa 119-125.
Bulut, A. S. 2000. Sayısal Çözümleme, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınları No: 268, İzmir.
Griffiths, D.V., Simith, I.M. 1991. Numerical Methods for Engineers, Both of the University of Manchester, ISBN 0-632-02751-7.
Atlıhan, G. 2002. Soğuk Şekillendirilmiş Çubuklarda Eğme Etkisinde Oluşan Artık Gerilmelerin Hesaplanması, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Yüksek Lisans Tezi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com