Buradasınız

TÜRKİYE'DEKİ 22 BARALI 380 kV'LUK GÜÇ SİSTEMİ İÇİN EKONOMİK DAĞITIM VE OPTİMAL GÜÇ AKIŞI YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF ECONOMIC DISPATCH AND OPTIMAL POWER FLOW METHODS FOR 22-BUS 380-kV POWER SYSTEM IN TURKEY

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In this paper, the economic dispatch and optimal power flow (OPF) methods for the purpose of supplying the load demand with minimum cost is used for 22-bus 380-kV power system in Turkey which consists of 8 thermal plants operated by EUAS (Electricity Generation Co. Inc.)and the results found are analyzed comparatively. The results of analysis are given in tables and figures. The analysis made is implemented by the software using MATLAB®. Furthermore, the software can be used for different power systems by using the graphical user interface (GUI). All data used in this study is taken from TEIAS (Transmission System Operator of Turkey) and EUAS.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, Türkiye'deki 380 kV'luk enerji iletim hatlarıyla birbirine bağlı EÜAŞ (Elektrik Üretim Anonim Şirketi) tarafından işletilen 8 tane termik santral bulunan 22 baralı 380 kV'luk güç sistemi için santrallerin en düşük maliyetle yük talebini karşılaması amacıyla ekonomik dağıtım ve optimal güç akışı yöntemleri kullanılmış ve bulunan sonuçlar karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçları tablo ve şekillerle verilmiştir. Yapılan ekonomik dağıtım ve optimal güç akışı (OGA) analizleri, MATLAB®'de geliştirilen yazılımlarla gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda bu yazılımlar, grafiksel kullanıcı ara yüzü (GUI) oluşturularak farklı güç sistemleri için güç akışı, optimal güç akışı ve ekonomik dağıtım analizleri yapabilmektedir. Bu çalışmada kullanılan tüm veriler, TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi) ve EÜAŞ 'tan alınmıştır.
369
378

REFERENCES

References: 

Alsac, O.,
Bright
, J., Prais, M. and Stoot, B. 1990. "Further Developments in LP-Based Optimal Power Flow," IEEE Transactions on Power Systems, 5.
Burchett,R.C., Happ, H.H., Viearath, D.R. and Wirgau, K.A. 1982. "Devopments in Optimal Power Flow ", IEEE Transactions on Power Apparatus and
Systems, 101.
Dommel, H. W. and Tinney, W. F. 1968. "Optimal Power Flow Solutions," IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, 87.
Eren, Z. ve Aktaş, K .2004. 2003 Puant (Yaz) yük şartlarında yük akışı, üç faz ve faz toprak kısa devre etüdü, TEİAŞ Yük Tevzi Dairesi Başkanlığı, Etüd ve Raporlama Müdürlüğü, Ankara.
Grainger,
J
. J., and Stevenson, W. D. 1994. Power system analysis, McGraw-Hill International Editions, Newyork, USA.
Happ, H.H. 1977. "Optimal Power Dispatch- A Comprehensive Survey", IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, 96.
Lukman, D. and Blackburn, T.R. 2001. "Modified algorithm of load flow simulation for loss minimization in power systems", Australian
Universities Power Engineering Conference, AUPEC2001, Curtin University, 1.
Muritthi, M.,G. 1996. "Optimal Power Flow For The High Voltage Network Of The Kenya Power System " ,IEEE
Rashed, A.M.H. and Kelly, D.H. 1974. "Optimal Load Flow Solution Using Lagrangian Multiplers And The Hessian Matrix", IEEE
Santraller Enformasyon ve Değerlendirme
Müdürlüğü,
200
2 Yıllık Faaliyet Raporu. 2002.
Termik Santraller ve Maden Sahaları Daire Başkanlığı, Ankara.
Sullivan, R.L. 1985. Power system planning, McGraw-Hill International Book Company, USA
Sun, D. I., Ashkey, B., Brewer, B., Hughes, A., and Tinney, W. F. 1984. "Optimal Power Flow by Newton Approach," IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, 103.
Wood, J. and Wollenberg, B. 1996. Power generation, operation and control, Wiley interscience publication, Newyork, USA.
Wu, Y., Debs, A. S., and Marsten, R. E. 1993.
"Direct Nonlinear Predictor-Corrector Primal-Dual Interior Point Algorithm for Optimal Power Flows," IEEE Power Industry Computer Applications Conference.
Zhiqiang, Y., Zhijian, H. and Chuanwen, J. 2002. "Economic Dispatch and Optimal Power Flow Based on Chaotic Optimization". Powercon, 4.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com