Buradasınız

TARİH-İ CEVDET’E GÖRE NAPOLYON

NAPOLEON ACCORDING TO TARIH-I CEVDET

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Tarih-i Cevdet is the historian Ahmet Cevdet Paşa’s most important book. The historical, social, economic, and cultural events that took place in the Ottoman State from 1774 to 1826 were depicted in this book with a particular interest given to the leading figures of this era. Cevdet Paşa’s interest towards Napoleon is very unique in itself that cannot be compared to any statesmen. Therefore, this article attempts to analyse how Cevdet Paşa portrays Napoleon as a personal and political figure with the information stated in Tarih-i Cevdet.
Abstract (Original Language): 
Tarih-i Cevdet, Ahmet Cevdet Paşa’nın tarihçiliği açısından en önemli eseridir. 1774 – 1826 yılları arasında Osmanlı Devleti’nde yaşanan siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel olayların anlatıldığı bu eserde devrin öne çıkmış devlet adamlarına da özel bir önem verilmiştir. Ancak Cevdet Paşa’nın Napolyon’a karşı ilgisi hiçbir devlet adamıyla karşılaştırılamayacak kadar özeldir. Dolayısıyla bu makalede, Napolyon’a ilişkin Tarih-i Cevdet’te geçen bilgiler üzerinden Paşa’nın Napolyon’u kişisel ve siyasi bir aktör olarak nasıl anlattığı analiz edilmeye çalışılmıştır.
85
93

REFERENCES

References: 

AHMET CEVDET PAŞA. (1309), Tarih-i Cevdet, (12 Cilt), Tertib-i Cedid, İkinci Tab’ı, Matbaa-yı
Osmaniye, Dersaadet.
AHMET CEVDET PAŞA. (1991), Tezakir (1 – 40), (4 Cilt), Yay. Cavit Baysun, Türk Tarih Kurumu
Basımevi, Ankara.
AHMET CEVDET PAŞA. (1980), Maruzat, Yay. Haz. Yusuf Halaçoğlu, Çağrı Yayınları, İstanbul.
Aliye, F. (1995), Ahmet Cevdet Paşa ve Zamanı, Bedir Yayınevi, İstanbul.
Armaoğlu, F. (1997), 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789 – 1914), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.
Aulard, A. (2011), Fransa İnkılabının Siyasi Tarihi Demokrasinin ve Cumhuriyetin Kaynakları
ve Gelişmesi 1789-1804, C. III, Türk. Çev. Nazım Poroy, Türk Tarih Kurumu Basımevi,
Ankara.
Bayrak, M. F. (2002), Osmanlı Tarihi Yazarları, Milenyum Yayınları, İstanbul.
Chambers, R. L. (1973), “The Education of a Nineteenth-Century Ottoman Alim, Ahmet Cevdet
Paşa”, International Journal of Middle East Studies, s. 440 – 464.
Devellioğlu, F. (2002), Osmanlıca – Türkçe Ansiklopedik Lugat, Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara.
Driault, E. (2013), Napoléon’un Şark Siyâseti, Selîm-i Sâlis, Napoléon, Sébastiani ve Gardane,
Tercüme: Köprülüzâde M. Fuad, Çeviriyazı: Selma Günaydın, Türk Tarih Kurumu Basımevi,
Ankara.
Halaçoğlu, Y. ve Aydın, M. A. (1993), Cevdet Paşa, C. VII, Diyanet İslam Ansiklopedisi, Türkiye
Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, s. 443 – 450.
Karal, E. Z. (2007), Osmanlı Tarihi Nizam-ı Cedid ve Tanzimat Devirleri 1789 – 1856, C. V, Türk
Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.
Mardin, E. (1996), Medeni Hukuk Cephesinden Ahmet Cevdet Paşa, Türkiye Diyanet Vakfı
Yayınları, Ankara.
Meriç, Ü. (1975), Cevdet Paşa’nın Cemiyet ve Devlet Görüşü, Ötüken Neşriyat, İstanbul.
Neumann, C. (1999), Araç Tarih Amaç Tanzimat Tarih-i Cevdet’in Siyasi Anlamı, Çev. Meltem
Arun, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul.
Ortaylı, İ. (2008), Osmanlı’da Milletler ve Diplomasi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
Ölmezoğlu, A. (1997), “Cevdet Paşa”, C. III, MEB İslam Ansiklopedisi, Eskişehir, s. 114 – 123.
Özcan, A. (2011), Türkiye’de Popüler Tarihçilik 1908 – 1960, Türk Tarih Kurumu Basımevi,
Ankara.
Pakalın, M. Z. (1983), Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, (3 cilt), Milli Eğitim Basımevi,
İstanbul.
Parlatır, İ. (2011), Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Yargı Yayınevi, Ankara.
Sertoğlu, M. (2011), Mufassal Osmanlı Tarihi, C. V, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.
Sezen, T. (2006), Osmanlı Yer Adları, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Yay. Nu.
21, Ankara.
Shaw, S. J. (2008), Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, C. II, Çev. Mehmet Harmancı, E
Yayınları, İstanbul.
Soysal, İ. (1999), Fransız İhtilali ve Türk – Fransız Diplomasi Münasebetleri 1789-1802, Türk
Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.
Uçarol, R. (2008), Siyasi Tarih 1789 – 2001, Der Yayınları, İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com