Buradasınız

LOJİSTİK TEDARİKÇİLERİN SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHP) YÖNTEMİ: MONDIAL ŞİRKETİNDE BİR UYGULAMA

ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) METHOD IN SELECTION OF LOGISTICS SUPPLIERS: AN APPLICATION IN MONDIAL COMPANY

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Supplier selection is a multi-criteria decision problem that is vital for the organizations. In order to get advantage in competition, the organizations should rely on logistics suppliers. This paper deals with logistics supplier selection problem and applies AHP method to the problem. Analytical hierarchy process helps to evaluate the subjective and objective variables together and achieves successful results. In order to select the best logistics supplier, the AHP method is applied in Mondial Motorcycle Company and the results are interpreted.
Abstract (Original Language): 
Tedarikçi seçimi, işletmeler için hayati önem taşıyan çok kriterli bir karar verme problemidir. Rekabette üstünlük için işletmeler, lojistik destek sağlayan firmalara güven duymalıdır. Bu çalışmada, söz konusu güveni sağlayan lojistik tedarikçisinin seçimi problemi ele alınmış, problemin çözümünde AHP yöntemi kullanılmıştır. Analitik hiyerarşi süreci (AHP) yöntemi, karar vermede, öncelikleri dikkate alarak nitel ve nicel değişkenleri bir arada değerlendirmeyi sağlamakta ve başarılı sonuçlar vermektedir. Yöntem, mon¬taj imalat yapan Mondial Motosiklet şirketi için en uygun lojistik tedarikçisi seçimini yapmak amacıyla uygulanmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir.
161-175

REFERENCES

References: 

Çerçioğlu H., Baysal M.E., Toklu B., Ercengiz A. (2004) Tedarikçi Seçiminde Dempster-Shafer AHP
Modeli", Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği - XXIV Ulusal Kongresi, 15-18
Haziran
2004
, Gaziantep - Adana. Chan F.T.S., ve Kumar, N. (2007) "Global Supplier Development Considering Risk Factors
Using Fuzzy Extended" AHP-based Approach, Omega, The International Journal
of Management Science, 35, 417-431. Dağdeviren M. , Eraslan E. , Kurt M., Dizdar E. N. (2005) Tedarikçi Seçimi Problemine
Analitik Ağ Süreci ile Alternatif Bir Yaklaşım, Teknoloji Dergisi, 8(2), 115-122. Dağdeviren M. ve Eren T. (2001) Tedarikçi Firma Seçiminde Analitik Hiyerarşi Prosesi ve 0-1
Hedef Programlama Yöntemlerinin Kullanılması, Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak.
Dergisi,
16(2)
, 41-52.
Doğruer, İ. M., (2005) Üretim Organizasyonu ve Yönetimi, Alfa Yayınları 1540, İstanbul. Görener A. (2009), Kesici Takım Tedarikçisi Seçiminde Analitik Ağ Sürecinin Kullanımı,
Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 4(1), 99-110. Güngör İ. ve İşler D. B. (2005) Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı İle Otomobil Seçimi, ZKÜ Sosyal
Bilimler Dergisi,
1(2)
, 21-33. Katsikeas, C.S.; Paradoidamis, N. G.; Katsikea E. (2004) Supply source selection criteria:
The impact of supplier performance on distributor performance, Industrial Marketing
Management , 33, 755-764. Kuruüzüm A. ve Atsan N. (2001) Analitik Hiyerarşi Yöntemi ve İşletmecilik Alanındaki Uygu
lamaları Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (1), 83-105. Legeza, e. (2002) Measurement of Logistics-Quality , Periodica Polytechnica Ser. Transp.
Eng. Vol. 31, No. 1-2, Pp. 89-95. Levary, R. R. (2008) Using the analytic hierarchy process to rank foreign suppliers based on
supply risks, Computers & Industrial Engineering, 55, 535-542. Nydick, R. L. ve HILL R. P. (1992) Using the Analytic Hierarchy Process to Structure the
Supplier Selection Procedure, International Journal of Purchasing and Materials
Management; Spring 1992; 28, 2; ABI/INFORM Global, 31-36.
Oğuzla
r A. (2007) Analitik Hiyerarşi Süreci ile Müşteri Şikayetlerinin Analizi", Akdeniz İ.İ.B.F.
Dergisi,
1
4 , 122-134.
Öz E. ve Baykoç Ö.F. (2004) Tedarikçi Seçimi Problemine Karar Teorisi Destekli Uzman Sistem
Yaklaşımı, Gazi Üniv. Müh.Mim. Fak. Dergisi, 19(3), 275-286 Özyörük B. ve Özcan E.C. (2008) Analitik Hiyerarşi Sürecinin Tedarikçi Seçiminde
Uygulanması: Otomotiv Sektöründen Bir Örnek, SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi,
13(1)
, 133-144. Saaty T. L. (2008) Decision Making with the Analytic Hierarchy Process, Int. J. Services
Sciences, 1(1), 83-98
Schmitz, J. and Plattz, K.W., Supplier Logistics Measurement: Indications From a Study in
the Automotive Industry, International Journal of Production Economics, (2004) 89,
231-243.
Schoenherr T. (2008) Assessing supply chain risks with the analytic hierarchy process: Providing decision support fort he offshoring decision by a US manufacturing company, Journal of Purchasing and Supply Management, 14 100-111.
Tanyaş M., (2006) Türkiye Lojistik Sektörü İçin Strateji ve Çözüm Önerileri, LODER Başkanı, İTÜ Öğr. Üyesi, Atılım Üniversitesi, 19.02.2006.
Taşkın, H.; Bayrak, M. Y.; Çelebi, N. (2004) Bulanık Mantık Yaklaşımıyla Tedarikçi Seçim
Metodu, Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği - XXIV Ulusal Kongresi, 15-18 Haziran 2004, Gaziantep - Adana.
Tekindal B. ve Erümit A.K. (2007) Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) ve Bulanık AHS (AHS)
Yöntemlerinin Yüksek Lisans Öğrencisi Seçimi Problemi Üzerinde Karşılaştırılması, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 14-37.
174
Pamukkale
UniversityJournal ofSocial Sciences Institute, Number 5, 2010
Lojistik Tedarikçilerin Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) Yöntemi: Mondial Şirketinde Bir Uygulama
Terzi, Ü.; Hacaloğlu, S. E.; Aladağ, Z. (2006) Otomobil Satın Alma Problemi İçin Bir Karar
Destek Modeli, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 5(10), 43-49.
Ülgen, H. ve Mirze, S.K. (2004) İşletmelerde Stratejik Yönetim, Literatür Yayınları No:113, İstanbul.
Visser, H. M. ve
Goo
r van A. R. (2006) Logistics: Principles and Practice, Wolters-Noordhoff BV, Groningen.
Xia, W. ve Wu, Z. (2007) Supplier selection with multiple criteria in volume discount
environments, Omega 35 494- 504.
Yetim
, S. (2004) Analitik Hiyerarşi Sürecine Ait Bazı Matematiksel Kavramlar, Kastamonu
Eğitim Dergisi,
12(2)
, 457-468.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com