Buradasınız

YÖNETİCİLERİN GÜÇ KAYNAKLARININ ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTE BAĞLILIKLARI ÜZERİNE ETKİSİ: ÇALIŞANLARIN ALGILAMALARINA BAĞIMLI ANALİTİK BİR İNCELEME

EFFECTS OF POWER BASES USED BY MANAGERS ON OF EMPLOYEES: AN ANALYTICAL STUDY OF EMPLOYEES DEPENDENT PERCEPTIONS

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of the study is to research the effects of power bases used by managers on organizational commitment of employees. To accomplish this aim, a survey was conducted to collect individual level data from 354 participants in public and private sectors on a) impressive personality, expert, positional and economic power perceptions, and b) effective, continuance and normative commitment levels about organization. Based on the results of Structural Equation Modeling method, it is found that impressive personality and expert power perceptions affect affective, continuance and normative commitment positively. Furthermorepositional and economic power perceptions affect affective and continuance commitment positively while affecting the normative commitment dimensions negatively.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, yöneticilerin kullandıkları güç kaynaklarının çalışanların örgüte bağlılıkları üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu amaca ulaşmak için kamu ve özel sektörde çalışan 354 katılımcı üzerinde, a) etkileyici kişilik, uzmanlık, konum ve ekonomik güç algıları, b) örgüte yönelik duygusal, devamlılık ve normatif bağlılık düzeyleri hakkında bireysel düzeyde veri toplamak için bir survey araştırması gerçekleştirilmiştir. Yapısal Eşitlik Modeli (SEM) ile yapılan analiz sonucunda, etkileyici kişilik, uzmanlık, konum ve ekonomik güç algılarının duygusal, devamlılık ve normatif bağlılığı pozitif etkilediği; konum ve ekonomik güç algılarının duygusal ve devamlılık bağlılığını pozitif, ancak normatif bağlılığı negatif etkilediği belirlenmiştir.
9-21

REFERENCES

References: 

Bağcı, Z. (2009). Örgütlerde Çalışanların Algıladıkları Güç Kaynaklarının Örgüte Bağlılıkları Üzerine
Etkisi: Bir Araştırma, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
Brass, D.J. ve Burkhardt, M. E. (1993). “Potantial Power And Power Use An Investigation of Structure
and Behavior”, Academy of Management Journal, 36/3, ss.441–470.
Brown, J., Lusch, R. F. ve Nicholoson,C.Y. (1995). “Power and Relationship Commitment: Their
Impact on Marketing Channel Member Performance”, Journal of Retailing, 71/4,
ss.363–392.
Ceylan, A. ve Demircan, N. (2002). “Çalışanların Örgüte Bağlılığı ile İşten Ayrılma Niyeti Ararsındaki
İlişkilere Yönelik Bir Araştırma”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 31/1, ss.52.
Cohen, A. (1999). “Relationships Among Five Forms of Commitment: An Empirical Assessment”,
Journal of Organizational Behavior, 20/3, ss. 285–308.
Çakar, N. D. ve Ceylan, A. (2005). “İş Motivasyonunun Çalışan Bağlılığı ve İşten Ayrılma Eğilimi
Üzerindeki Etkileri”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6/1, ss. 52–66.
Çetin, M. Ö. (2004). Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık, Nobel Yayınları, Ankara.
Daft, R. L. (1993). Management, 3.Baskı, USA: Dryden Pres.
Dyer, W. (1979). “Caring and Power”, California Management Review, 21/4, ss. 84–89.
Emerson, R. M. (1962). “Power-Dependence Relations”, American Sociological Review,
27/1, ss. 31–41.
Erkutlu, H. V. (2003). Yöneticilerin Güç Kaynakları ve Bunların Yönetici ve Örgütsel Etkililik
Üzerindeki Etkileri: Beş Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Uygulama, (Yayınlanmamış Doktora
Tezi), Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Erkutlu, H. V. ve Chafra, J. (2006). “Relationship Between Leadership Power Bases and Job Stress
of Subordinates: Example From Boutique Hotels”, Management Research News, 19/5,
ss. 285–297.
Etzioni, A. (1975). A Comparative of Complex Organizations: On Power, Involvement, and
Their Correlates, The Free Pres, Collier Macmillan Publisher, New York.
French, J. P. ve Raven, B. (1959). “The Bases of Social Power”, Studies in Social Power,
(Ed: Cartwrigt, D), University of Michigan, Institute for Social Research, Ann Arbor.
Gray, C. E. ve Wilson, P. M. (2008). “The Relationship Between Organizational Commitment,
Perceived Relatedness, and Intentions to Continue in Canadian Track and Field Officials”,
Journal of Sport Behavior, 30/3, ss. 44–63.
Griffin, S. (2001). “Occupational Thrapists and the Concept of Power: A Review of the Literature”,
Australian Occupational Therapy Journal, 48/1, ss. 24–34.
Gül, H. (2002). “Örgütsel Bağlılık Yaklaşımlarının Mukayesesi ve Değerlendirmesi”, Ege Akademik
Bakış, 2/1, ss. 37–56.
Hinkin, T.H. ve Schriesheim, C.H. (1989). “Development and Application of New Scales to Measure
The French and Raven (1959) Bases of Social Power”, Journal of Applied Psychology,
74/4, ss. 561–567.
Hrebiniak, L. G. ve Alutto, J. A. (1972). “Personal and Role-Related Factors in the Development of
Organizational Commitment”, Administrative Science Quarterly,17/4, ss. 555–591.
İnce, M. ve Gül, H. (2005). Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık, Çizgi Kitapevi,
Konya.
Jahangir, N. Akbar, M. M. ve Begum, N. (1994). “Leader Power and Subordinates’ Organizational
Commitment and Effectiveness: Test of a Theory in a Developing Country” , The
International Executive,36/3, ss. 327–341.
Jahangir, N. Akbar, M. M. ve Begum, N. (2006). “The Impact of Social Power Bases, Procedural
Justice, Job Satisfaction, and Organizational Commitment on Emloyees’ Turnover
Intention”, South Asian Journal of Management,13/4, ss. 72–88.
Jahangir, N. Akbar, M. M. ve Begum, N. (2006). “The Role of Social Power, Procedural Justice,
Organizational Commitment, and Job Satisfaction To Engender Organizational Citizenship
Behavior”, ABAC Journal,26/3, ss. 21–36.
Kanter, R. M. (1968). “Commitment and Social Organization: A Study of Commitment Mechanisms
in Utopian Communities”, American Sociological Review,33/4, ss. 499–517.
Koç, H. (2009). “Bağlılık ve Sadakat İlişkisi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,8/28, ss. 200–211.
Luthans, F.(2001). Organizational Behavior, 9. ed. McGrawHill Inc New York.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com