Buradasınız

Eğitim Müfettişleri İçin Örgüt ve Yönetim Algısı Ölçeği'nin Geliştirilmesi ve Mesleki Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması

The Development of Organization and Management Perception's Scale and Comparison in Terms of Some Professional Variables for Inspector

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The general aim of this research is to compare the scores obtained from the scale in terms of some professional variables and the development of Organization and Management Perceptions' scale for the inspectors of education. This research is consisted of total 157 education inspectors as the research group of working in the scan model in Ağrı 9, in Bitlis14,in Elazıg 40, in Erzurum 31,in Hakkari 13, and Van, 50. Organization and Management Perceptions Scale of education ispectors is used in this study as collecting data within the scope of this study, and developed by researchers. It has determined that education inspectors have the threshold values determined on the averages, both the sub-scale scores and in total scale points of organizational perception management. When considering the scores obtained from the measurement tool, it was found a difference to the lower branches and sizes according to educational status. During the service there was not any significant difference. It is thought to provide a contribution to your writing, directed developing a measurement tool of the high level of reliability and validity of the study. In addition, the properties of education inspectors are compared in accordance with professional some variables.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın genel amacı eğitim müfettişleri için Örgüt ve Yönetim Algıları Ölçeği'nin geliştirilmesi ve mesleki bazı değişkenler açısından ölçekten elde edilen puanların karşılaştırılmasıdır. Tarama modelindeki çalışmanın araştırma grubunu Ağrı'da 9, Bitlis'te 14, Elazığ' da 40, Erzurum' da 31, Hakkari'de 13 ve Van'da görev yapan 50 olmak üzere toplam 157 eğitim müfettişi oluşturmaktadır Bu çalışmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından bu çalışma kapsamında geliştirilmiş olan "Eğitim müfettişlerinin Örgüt ve Yönetim Algıları Ölçeği" kullanılmıştır. Eğitim müfettişlerinin gerek Örgüt Algısı ve Yönetim Algısı Ölçeği alt ölçek puanlarında ve gerek toplam puanda, belirlenen eşik değerlerin üzerinde ortalamalara sahip oldukları saptanmıştır. Ölçme aracından elde edilen puanlar dikkate alındığında, alt boyutlarda branşa ve öğrenim durumuna göre bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Hizmet süresinde ise anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür.

REFERENCES

References: 

Aydın M.(1993). Çağdaş eğitim denetimi. PEGEM Personel Eğitim Merkezi. Yayın No:4. Ankara.
Aydın, M.(2000). Çağdaş eğitim denetimi. Hatipoğlu Yayınevi. Ankara.
Aydın İ. (2005). Öğretimde denetim, durum saptama, değerlendirme ve geliştirme. Pegem AYayıncılık. Ankara.
Balcı, A. (1995). Örgütsel gelişme. PegemA Yayıncılık. Ankara.
Bozkurt E. ve Başaran A. (2003). Türk Milli Eğitim Teftiş Sisteminde yapılanma sorunu. Tem-Sen Yayınları, Ankara.
Browne, M.W., & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. In K.A. Bollen & J.S
Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel
kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Eğitim Yönetimi Dergisi, 470-483.Ankara.
Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (7.Baskı). Pegem A Yayıncılık. Ankara.
Can, H.(1997). Organizasyon ve yönetim: Siyasal Kitapevi. Ankara.
Dirim, M. (1997). Örgüt ikliminde grup birlikteliğinin sağlanması için iletişimin rolü ve önemi. Yayınlanmamış Yüksel Lisans Tezi. Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
Dönmezer, S.(1982). Sosyoloji. Savaş Yayınları.Ankara.
Fernandez,
E
. Junquera, B. & Ordiz, M. (2003). Organizational culture and human resources in the environmental ıssue: a review of the literature.
International Journal Of Human Resource Management. 14(4), 634-656.
Gordon, G. G. & DiTomaso, N. (1992). Predicting
corporate performance from organizational culture.
Journal of Management
Studies. 29(6), 783-798.
Göker,
O.(2001)
. Uygulamalı Türkçe bilgileri-I., MEB Eğitim Dizisi, Bilim ve Kültür Eserleri: 932. Ankara.
Gül,
H
. (2008). Organizational Climate and Academic Staff's Perception on Climate Factors. Humanity & Social Sciences Journal, 3(1), 37-48.
Güngör, E.(1999). Kültür değişmesi ve milliyetçilik. Ötüken Neşriyat A.Ş. Kültür Serisi. İstanbul.
Güven, M. ve Açıkgöz, B. (2007). Yöneticilerin örgüt kültürü algılamalarına ilişkin bir analiz: Sosyal Bilimler Dergisi. 3(5),s35. Zonguldak.
Güvenç, B. (1991). İnsan ve kültür: Remzi Kitapevi. . Ankara.
Güvenç, B. (1992). Japon kültürü (4.Baskı). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Genel Yayın No:213, Sosyal ve Felsefi Eserler Dizisi:21. Ankara.
Ilgar, L. (2000). Eğitim yönetimi, okul yönetimi, sınıf yönetimi. Beta Basım Yayın İstanbul.
Kalaycı, Ş. (2005). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Asil Yayın Dağıtım. Ankara.
Kaplan, M.(1986). Kültür ve dil. Dergâh Yayınları, İstanbul.
Kilmann,
R
. H., Saxton, M. J. & Serpa, R. (1986). Issues in understanding and changing culture.
California Management Review. 28(2), 87-94.
Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi / 2011 Cilt: 1, Sayı: 3
Müfettişler için örgüt ve Yönetim Algısı 79
Kline, P. (2000). Handbook of psychological testing (secondedition).: Routledge Taylor & Francis Group. London and Newyork.
Köseoğlu, N. (2002).Küreselleşme ve milli hayat. Ötüken Neşriyat A. Ş. Kültür Serisi: 221. İstanbul.
http ://www.koniks.com/topik.asp? TOPIC ID=208.Kurum Kültürü ve Strateji.
Kurtuldu, K. M.(2009). Eğitim-öğretimde sosyal öğrenme kuramı ve müzik eğitimi. Milli Eğitim Dergisi, 38. T.C. MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığı, s.97. Ankara.
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Rehberlik ve Teftiş Yönergesi. (2009) Şafak Matbaacılık. Ankara.
Özdamar, K. (2004). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi 2 / çok değişkenli analizler (beşinci baskı). Kaan Kitapevi. Eskişehir.
Robbins, S. P. (1990). Organization theory: Structure, design and applications.: Prentice Hall. New Jersey.
Schein, E. H. (1978). Örgüt psikolojisi. (Çeviren: Mustafa Tosun).Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları. No: 173. Ankara.
Schein, E. ( 1992). Organizational Culture and Leadership.: Jossey Bass. San Fransisco.
Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik.: Seçkin Yayıncılık. Ankara
Şişman, M. (1994). Örgüt kültürü. Anadolu Üniversitesi Yayınları. Eskişehir.
Şişman M.(2002). Örgütler ve kültürler. PegemA Yayıncılık. Ankara.
Tabachnick, G.B., & Fidell, L.S. (2001). Using multivariate statistics fourth edition). USA: Allyon and Bacon Press.
Taymaz H.(1993). Teftiş: Kavramlar, ilkeler ve yöntemler. (Geliştirilmiş 3. Baskı). Pegem Yayıncılık, s. 74. Ankara.
T.C. Resmi Gazete. (2009) 27237 Ankara.
Tezcan, m. (1987). Kültür ve Kişilik. Bilim Yayınları. Ankara.
Toku, N.(2000). İlmi Ümran, İbn-i Haldun'da Toplum Bilimsel Düşünce, Bilge Adam.: Umut Matbaacılık. Muğla.
Turhan, M.(1994). Kültür değişmeleri, sosyal psikoloji bakımından bir tetkik. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları. İstanbul.
Yıldız, E. ve Ergin, Ö. (2007). Üst bilişe yönelimli sınıf çevresi ölçeği-Fen (ÜBYSÇÖ-F)'in Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.
Eğitim Araştırmaları Dergisi, 28, 123¬133. İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com