Buradasınız

Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışlarının, Kaygı, Başarısızlık Korkusu, Benlik Saygısı ve Başarı Amaçları ile Açıklanması

Explanation of Students' Academic Procrastination Behaviors with, Anxiety, Fear of Failure, Self-Esteem and Achievement Goals

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The goal of this study is to explain academic procrastination behaviors of students about their academic responsibilities with the anxiety, fear of failure, self esteem and achievement goals. Study group of this research, in which descriptive survey model was used, consist of students preparing for university exam in different training centers in Ankara. Totally 376 students were questioned in scope of this research; 176 of them were male while 200 of them were female. Academic Procrastination Scale, Spielberg State Anxiety Inventory, Fear of Failure Scale, Coopersmith Self Esteem Inventory and Achievement Goals Scale were used for gathering data in the research. Pearson Moment Correlation Coefficient and Multiple Regression analysis were used for the statistical analysis of data. At the end of the research, it was found that, in the study, in which self esteem, anxiety, fear of failure and achievement goals variables were used in order to explain postponement behaviors, explain academic procrastination behaviors in a model.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin akademik sorumluluklarına yönelik yaptıkları akademik erteleme davranışlarını, kaygı, başarısızlık korkusu, benlik saygısı ve başarı amaç oryantasyonlarıyla açıklamaktır. Betimsel tarama modelinin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu Araştırma, Ankara ili içinde farklı dershanelerde üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler üzerinde yapılmıştır. Araştırma kapsamında 176'ı erkek ve 200'ü kız olmak üzere toplam 376 öğrenciye ulaşılmıştır. Araştırmada veriler için Akademik Erteleme Ölçeği, Spielberg Durumluluk Kaygı Ölçeği, Başarısızlık Korkusu Ölçeği, Rosenberg Benlik Saygısı Envanteri, Başarı Amaçları Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel analizi için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu, Çoklu Regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerinin akademik erteleme davranışlarını; benlik saygısı, kaygı, başarısızlık korkusu ve başarı amaçları değişkenleriyle açıklanmaya çalışıldığı araştırmada sıralanan değişkenlerin bir model içinde akademik erteleme davranışını açıkladığı bulunmuştur.
81-88

REFERENCES

References: 

Akın, A., (2006). Başarı amaç oryantasyonları ile bilişötesi farkındalık, ebeveyn tutumları ve akademik başarı arasındaki ilişkiler. Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitisü.
Ames, C. (1992). Classroom: goals, structuresa and student motivetion. Journal of Education Psychology, 84 (3), 261-271
Archer, J. (1994). Achievement goals as a measure of motivation in Universty Students. Contemporary
Education Psychology, 19, 430-446.
Aydoğan, D. (2008). Akademik erteleme davranışlarının benlik saygısı, durumluluk kaygı ve öz-yeterlik ile
açıklanabilirliği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
Enstitüsü.
Balkıs, M. (2006). Öğretmen adaylarının davranışlarındaki erteleme eğiliminin, karar verme tarzları ile ilişkisi.
Yayınlanmamış Doktora Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Balkıs, M. (2007). Öğretmen adaylarının davranışlarındaki erteleme eğiliminin, karar verme stilleri ile ilişkisi.
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.
1, 21, 67. Berry, L. S. (2007). Achievement goal orientation and hope: predicting success on the ACT. The College of
Education of Aurora University. Brooks, (2004). Self-esteem and resilience. Schwablearning.org.
Burka, J. B., & Yuen, L. M. (1983). Procrastination: Why you do it, what to do about it. Reading, MA: Addison-Wesley.
Coopersmith, S., (1967).the antecedents of self-esteem,SanFrancisco. Freeman.
Çuhadaroğlu, F., (1986). Adolesan benlik saygısı. Yayımlanmamış uzmanlık tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Demirtaş ve Dönmez (2006), Yakın İlişkilerde Kıskançlık: Bireysel, İlişkisel ve Durumsal Değişkenler. Türk
Psikiyatri Dergisi, 17 (3). 181-191. Dryden, W. (2000). Ertelemek yaşamı kaçırmaktır. (Çev. Günhan Günay). İstanbul: Rota Yayınları. Ellis, A., & Knaus, W. J. (1977). Overcoming procrastination. New York: Signet Books.
Farran, B. (2004). Predictors of Academic Procrastination ın College Students. Unpublished Doctoral
Dissertation. Fordham University. ABD. Fatimah, O., Lukman, Z.M., Khairudin, R., Shahrazad W. S. & Halim, W, F. (2011). Procrastination's Relation
with Fear of Failure, Competence Expectancy and Intrinsic Motivation. Pertanika J. Soc. Sci. & Hum. 19
(S): 123 - 127
Ferrari, J. R. (1992). Procrastinators and perfect behavior: An exploratory factor analysis of self-presentation, self-awareness, and selfhandicapping components. Journal of Research in Personality, 26, 75-84.
Pegem
Eğiti
m ve Öğretim Dergisi / 2012 Cilt: 2, Sayı: 4
88
Mehme
t KANDEMİR
Ferrari,
J
. R., Johnson, J. L. & McCown, W. G. (1995). Procrastination and task avoidance: Theory, research,
and treatment. New York : Plenum Press. Ferrari, J. & Patel, ( 2004 ). Social comparisons by procrastinators: rating pers with similar or dissimilar delay
tendencies. Personality and Individual Differences. 37, 1493-1501. Ferrari, J. & Arkadaşları (2007). Examing the self of chronic procrastinators: actual, ought and undesired attributes. Personality and Individual Differences. 5(2), 115-123.
Hill, M., Hill, D., Chabot, A. ve Barral, J. (1978). A survey of college faculty and student procrastination.
College Student Journal, 12, 256-262. Howell, A. & Watson, D. C. ( 2007 ). Procrastination: Associations with achievement goal orientation and
learning strategies. Personality and Individual Differences, 43, 167-178 Howell, A. & Buro, K. ( 2009 ). Implicit beliefs, achievement goals, and procrastination: A mediational analysis.
Learning and Individual Differences, 19. 151-154 Johnson, J. L., & Bloom, A. M. (1995). An analysis of the contribution of the five factors of personality to
variance in academic procrastination. Personality ve Individual Differences, 18, 127-133. Kachgal, M. M., Hansen, L. S. & Nutter, K. J. (2001). Academic procrastination prevention intervention:
Strategies and recommendations. Journal of Developmental Education, 25(1), 14-26. Knaus, W. J. (1998). Do it now! Break procrastination habit (second edition). New York: Jonn Wiley ve Sons, Inc. Lay, C. H. (1986). At last, my research article on procrastination. Journal of Research in Personality, 20, 474-495. Linnenbrink, E. A. & Pintrich, P. R.(2002). Achievement goal theory and affect: An asymmetrical bidirectional
model. Educatıonal Psychologıst, 37(2), 69-78. McGregor, H. A., & Elliot, A. J. (2002). Achievement goals as predictors of achievement-relevant processes
prior to task engagement. Journal of Educational Psychology, 94, 381-395. Middleton, M., & Midgley, C. (1997). Avoiding the demonstration of lack of ability: An under-explored aspect
of goal theory. Journal of Educational Psychology, 89, 710-718. Milgram, N, Mey-Tal, G. & Levison, Y. (1998). Procrastination, generalized or specific, in college students and
their parents. Personality and Individual Differences, 25, 297-3 16. Kağan M (2009). Determining the variables which explain the behavior of academic procrastination in university
students. Ankara University J. Fac. Educ. Sci., 42(2): 113-128. Kandemir, M. (2010).
Akademik
erteleme davranışını açıklayıcı bir model. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Öner, N., Le Compte, A. (1998). Durumluk-Süreklilik Kaygı Envanteri el kitabı.2.Basım.İstanbul : Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
Özer, A. ve Altun, E. (2011). Üniversite öğrencilerinin akademik erteleme nedenleri. Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 21 , 45 - 72
Perkins
, H. (2007). Achievement goals and fera offailure as predictors of stages of change for psysical activity.
The faculty of the College of Education University Houston. Pfester, T. (2002). The effect of self-monitoring on academic procrastination, self eficacy and achievement. The Florida State University College of Education. Florida.
Pintrich, P. R.(2000). An achievement goals theory perspective on issues in motivation terminology, theory and research. Contemporary Education Psychology, 25, 92-104.
Rothblum, E. D., Solomon, L. J. & Murakami, J. (1986). Affective, cognitive, and behavioral differences
between high and low procrastinators. Journal of Counseling Psychology, 33, 387-394. Roberts, M.S. (1997). Yaşamı ertelemeyin. (Çev. Levent Kartal). İstanbul: Mavi okyanus yayıncılık. Scher, S. J., & Osterman, N. M. (2002). Procrastination, conscientiousness, anxiety, and goals: exploring the measurement
and correlates of procrastination among school-aged children. Psychology in the Schools, 39, 385-398. Schouwenburg, H. C. (1995). Procrastination and personality: An empirical study among university students.
Personality ve Individual Differences, 18, 127-133. Seo, E. H. (2009). The relationship of procrastination with a mastery goal versus and avoidance goal. Social
Behaviour and Personality, 37, 911-920. Solomon, L. J., & Rothblum, E. D. (1984). Academic procrastination: Frequency and cognitive-behavioral
correlates. Journal of Counseling Psychology, 31 , 503-509. Watson, D. C. (2001). Procrastination and the five-factor model: A facet level analysis. Personality and
Individual Differences 30 (1) 149-158.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com