Buradasınız

Analysis of Keywords Used in Environmental Education Research

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to examine keywords in articles and dissertations published in the field of environmental education. The study was carried out on 48 articles and 73 dissertations published between 2007-2011 in the field of environmental education. The data of this study were collected from document analysis. These collected data were analyzed from content analysis. In this study, it was seen that 192 distinct keywords were used in examined articles and dissertations, “environmental education” (f=76), “environment” (f=20), “attitude toward the environment” (f=19) and “environmental awareness” (f=13) were the most used keywords. In addition to, it was determined that the frequencies of nearly all keywords were low.

REFERENCES

References: 

Ocak, N. (2012). Bilimsel makale nasıl yazılır ve nereye gönderilir?. 1. Lisansüstü Eğitim Günleri, 20-21 Mart 2012, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
Sevim, O. & İşcan, A. (2012). Türkçenin eğitimi ve öğretimi alanında yapılan yüksek lisans tezlerinde geçen anahtar kelimelere dönük bir içerik analizi. TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7 (1), 1863-1873.
Seyidoğlu, H. (2009). Bilimsel araştırma ve yazma el kitabı (10th ed.). İstanbul: Güzem Can Yayınları.
Simpson, P. R., H. Hungerford & T. L. Volk (Eds.) (1988). Environmental education: a process for pre-service teacher training curriculum development (UNESCO-UNEP International Environmental Education Programme, Environmental Education Series 26). Retrieved August 25, 2011, from http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000822/082271eb.pdf
Tatar, E. & Tatar, E. (2008). Fen bilimleri ve matematik eğitimi araştırmalarının analizi-I: Anahtar kelimeler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (16), 89-103.
Unesco-UNEP (1978, April). Intergovernmental conference on environmental education-final report. Retrieved July 7, 2011, from http://www.gdrc.org/uem/ee/EE-Tbilisi_1977.pdf
Üstüner, M. & Cömert, M. (2008). Eğitim yönetimi teftişi planlaması ve ekonomisi anabilim dalı lisansüstü dersleri ve tezlerine ilişkin bir inceleme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55, 497-515.
Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8th ed.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Yıldız, K., Ş. Sipahioğlu & M. Yılmaz. (2009). Çevre bilimi ve eğitimi (2nd ed.). Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
Yılmaz, Ş. (2012). 1992-2011 yılları arasında çevre eğitimi ile ilgili yayımlanan yüksek lisans ve doktora tezlerindeki genel yönelimlerin belirlenmesi. Unpublished master's thesis, Abant İzzet Baysal University, Bolu.
Yükseköğretim kurulu ulusal tez merkezi veri tabanı (n.d.). Retrieved July 7, 2013, from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com