Buradasınız

Akıllı Tahtaya Yönelik Öğretmen Tutumları (Çanakkale İli Örneği)

Perceptions of Teachers for Interactive Whiteboard (The Sample of Çanakkale City)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to examine secondary school teachers’ attitudes towards the Interactive Whiteboard (IWB). This study tries to reveal teachers' attitudes towards the IWB and the effects of gender, age, daily and weekly usage of the IWB on these attitudes. The search group consists of130 volunteer teachers who work in Çanakkale province in the 2012-2013 academic years. The data was collected via "Interactive Whiteboard Attitude Scale”. The results of the research shows that the teachers promote positive attitudes towards the IWB and those attitudes doesn’t change according to the age or gender. The study indicates that teachers develop positive attitudes towards IWB and there are no essentially age or gender differences in the attitudes of teachers towards IWB. It is clear in the study that the teachers who have used IWB for a long time and who have spent more time on IWB in a week have built more positive attitudes towards educational and motivational effects of IWB.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı ortaöğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin akıllı tahtaya yönelik tutumlarını incelemektir. Araştırma öğretmenlerin akıllı tahtaya yönelik tutumları ile cinsiyet, yaş, akıllı tahtayı günlük kullanım süresi ve haftalık kullanım saatlerinin bu tutumlar üzerindeki etkisini ortaya koymaya çalışmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 öğretim yılında Çanakkale ilinde görev yapan 130 gönüllü öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma verileri “Akıllı Tahta Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin akıllı tahtaya yönelik olumlu tutumlar geliştirdiği, cinsiyet ile yaşa göre akıllı tahtaya yönelik öğretmen tutumlarının değişmediği, akıllı tahtayı daha uzun süre ve haftalık olarak daha fazla saat kullanan öğretmenlerin tutumlarını etkilediği, akıllı tahtaya uzun süre vakit ayıran öğretmenlerin akıllı tahtanın motivasyonel ve öğretimsel etkilerine yönelik tutumlarının daha yüksek olduğu görülmüştür.

REFERENCES

References: 

Akkoyunlu, B. (1995). Bilgi teknolojilerinin okullarda kullanımı ve öğretmenlerin rolü. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 105-109.
Akkoyunlu, B. (1998). Eğitimde teknolojik gelişmeler. In B. Özer(Ed), Çağdaş eğitimde yeni teknolojiler (pp.3-12). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Beeland, W. D. (2002). Student engagement, visual learning and technology: can interactive whiteboards help?. Retrieved May 3, 2013, from http://chiron.valdosta.edu/are/artmanscrpt/vol1no1/ beeland_am.pdf
Bell, A.M. (1998). Teachers' perceptions regarding the use of the interactive electronic whiteboard in instruction. Retrieved May 28, 2013, from http://downloads01.smarttech.com/media/sitecore/en/pdf/research_library/...
Deryakulu, D. (2008). Bilişim teknolojileri öğretimi ve meslek seçimi. In. D. Deryakulu(Ed), Bilişim teknolojileri öğretiminde sosyo-psikolojik değişkenler. Ankara: Maya Akademi.
Elaziz, M.F. (2008). Attitudes of students and teachers towards the use of interactive whiteboards in efl classrooms. Unpublished master’s thesis. Bilkent Üniversitesi, Ankara.
Erduran, A. & Tataroğlu, B. (2009). Eğitimde akıllı tahta kullanımına ilişkin fen ve matematik öğretmen görüşlerinin karşılaştırılması (9th International Educational Technology Conference(IETC2009)). Retrieved June 8, 2014, from http://yunus.hacettepe.edu.tr/~htuzun/courses/bto416-2010-spring/Proje2C...(D1)/Sunum_kaynaklar/IETC_2009_006.pdf
Glover, D., Miller D. & Averis, D. (2003).The impact of interactive whiteboards on classroom practice: examples drawn from the teaching of mathematics in secondary schools in England. Retrieved June, 1, 2013, from http://math.unipa.it/~grim/21_project/21_brno03_Miller-Averis.pdf
Haldane, M. (2007). Interactivity and the digital whiteboard: weaving the fabric of learning. Learning Media andTechnology, 32(3), 257–270.
Hall, J. & Chamblee, G. (2009). Teacher perceptions of interactive whiteboards: A comparison of users and future-users at high school over a one year period. In I. Gibson, et al. (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2009 (pp. 1857-1863). Charleston, SC: USA.
Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kayaduman, H. ,Sırakaya, M. & Seferoğlu, S. (2011). Eğitimde FATİH projesinin öğretmenlerin yeterlik durumları açısından incelenmesi. Retrieved July, 22, 2013, from http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/yayin/AB11_Kayaduman-Sirakaya-Sefero...
Kazu, H. & Yeşilyurt, E. (2008). Öğretmenlerin öğretim araçlarını kullanım düzeyleri. Çağdaş Eğitim Dergisi. 33 (357), 25-33.
Shenton, A. & Pagett, L. (2007). From ‘bored’ to screen: the use of the interactive whiteboard for literacy in six primary classrooms in England Literacy. Retrieved June 6, 2013, from http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9345.2007.00475.x/pdf
Slay, H., Siebörger, I. & Hodgkinson-Williams, C. (2008). Interactive whiteboards: Real beauty or just lipstick?. Computers & Education, 51(3), 1321-1341.
Smith, F., Hardman, F. & Higgins, S. (2006). The impact of interactive whiteboards on teacher–pupil interaction in the national literacy and numeracy strategies. British Educational Research Journal, 32(3), 443-457.
Solvie, P. (2004). The digital whiteboard: a tool in early literacy instruction. International Reading Association, 57(5), 484-487.
Dinçer TEMELLİ ve Salih Zeki GENÇ – Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 4(4), 2014, 41-58
57
Tataroğlu, B. & Erduran, A. (2010). Matematik dersinde akıllı tahtaya yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 1(3), 233-250.
Tate, L.(2002). Using the interactive whiteboard to increase student retention, attention, participation, interestand success in a required general education college course. Retrieved June 2, 2013, from http://downloads01.smarttech.com/media/sitecore/en/pdf/research_library/...
Taş, H.İ., Özel, A. & Demirci, A. (2007). Coğrafya öğretmenlerinin teknolojiye bakış açıları ve teknolojiden yararlanma seviyeleri. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19( 2), 31–51.
Türel, Y. K. (2011). An interactive whiteboard student survey: Development, validity and reliability. Computers & Education, 57(4), 2441–2450.
Türel, Y. K. (2012). Teachers’ negative attitudes towards interactive whiteboard use: Needs and problems, Elementary Education Online, 11(2), 423-439.
Türel, Y. K. & Johnson, T. E. (2012). Teachers' belief and use of interactive whiteboards for teaching and learning. Educational Technology & Society, 15(1), 381–394.
Yavuz, S. & Coşkun, E. (2008). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 276-286.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com