Buradasınız

KAMU YÖNETİMİNDE VE GÜVENLİK HİZMETLERİNDE HESAP VEREBİLİRLİK

Accountability in the Public Management and Security Services

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Compared to other public agencies, law enforcement agencies's tasks are more sensitive. In a democratic environment, police provides a public service in order to protect human rights and freedom, social welfare and in general to enable public's feeling of safety. While achieving these tasks, it is clear that police should be hold accountable from their actions. Police accountability is also one of the principles of a democratic community. This article examines the accountability processes in the Turkish public sector and security services. First, this study provides the definition of accountability, it's types and principles, how it works in the public sector and what kind of improvements are made with the new public management studies. As a result, after examining the current accountability processes, this study emphasizes the significance of having efficient accountability procedures in security services as an important public service and provides recommendations.
Abstract (Original Language): 
Kolluk kuvvetleri görev alanı itibari ile diğer kamu kurumlarına göre daha hassas bir konumdadırlar. Demokratik düzen içerisinde polis, sosyal barışı korumak, kişi hak ve özgürlüklerinin kullanımını sağlamak ve en genel ifadesiyle halkın kendini güvende hissetmesini sağlayacak bir kamu hizmeti yapmaktadır. Polisin bu önemli ve hassas görevi yerine getirirken kontrol mekanizmalarına bağlı olarak hesap verebilir olmasının gerekliliği çok açıktır. Polisin eylemlerinden sorumlu tutulması ve hesap verebilir olması aynı zamanda demokratik toplumun temel prensiplerinden birisidir. Bu makalede, yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde büyük önem verilen hesap verebilirliğin tanımı, türleri, etkin bir hesap verebilirliğin ilkeleri, Türk kamu yönetiminde nasıl işlediği, hangi araçların kullanıldığı, kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında hangi gelişmelerin ortaya çıktığı incelenmiştir. Bu bağlamda, bir kamu hizmeti olan güvenlik hizmetlerinde hesap verme sorumluluğu uygulamalarının mevcut durumuna bakılarak nasıl daha etkin hale getirilebileceği üzerinde önerilerde bulunulmuştur.

REFERENCES

References: 

Aksoy, Şinasi, (2004), "Kamu Yönetimi Nereye Gidiyor? Bir Durum Saptaması", İkinci Kamu Yönetimi Forumu, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, ss.32-49.
Kamu Yönetiminde ve Güvenlik Hizmetlerinde Hesap Verebilirlik I 93
T
Aktan, Can, Ağcakaya, Serpil ve Dileyici, Dilek, (2004), "Kamu Maliyesinde Hesap Verme Sorumluluğu ve Mali Saydamlık", Kamu Maliyesinde Çağdaş Yaklaşımlar, (Ed. A.Balcı vd.), Ankara: Seçkin Yayınları.
Arcagök, M. S. ve Erüz, E., (2006), Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sistemi, Ankara: Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayınları.
Bacak, Alp Aziz ve Koç, Cihan, (2006), Bilgi Edinme Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, Ankara: Kartal Yayınevi.
Balcı, Asım, (2003), "Kamu Yönetiminde Hesap Verebilirlik Anlayışı", Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, (Ed. A.Balcı vd.), Ankara: Seçkin Yayıncılık, ss.115-133.
Baş, Hasan, (2007), "Hesap Verme Sorumluluğu ve Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu", (Erişim Tarihi 28 Mayıs 2007) http://maliyesempozyumu.pamukkale.edu.tr/hasanbas.pdf
Bilgin, Kâmil Ufuk, (2004), Kamu Performans Yönetimi, Ankara: TODAİE Yayınları.
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Kanun No. 4982, Kabul tarihi. 09.10.2003,
http://www.todaie.gov.tr/KYP/4982_bilgiedinme.htm
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete: 27.04.2004/25445, http://mevzuat.dpt.gov.tr/yonetmel/Bilgi-Yon.htm
Boyne, George, (2002), "Plans, Performance Information and Accountability: The Case of Best Value", Public Administration,
Vol.80, No 4, ss. 691-692
Cerrah, İbrahim, (2008), "Polis Etiği Nedir?", Avrupa Polis Etiği Kuralları ve Türkiye'de Güvenlik Personelinde Mesleki Sosyalleşme, (Ed., İbrahim Cerrah), ss.16-21, TESEV Yayınları.
Eken, Musa, (2005), Yönetimde Şeffaflık, Adapazarı: Sakarya Kitapevi.
Hayllar, Mark, (2000), "The Importance and Attributes of Effective Accountability Relationships", Asian Review of Public Administration, Vol.XII, No.2, July-December, pp.60-80.
Gözübüyük, Şeref ve Tan, Turgut, (1998), İdare Hukuku, C.1, Ankara: Turhan Kitapevi.
94 Polis Bilimleri Dergisi: 10 (4)
Jones, Trevor, (2006), "The Governance and Accountability of Policing", in Handbook of Policing (Ed. Tim Newburn), Willan Publishing.
Kesim, Erdoğan, (2005), Bir Etik Davranış İlkesi Olarak Hesap Verebilirlik (Hesap Verme Sorumluluğu), Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, Adapazarı, ss.269-281.
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun, Resmi Gazete: 08.06.2004/25486,
http://www.adalet.gov.tr/mevzuat/mevzuat.html
Kamu Görevlileri Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete: 13.04.2005/25785, http://www.adalet.gov.tr/mevzuat/mevzuat.html
Köksal, Mustafa, (2007), Ombudsman "Kamu Hakemi", Ankara: Işık Eğitim Kültür Hizmetleri, Poyraz Ofset.
Nohutçu, Ahmet, (2004), "Etik ve Kamu Yönetimi", Çağdaş Kamu Yönetimi II, Ankara: Nobel Yayınları, ss.389-411.
Osborne, David and Gaebler, Ted, (1993), Reinventing Government, Penguin Books: New York.
Özbaran, M. Hakan, (2001), "Kesiminde Hesap Verme Sorumluluğu Uygulamalarının Modernizasyonu", Sayıştay Dergisi, Sayı 39.
Schacter, M., (2005), "A Framework for Evaluating Institutions of Accountability", Fiscal Management, Ed.: A, Shah, World Bank, Washington DC.
Uler, Yıldırım, (2003), "Obmudsman (Kamu Denetçisi)", Türkiye'de Kamu Yönetimi, (Editörler: Burhan Aykaç, Şenol Durgun ve Hüseyin Yayman), Ankara: Yargı Yayınevi.
Yılmaz, Osman, (2001), Kamu Yönetimi Reformu: Genel Eğilimler ve Ülke Deneyimleri, Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com