Buradasınız

VAN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KADROSUNDA ÇALISAN POLİSLERİN TÜKENMİSLİK, İS DOYUMU VE YASAM DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİSKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

An Evaluation of the Relationship between Burn Out, Job Satisfaction and Life Satisfaction Among Police Officers in Van Police Department

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study examines the relationship between the police officer’s burn out, job satisfaction and life satisfaction levels who works in Van Police Department. In addition, the relationship between these concepts and the demographic variables are examined. A survey was conducted to 1121 male, 93 female, total 1214 police officers and supervisors. In this survey, Maslach Burn out Scale, Life Satisfaction Scale, and Minnesota Job Satisfaction Scale were applied. One way variance analyses was used to explain and scale relations between job satisfaction and daily life. Applicants also were grouped in terms of their ages, educational status, marital status career of wife of husbands, work span, appreciation of superiors, work unit, reason of choosing the job, satisfaction of career or work. Also, in the study these rates were variables of special scales. Moreover, three dimensions of burn out (emotional burn out, feeling of personal success and desensitization) were defined and explained clearly. Results showed a relationship between the variables. People having much more feeling of life satisfaction had satisfaction of career; their anxiety, burn out and sense of personal success declined. Orientation and satisfaction of such people in terms of work were in high level.
Abstract (Original Language): 
Bu çalısmada Van Emniyet Müdürlüğünde çalısan polislerin tükenmislik, is doyumu ve yasam doyum düzeylerinin belirlenmesi, bunlar aralarındaki iliskiler ortaya konulması amaçlanmıstır. Aynı zamanda bu kavramlara etki eden bazı demografik değiskenler de saptanmaya çalısılmıstır. Bu amaçla 1121’i bay, 93’ü bayan olmak üzere toplam 1214 polis memur ve amir katılımcıya Maslach Tükenmislik Ölçeği, Yasam Doyum Ölçeği ve Minnesota Đs Doyum ölçekleri uygulanmıstır. Katılımcıların yas, eğitim durumu, medeni durum, esinin çalısma durumu, meslekte çalısma süresi, üslerce yazılı olarak takdir edilme, çalısılan birim, mesleği seçme nedenleri, çalısma sartlarını yeterli bulma, değistirme imkânı olsa mesleğini değistirme gibi değiskenlerle uygulanan ölçekler ve tükenmisliğin üç boyutu (duygusal tükenmislik, duyarsızlasma ve kisisel basarı duygusu), is doyumu ve yasam doyumu arasındaki iliski düzeylerini incelemek için tek yönlü varyans analizi uygulanmıstır. Elde edilen bulgular; uygulanan ölçeklerin farklı demografik değiskenlere göre farklılastığını ve yasam doyumu, tükenmislik alt boyutları ile is doyumu arasında iliskinin bulunduğunu göstermistir. Buna göre, yasam doyumu yüksek olan katılımcıların yasam doyumu düsük olanlara göre daha az duygusal tükenmislik, duyarsızlasma, kisisel basarı duygusunda azalması yasadıkları saptanmıstır. Ayrıca çalısmada yasam doyumu ile is doyumu arasında da anlamlı bir iliski ortaya konmustur. Yasam doyumu yüksek katılımcıların islerinde de daha doyumlu oldukları gözlenmistir.

REFERENCES

References: 

Aksu, G.; Acuner, A.M. ve Tabak, R.S., (2002), “Sağlık Bakanlığı Merkez
ve Tasra Teskilatı Yöneticilerinin Đs Doyumuna Yönelik Bir
Arastırma (Ankara Örneği)”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mecmuası, Cilt 55,Sayı, 4, ss. 271-282.
Akbaba, S., (2004), Psikolojik Sağlığı Koruyucu Rehberlik ve Psikolojik
Danısma, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Ataklı, A.; Dikmentas E. ve Altınısık S., (2004), “Üniversite Hastanelerinde
Çalısan Yönetici ve Klinik Sekreterlerinin Đs Doyumu”, Hacettepe
Sağlık Đdaresi Dergisi, Cilt 6, Sayı. 2, ss. 157-166.
Batıgün, A. D. ve Sahin, N. H., (2006), Đs Stresi ve Sağlık Psikolojisi
Arastırmaları Đçin Đki Ölçek: A-Tipi Kisilik ve Đs Doyumu, Türk Psikiyatri
Dergisi; Cilt 17, Sayı. 1, ss.32-45.
Bender, K.A.; Donohue, S.M. ve Heywood, J.S., (2005), “Job
Satisfaction and Gender Segregation”, Oxford Economic Papers,
Vol.57, pp. 479-496.
Bilge, F., Akman, Y. ve Kelecioğlu, H., (2007), “Öğretim Elemanlarının
Đs Doyumlarının Đncelenmesi”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Dergisi, Cilt:32, ss. 32-41.
Brief, A. P., (1998), Attitudes in and Around Organizations, Thousand
Oaks, CA: Sage.
Bodur, S. ve Güler, S., (1996), “Sağlık Yöneticilerinin Đs Doyumu”, Genel
Tıp Dergisi, Cilt: 7, Sayı:1, ss. 12-4.
22 Polis Bilimleri Dergisi: 11 (4)
Burke, R. J., (1989), “Career Stages, Satisfaction and Well Being, Among
Police Officers”, Psychological Reports, Vol, 65, No.1, pp. 3-12.
Cerrah, Đ. ve Semiz, E., (2000), Yirmi Birinci Yüzyılda Polis Temel Sorunlar-
Çağdas Yaklasımlar, Ankara: Sibel Matbaası.
Cox, T.; Kuk, G. ve Leiter, M. P., (1993), “Burnout, Health, Work Stress
and Organizational Healtiness”, in W. B. Schaufeli, C. Maslach & T.
Marek, (Eds.), Professional Burnout: Recent Developments in Theory
and Research. Washington: Taylor and Francis.
Çam, O., (1992), Tükenmislik Envanterinin Geçerlik ve Güvenirliğinin
Arastırılması, VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalısmaları,
Ankara, Hacettepe Üniversitesi.
Çalıskur, A., (2008), Tükenmislik Sendromu,
www.maltepe.edu.tr/05_haber/reh_sempozyum/aysem_caliskur.doc,
(Erisim tarihi: 18.10.2008).
Çarıkçı, H., (2004), “Hizmet Đsletmelerinde Çalısan Kamu ve Özel Sektör
Personelinin Đs Tatmininin Karsılastırılması”, Amme Đdaresi Dergisi,
Cilt.37, Sayı, 4, ss.83-95.
Çetinkanat, C., ( 2000), Örgütlerde Güdülenme ve Đs Doyumu, Đstanbul:
Anı Yayıncılık.
Demirtas, H. ve Günes, H., (2002), Eğitim Yönetimi ve Denetimi Sözlüğü,
Ankara: Anı Yayıncılık.
Diener, E., (2000), “Subjective Well-Being: The Science of Happiness
and a Proposal for a National Index”, American Psychologist, Vol.55,
No.1, pp. 34-43.
Diener, E., Emmons, R.A.; Larsen R.J. ve Griffin, S., (1985), “The
Satisfaction with Life Scale”, Journal of Personality Assessment,
Vol.49, pp.71-75.
De Vaus, D. ve McAllister, I., (1991), “Gender and Work Orientation:
Values and Satisfaction in Western Europe”, Work and Occupations,
Vol.18, No.1, pp.72-93.
Dikmen, A.A., (1995), “Đs Doyumu ve Yasam Doyumu Đliskisi”, Ankara
Üniversitesi, S.B.F. Dergisi, Cilt.50, Sayı.3–4, ss 115–140.
Van Emniyet Müdürlüğü Kadrosunda Çalısan Polislerin Tükenmislik, Đs Doyumu ve
Yasam Doyumları Arasındaki Đliskilerin Değerlendirilmesi
23
Ergin, C., (1992), “Doktor ve Hemsirelerde Tükenmislik ve Maslach
Tükenmislik Envanterinin Uyarlanması”, 7. Psikoloji Kongre Kitabı,
Ankara: Psikologlar Derneği Yayınları.
Erdil, O.; Keskin H.; Đmamoglu S.Z. ve Erat S., (2004), “Yönetim Tarzı
ve Çalısma Kosulları, Arkadaslık Ortamı ve Takdir Edilme Duygusu
ile Đs Tatmini Arasındaki Đliskiler: Tekstil Sektöründe Bir Uygulama”,
Doğus Üniversitesi Dergisi, Cilt.5, Sayı.1, ss.17-26.
Erdwins, C. J.; Buffardi, L. C.; Casper, W. J. ve O'Brien, A. S., (2001),
“The Relationship of Women's Role Strain to Social Support, Role
Satisfaction, and Self-effıcancy”, Family Relations, Vol.50, No.3, pp.
230-238.
Freudenberger, N.J., (1974), “Staff Bumout”, Journal of Social Issue,
Vol.30, pp. 159-165.
Güven, A. ve Yalçınkaya Akyüz, M., (2002), “Okul Yöneticilerinde
Kaygı-Đs Doyumu Đliskisinin Đncelenmesi”, Eğitim Arastırmaları,
Cilt. 7, ss.178-188.
Karlıdağ R., Ünal S., Yoloğlu S., (2000), “Hekimlerde Đs Doyumu ve
Tükenmislik Düzeyi”, Türk Psikiyatri Dergisi, Cilt:11, Sayı:1, ss.49-
57.
Keser, A., (2003), Çalısmanın Anlamı, Đnsan Yasamındaki Yeri ve Yasam
Doyumu Üzerine Bir Uygulama, Yayınlanmamıs Doktora Tezi, Bursa:
Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalısma Ekonomisi
Anabilim Dalı.
Keser A., (2005), “Đs Doyumu ve Yasam Doyumu Đliskisi: Otomotiv
Sektöründe Bir Uygulama”, Çalısma ve Toplum, Cilt:4, ss. 77-96.
Kılıç, B.; Ergör, A.; Gürpınar, E. ve Demiral, Y., (2004), “Sağlık Ocaklarında
Çalısan Personelin Đs Doyumu”, Sağlık ve Toplum, Cilt:14, Sayı:
2, ss.12-21.
Leiter, M. P. ve Maslach, C., (1988), “The Impact Of Interpersonal
Environment On Burnout And Organizational Commitment”, Journal
of Organizational Behavior, Vol:9, pp.197-308.
24 Polis Bilimleri Dergisi: 11 (4)
Lin, F.; StJohn, W. ve McVeigh, C., (2008), “Burnout Among Hospital
Nurses in China”, Journal of Nursing Management, Vol:17, No:3, pp.
294-301
Luthans, F., (1992). Organizational Behavior. 6 th Ed. McGraw Hill.
Magnus, K.; Diener, E.; Fujita, F. ve Pavot, W., (1993), “Extraversion
and Neuroticism As Predictors of Objective Life Events: A
longitudinal analysis”, Journal of Personality and Social Psychology,
Vol:65, pp.1046-1053.
Maslach, C., (1982), “Understanding Burnout: Definitional Issues in
Analyzing a Complex Phenomenon”, in W.S. Paine (Ed.), Job Stress
and Burnout: Research, Theory, and Intervention Perspectives,
Beverly Hills, CA:Sage Publications,
Maslach, C. ve Goldberg, J., (1998), “Prevention of Burnout: New
Perspectives”, Applied and Preventive Psychology, 7, pp. 63-74.
Maslach, C. ve Jackson, S.E., (1981), “The Measurement of Experienced
Burnout”, Journal of Occupational Behavior, Vol: 2, pp. 99–113.
Maslach, C. ve Leiter, M.P., (1997), The Truth About Burnout, San Francisco:
Jose-Bass Publishers.
Maslach, C. ve Jackson, S.E., (1986), Maslach Burnout Inventory;
CA:Press Palo Alto.
Maslach, G. ve Schaufeli, W. B., (1993), “Historical and Conceptual
Development of Burnout”, in W. B. Schaufeli, C. Maslach, & T.
Marek, (Eds.), Professional burnout: Recent developments in theory
and research. Washington: Taylor and Francis.
Maslach C.; Schaufeli, W.B. and Leiter M.P., (2001), “Job Burnout”,
Annual Review of Psychology 2001, pp.397-422.
Maraslı, M., (2003), Lise Öğretmenlerinin Bazı Özelliklerine ve Öğrenilmis
Güçlülük Düzeylerine Göre Tükenmislik Düzeyleri, Yayınlanmamıs
Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi,.
Murat M., (2003), “Emniyet Görevlilerinin Tükenmislik Durumları”,
Polis Bilimleri Dergisi, Cilt:5 Sayı:2.
Van Emniyet Müdürlüğü Kadrosunda Çalısan Polislerin Tükenmislik, Đs Doyumu ve
Yasam Doyumları Arasındaki Đliskilerin Değerlendirilmesi
25
Oran, B.N., (1989), A Study on Job Satisfaction of a Group of
Academical Staff in Marmara University, Yayınlanmamıs Yüksek Lisans
Tezi, Đstanbul: Marmara Üniversitesi,.
Özgüven, H. D.ve Haran, S., (2000), Tükenme, Kriz ve Krize Müdahale,
Ankara:Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Arastırma
MerkeziYayınları.
Pines, A. M. ve Keinan, G., (2005), “Stress and Burnout: The Significant
Difference”, Personality and Individual Differences, Vol: 39, pp.625-
635.
Piyal, B. ve Dolunay, A.B., (2003), “Öğretmenlerde Bazı Mesleki Özellikler
ve Tükenmislik”, Kriz Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 1, ss.35-48.
Ross, R. R.; Altmaier, E. M. ve Russell, D. W., (1989), “Job stress, social
support and burnout among counseling center staff”, Journal of
Counseling Psychology, Vol:36, No:4, pp.464-470.
Schaufeli, W. B.; Maslach, C.; Marek, T., (1993), Professional Burnout:
Recent Developments In Theory and Research, Washington,
DC:Taylor & Francis.
Schultz, D. P. ve Schlultz, S. E., (1990), Psychology and Industry Today,
Newyork:Macmillan Publishing Company.
Schwab, R. L.; Jackson, S. J. ve Schuler, R. S., (1985), “Toward An
Understanding of the Burnout Phenomen”, Journal Of Applied
Psychology,Vol: 71, No:4, pp.630-640.
Sertçe, S., (2002), Kamu Kuruluslarında Yöneticilerin Đs Doyumu Üzerine
Bir Arastırma (Đzmir Emniyet Teskilatı Örneği), Yayımlanmamıs
Yüksek Lisans Tezi, Đzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonomi ve
Endüstri Đliskiler Ana Bilim Dalı.
Sevimli, F.; Đscan, Ö.F., (2005), “Bireysel ve Đs Ortamına Ait Etkenler
Açısından Đs Doyumu”, Ege Akademik Bakıs – Ekonomi, Đsletme,
Uluslar arası Đliskiler ve Siyaset Bilimleri Dergisi; Cilt:5, ss.1-2
Siu, O.L., (2002), “Experience Before and Throughout The Nursing
Career, Predictors of Job Satisfaction and Absenteeism in Two
Samples of Hong-Kong Nurses”, Journal of Advanced Nursing,
Vol:40, No:2, pp. 218-229.
26 Polis Bilimleri Dergisi: 11 (4)
Sparks, S.; Corcoran, K.; Nabors, L. ve Hovanitz, C., (2005), “Subjective
Well-Being and Job Satisfaction in Nurses”, Journal of Applied
Social Psychology, Vol:35, No:5, pp.922-938.
Sung-Mook, H; Giannakopoulos E., (1994), “The Relationship of
Satisfaction with Life to Personality Characteristics”, Journal of
Psychology Interdisciplinary and Applied, Vol:128, No:5, pp. 547 .
Sahin, A., (2003), “Yöneticilerin Đs Tatmini ve Memnuniyeti”, Selçuk
Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomi
Arastırmalar Dergisi, Cilt:1, Sayı:5, ss.137-157.
Seker, G., (2009), Polisin Kent Güvenlik Uygulaması ve Yönetim Modeli,
Yayınlanmamıs Doktora Tezi, Đzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı.
Telman, N. ve Ünsal, P., (2004), Çalısan Memnuniyeti, Đstanbul: Epsilon
Yayıncılık.
Tütüncü, Ö.ve Çiçek, O., (2000), “Đs Doyumunun Ölçülmesi: Đzmir Đl
Sınırlarında Faaliyet Gösteren Seyahat Acenteleri Üzerine Bir Đnceleme”,
Anatolia Turizm Arastırmaları Dergisi, Cilt:11, ss.124–126.
Yetim,Ü., (1991), Kisisel Projelerin Organizasyonu Açısından Yasam
Doyumu, Yayınlanmamıs Doktora Tezi, Đzmir: Ege Üniversitesi.
Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Yıldırım, F., (1996), Banka Çalısanlarında Đs Doyumu ve Algılanan Rol
Çatısması Đle Tükenmislik Arasındaki Đliski, Yayımlanmamıs Yüksek
Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Watson, R.; Deary, I.; Thompson, D. ve Li, G., (2008), “A Study of
Stress and Burnout in Nursing Students in Hong Kong: A
Questionnaire Survey”, International Journal of Nursing Studies,
Vol:45, No:10, pp. 1534-1542.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com