Buradasınız

KAMU POLİTİKALARINA YÖN VERMESİ AÇISINDAN PKK ŞİDDETİNİN SOSYO-KÜLTÜREL KAYNAKLARI

Socio-Cultural Resources of PKK Violence on the Way to Renovated Public Policies

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
Theories have discussed violence for long. Violence is also the common way of practice used by the PKK terrorist organization, which was on Turkey’s agenda for over 40 years. This study believes that the sources of violence should be explained deeply to give a direction to the country’s public policies on anti-terrorism. Therefore, it aims to identify how sound the causes of violence, mentioned in theories, on the members of the terrorist organization to legitimize their violent actions. Later, this study discusses the actions of the PKK, statements of its ex-members, and theories of violence to find out overlapping causes. Finally, through analysis of the database of 517 PKK members, it examines if there is a difference in sex, education, age, and unemployment between voluntarily and forcibly attendances. Overall, this study attempts to clarify motivations behind attending terror organization and find renovated public policies to prevent new attendances.
Abstract (Original Language): 
eoriler uzun yıllar boyunca şiddetin sebeplerinden bahsetmişlerdir. Şiddet aynı zamanda 40 yılı aşkın süredir Türkiye’nin gündeminde olan PKK terör örgütünün de en fazla başvurduğu yöntemdir. Bu çalışma, terörle mücadele alanında ülkenin kamu politikalarına yön verebilmek için bu şiddete etki eden faktörlerin ortaya konulması gerektiğine inanmaktadır. Bu sebeple öncelikle şiddetin teorilerde bahsedilen sebeplerinden yola çıkarak bu sebeplerin terör örgütü üyelerince şiddet eylemlerini meşru görmede ne kadar etkili olabildiğini incelemiştir. Sonrasında, örgütün eylem ve söylemlerinin yanında örgüt mensupları ile yapılmış röportajlardaki ifadelerin teorideki söylemlerle ne derece örtüştüğünü analiz etmiştir. En sonunda ise, 517 kişilik PKK üyelerinden oluşan veriler ışığında örgüte gönüllü katılanların zorla katılanlara nazaran cinsiyet, eğitim, yaş ve işsizlik durumlarında bir farklılık olup olmadığı ortaya koymaya çalışmıştır. Çalışma, örgüte kalıtıma etki eden sebepleri ortaya koyarak terör örgütüne yeni katılımları önlemek amacıyla yenilenecek kamu politikalarına yön vermeyi hedeflemektedir.
119-150

REFERENCES

References: 

Agnew, Robert, (2006), Pressured into Crime, Los Angles, California: Roxbury Publishing Company.
Akers, Ronald, (1985), Deviant Behavior: A Social Learning Approach, Belmont: Wadsworth.
Akers, Ronald, (2000), Criminological Theories: Introduction, Evalua-tion, and Application, Los Angeles: Roxbury.
Aydınses, (2011, Aralık 19), BDP'liler Çatışma Bölgesine Girmeye Çalı-şıyor. http://www.aydinses.com/gundem/bdpliler-catisma-bolgesine-girmeye-calisi... E.T.: 22.12.2011).
Azar, Edward, (1986), “Protracted International Conflicts: Ten Propositi-ons”, Edward Azar & John Burton (Ed.), International Conflict Reso-lution: Theory and Practice, Brighton, UK: Wheatsheaf, pp.28-39.
Bal, İhsan, (2006), Terörizm: Terör Terörizm ve Küresel Mücadelede Ulusal ve Bölgesel Deneyimler, Ankara: USAK Yayınları.
Bandura, Albert, (1969), Principles of Behavior Modification, NY: Holt, Rinehart & Winston.
Beiner, Ronald, (2005), The Criminology of Terrorism: Theories and Models, http://faculty.ncwc.edu/toconnor/429/429lect02.htm E.T.: 20.02.2011).
Blau, Judith & Blau, Peter, (1982), “The Cost of Inequality: Metropolitan Structure and Violent Crime”, American Sociological Review, Vol.47, No.1, pp.14-29.
Burton, John, (1990), Conflict: Human Needs Theory, New York: St. Martin's Press.
Cohen, Albert, (1955), Delinquent Boys, NY: Free Press.
Kamu Politikalarına Yön Vermesi Açısından PKK Şiddetinin
Sosyo-Kültürel Kaynakları
147
Crenshaw, Martha, (1998), “The Logic of Terrorism: Terrorist Behavior as a Product of Strategic Choice”, Walter Reich (Ed.), Origins of Ter-rorism: Psychologies, Ideologies, Theologies, States of Mind. NY: Woodrow Wilson Center Press, pp.7-25.
Demirbaş, Timur, (2001), Kriminoloji, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Dolu, Osman, (2010), Suç Teorileri: Teori, Araştırma ve Uygulamada Kriminoloji, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Durkheim, Emile, (1897/1997), Suicide, NY: Free Press.
Girard, Rene, (1993), “Violence, Difference, Sacrifice”, Religion and Literature, Vol.25, I.2, pp.9-33.
Gomes Porto, Joao, (2002), “Contemporary Conflict Analysis in Perspec-tive”, Jeremy Lind & Kathryn Sturman (Ed.), Scarcity and Surfeit: The Ecology of Africa’s Conflicts. Pretoria: Institute for Security Stu-dies, pp.1-49.
Gottfredson, Micheal and Hirschi, Travis, (1990), A General Theory of Crime. Stanford, CA: Stanford University Press.
Gregg, Barak, (2006), A Critical Perspective on Violence. Walter DeKe-seredy & Barbara Perry (Ed.), Advancing Critical Criminology: The-ory and Application. Oxford, UK: Lexington Books, pp.133-155.
Gurr, Ted, (1970), Why Men Rebel. NJ: Princeton University Press.
Gül, Serdar Kenan, (2009). “An Evaluation of the Rational Choice Theo-ry in Criminology”, Girne American University Journal of Social and Applied Science, V.4, I.8, pp.36-44.
Günbeyi, Murat ve Gündoğdu, Tarkan, (2009), “Looking into the Figh-ting Against Terrorism from the System Theory Perspective”, Gazian-tep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, V.8, I.1, pp.49-61.
Heimer, Karen, (1997), “Socioeconomic Satus, Subcultural Definitions, and Violent Delinquency”, Social Forces, V.75, I.3, pp.799-834.
Hirschi, Travis, (2002), Causes of Delinquency, New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers.
Hubbard, David, (1983), “The Psychodynamics of Terrorism”, Yonah Alexander (Ed.), International Violence, NY: Praeger, pp.45-53.
148 Polis Bilimleri Dergisi: 14 (2)
Justino, Patricia, (2008), Poverty and Violent Conflict: A Micro Level Perspective on the Causes and Duration of Warfare, MICROCON Research Working Paper 6, Brighton: MICROCON.
Kayaoğlu, Mustafa, (2011), “Radicalization and Strain: A Path to Terro-rism”, Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi, V.1, I.3, pp.25-45.
Kelly, Morgan (2000), Inequality and Crime. Review of Economics and Statistics, V.82, I.4, pp.530-539.
Kızmaz, Zahir, (2005), “Din ve Suçluluk: Suç Teorileri Açısından Ku-rumsal Bir Yaklaşım”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.15, S.1, ss.189-215.
Kızmaz, Zahir, (2006), “Kriminolojide Yeni Yöntemler: Bütünleşik Suç Kavramları – II”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.15, S.1, ss.305-335.
Kök, Havva, (2007), “Reducing Violence: Applying the Human Needs Theory to the Conflict in Chechnya”, Review of International Law and Politics, V.3, I.12, pp.89-108.
Köseli, Mutlu, (2006), Poverty, Inequality & Terrorism Relationship in Turkey, A dissertation submitted in partial fulfillment of the require-ments for the degree of Doctor of Philosophy at Virginia Commonwe-alth University. http://etd.vcu.edu/theses/available/etd-08102006-134519/ E.T.: 12.09.2009).
Kramer, Ronald, (2000), “Poverty, Inequality, and Youth Violence”, Annals of the American Academy of Political and Social Science, V.567, pp.123-139.
Kriesberg, Louis, (1998), Constructive Conflicts. From Escalation to Resolution. NY: Rowman & Littlefield Publishers.
Kropotkin, Peter, (2002), Anarchism: A Collection of Revolutionary Wri-tings, Mineola, NY: Dover Publications.
Marshall, Rosenberg, (2003), Nonviolent Communication: A Language of Life, CA: Puddle Dancer Press.
Maslow, Abraham, (1943), “A Theory of Human Motivation”. Psycholo-gical Review, V.50, pp.370-396.
Matza, David, (1969), On Becoming Deviant, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Kamu Politikalarına Yön Vermesi Açısından PKK Şiddetinin
Sosyo-Kültürel Kaynakları
149
Merton, Robert, (1938), “Social Structure and Anomie”, American socio-logical review, V.3, pp.672-682.
Oberschall, Anthony, (2010), “Conflict Theory”, Kevin Leicht & Craig Jenkins (Ed.), Handbook of Politics: State and Society in Global Perspective, NY: Springer, pp.177-194.
Oğur, Yıldıray, (2011, Aralık 15), PKK’nın Diyarbakır Cezaevi: Bekaa. http://www.taraf.com.tr/yildiray-ogur/makale-pkk-nin-diyarbakir-cezaevi-... E.T.: 29.12.2011). Özcan, Yavuz; Dolu, Osman ve Gül, Serdar Kenan, (2011), “Ceza Algı-sının Uyuşturucu Kullanımı Üzerindeki Caydırıcı Etkisi: Bursa İli Or-taöğretim Kurumlarında Yapılan Bir Alan Araştırması”, Polis Bilimle-ri Dergisi, Cilt 13, Sayı 4, ss.1-26.
Özdoğan, Ali, (2006), Where do Terrorists Come From. http://ssrn.com/abstract=904523 E.T.: 18.09.2011)
Özeren, Süleyman ve Sever, Murat, (2011), Terörizm Paradoksu ve Tür-kiye, Ankara: Karınca Yayınları.
Post, Jerrold, (1984), “Notes on a Psychodynamic Theory of Terrorist Behavior”, Terrorism, vol.7, no.3, pp.241-56.
Ragan, Patrick and Carder, Brooks (1994), “Systems Theory and Safety”, Professional Safety, V.39, pp.22-27.
Sandole, Dennis, (1999), Capturing the Complexity of Conflict: Dealing with Violent Rthnic Conflicts of the Post-Cold War Era. NY: Pinter.
Sykes, Gresham & Matza, David, (1957), “Techniques of Neutraliza-tion”, American Sociological Review, V.22, I.6, pp.664-670.
Stern, Jessica, (1999), The Ultimate Terrorists. Cambridge: Harvard Uni-versity Press.
Sutherland, Edwin, (1974), Criminology. Philadelphia: Lippincott.
Taylor, Max, (1988), The Terrorist. London: Brassey's.
Şimşek, Yılmaz, (2009), Profiling PKK Terrorists. S. Teymur, H. Özde-mir, O. Başıbüyük, M. Özer, and M. Günbeyi (Ed.), Combating Ter-rorism, Washington, DC: TISD.
150 Polis Bilimleri Dergisi: 14 (2)
Şimşek, Yılmaz, (2006), Impact of Terrorism on Migration Patterns in Turkey, A dissertation submitted in partial fulfillment of the require-ments for the degree of Doctor of Philosophy at Virginia Commonwe-alth University. http://etd.vcu.edu/theses/available/etd-08032006-131817/ E.T.: 12.09.2009).
Tiger, Lionel & Fox, Robin, (1971), The Imperial Animal. New York: Holt, Reinhart and Winston.
Volkan, Vamık, (2004), Chosen Trauma, the Political Ideology of Entit-lement and Violence, Berlin, Germany. http://www.vamikvolkan.com/Chosen-Trauma%2C-the-Political-Ideology-of-En... E.T.: 07.10.2011).
Volkan, Vamık; Julius, Demetrios & Montville, Joseph (Ed.) (1990), The Psychodynamics of International Relationships: Concepts and Theo-ries. Lexington: Lexington Books.
Wikipedia, (2011), Conflict Theory. http://en.wikipedia.org /wiki/Conflict_theory E.T.: 29.12.2011).
Worley, Matthew, (2011), Twentieth Century Communism. http://www.lwbooks.co.uk/journals/twentiethcenturycommunism/articles/2wh... E.T.: 27.09.2011).
UTSAM, (2011), Kürt Gençleri Neden PKK'yı Tercih Ediyor? http://www.sonsayfa.com/Haberler/Guncel/Kurt-gencleri-neden-PKKyi-tercih... E.T.: 12.12.2011).
PKK’lılarla Röportajlar
Aytaç, Önder, (2011), http://www.medyafaresi.com/yazarlar/24/onder-aytac.html E.T.: 09.09.2011).
Örgüte Katılan Bir PKK’lı ile Çok Özel Sohbet. (30.08.2011)
Dağa Çıkmış Bir PKK'li ile İçten Bir Sohbet. (02.09.2011)
PKK’da Kim Kimin Safında. (06.09.2011)
Dördüncü Bir PKK’lı ile Daha Sohbet. (08.09.2011)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com