Buradasınız

ANKARA POLİS KOLEJİ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILARINA GÖRE İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİSİ SORUNLARI

English Speaking Skills Problems of Ankara Police College Students According to Their Perceptions

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to find out English speaking skill problems of Ankara Police College (High School) Students according to their perceptions in the framework of the criteria of European Language Passport (ELP). 100 students chosen randomly from the 3. and 4. class students were given a structured questionnaire. In the questionnaire, the researcher used the speaking skills criteria of B1-B2 level of ELP and took opinions of the experts. The “Descriptive Method” was used in this study. Although the results showed that the students at Police College are good at English speaking skills in general, they also showed that teachers should be more careful in teaching of some speaking skills. Furthermore, it has been understood that students have problems and difficulties in using some of the speaking skills. Finally, general and specific effective techniques and methods have been proposed both for learners and teachers for effective use and teaching of speaking skills.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, Avrupa Dil Pasaportu kriterlerine göre Ankara Polis Koleji öğrencilerinin kendi algıları bağlamında öğrencilerin İngilizce konuşma becerisi sorunlarını ortaya koymaktır. Polis Koleji öğrencilerinin kendi algılarına göre konuşma becerisi sorunlarını saptamak için gerekli veriler öğrencilerden alınmıştır. Gelişigüzel yöntemle 3. ve 4. sınıf Ankara Polis Koleji öğrencilerinden seçilen 100 öğrenciye yapılandırılmış bir anket uygulanmıştır. Anketin oluşturulmasında Avrupa Dil Pasaportu B1 ve B2 İngilizce konuşma becerisi kriterlerinden yararlanılmış ve alanında uzman kişilerin görüşleri alınmıştır. Araştırmada “Betimleme Yöntemi” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar, Ankara Polis Koleji öğrencilerinin genel olarak İngilizce konuşma becerilerinde iyi olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, bazı becerilerin öğretiminde daha dikkatli olunması gerektiği sonucu da ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda öğrencilerin bazı konuşma becerilerinde sorun yaşadıkları görülmüş ve bu becerilerin daha etkin öğretilmesi için hem öğrencilere hem de öğretmenlere genel ve belirli yöntem ve teknikler öneri olarak sunulmuştur.
135
153

REFERENCES

References: 

adp.meb.gov.tr, (2012), http://adp.meb.gov.tr/nedir.php, (E.T. 11.06.2010).
Altunışık, Remzi, Coşkun, Recai ve Yıldırım, Engin, (2002), Sosyal
Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya: Sakarya Kitapevi.
Balcı, Ali, (2001), Sosyal Bilimlerde Araştırma, Yöntem, Teknik Ve İlkeler
(3. Baskı), Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Brown, R. Sanborn ve Nation, Paul, (1997), “Teaching Speaking:
Suggestions for the Classroom”, The Language Teacher, http://jaltpublications.
org/old_tlt/files/97/jan/speaking.html (E.T. 14.05.2010).
Burkart, G. Stovall, (1998), “Spoken language: What it is and how to
teach it”, in Modules for the professional preparation of teaching
assistants in foreign languages, (Ed.), Washington, DC: Center for
Applied Linguistics, 1998, https://segue.atlas.uiuc.edu/uploads/
nppm/CanaleSwain.80.pdf (E.T. 12.05.2010).
Canale, Michael ve Swain, Merrill, (1980), “Theoretical Bases of
Communicative Approaches to Second Language Teaching and
Testing”, Applied Linguistics, 1-1, ss.1-47.
Council of Europe, (2010), http://www.coe.int/portfolio, (E.T.
10.01.2010).
Demirel, Özcan, (1995), Türkçe Programı ve Öğretimi, Ankara: Usem
Yayınları-12.
Ergin, Muharrem, (1995), Üniversiteler İçin Türk Dili. İstanbul: Bayrak
Yayınları.
Turkish Journal of Police Studies 153
Kalaycı, Şeref, (Ed.), (2005), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik
Teknikleri (1. Baskı). Ankara: Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
Kaptan, Saim, (1981), Bilimsel Araştırma Teknikleri Ve İstatistik
Yöntemleri, Ankara: Tekışık Matbaası.
Karasar, Niyazi, (2006), Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel
Yayın Dağıtım.
Lawtie, Fiona, (2002), “Teaching speaking skills 2 - overcoming
classroom problems”, British Council, http://www.teachingenglish.
org.uk/think/speak/ speak_skills2.shtml (E.T. 09.05.2010).
Özdamar, Kazım, (2003), Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri,
Eskişehir: Kaan Kitapevi.
Özdemir, Emin, (1992), Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, İstanbul: Remzi
Kitabevi.
Payam, M. Murat, (2004), “Ankara Polis Koleji Hazırlık Sınıfı
Öğrencilerinin İngilizce İhtiyaçları Analizi” (Yayımlanmamış Mastır
tezi), Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
Tarone, Elaine ve Yule, George, (1989), Focus on the Language Learner,
Oxford: OUP.
Taşer, Suat, (2000), Örneklerle Konuşma Eğitimi, İstanbul: Papirüs
Yayınevi.
Yalçın, Cevdet, (1989), Güzel Konuşma Yazma Kılavuzu, Ankara: İmge
Kitabevi.
Yaman, Ertuğrul, (2001), Doğru, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Sözlü
Anlatım, Ankara: Gazi Kitapevi.
Yörük, Yaşar, (1990), Güzel Konuşma Yazma Kılavuzu, Ankara: Eğitim
Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com