Buradasınız

ÖĞRENEN ORGANİZASYON OLMANIN EMNİYET TEŞKİLATI AÇISINDAN ÖNEMİ VE AVANTAJLARI

The Importance and Advantages of Being a Learning Organization from the Police Organization Point of Wiew

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The transformation (the private sector has been experiencing) has had impact on public sector, which eventually has felt that it has had to adopt itself to these developments for more than 20 years. Nowadays, many public sector institutions have been in a serious effort to learn by means of ISO studies, benchmarking, total quality management, quality systems. Police organizaiton have to be a learning organization as well. There are two main general functions of police in society: The first one is to prevent crime, the second is to arrest the accused person. To fulfill these functons in human's favour, there is the necessity of being a learning organization. For police organization, first of all and especially, a learning climate should be constituted to become a learning organization. Besides, all members in police organization have to be motivated on being eager to learn. For this purpose, learning skills of police organization may be enhanced by legal arrangements and as a result it might and obliged to become a learning organization.
Abstract (Original Language): 
Öğrenen organizasyon, özel sektör işletmeleri tarafından değişik yöntemlerle kurulmaya çalışılan bir sistem haline gelmiştir. Özel sektör kuruluşlarını öğrenmeye iten teknolojik, ekonomik, politik ve sosyal nedenler son 20 yıldır kamu sektörünü de etkilemeye başlamış ve kamu kurum ve kuruluşlarını değişime zorlar hale gelmiştir. Günümüzde pek çok kamu kurum ve kuruluşu, ISO çalışmaları, kıyaslama teknikleri, toplam kalite yönetimi, kalite güvence sistemi gibi tekniklerle öğrenme yolundadır. Emniyet Teşkilatı da öğrenen organizasyon olmalıdır. Polisin tüm toplumlarda iki temel görevi vardır. Birincisi, önleme görevi, ikincisi ise işlenen suçun sanığını yakalamadır. Bu görevlerin insanlar için ve insanlar lehine yerine getirilebilmesi için öğrenen organizasyon olma zorunluluğu vardır. Öğrenen organizasyon olma yolunda emniyet teşkilatında öncelikle ve özellikle öğrenme ikliminin oluşturulması gerekmektedir. Bunun yanında, emniyet mensuplarının öğrenmeye hazır ha¬le getirilmesi de gerekmektedir. Bununla ilgili olarak bazı yasal düzenlemelerle emniyet teşkilatının öğrenme potansiyeli artırılabilir ve neticede öğrenen organizasyon haline gel¬mesi sağlanabilir ve sağlanmalıdır.
23-37

REFERENCES

References: 

APK Dairesi Başkanlığı, (1997), Polisin Asli Görevleri Dışında Mütalaa Edilen Görevleri, Yayın No: 114, ss.20-32. Aydın, A.H., (1996), Polis Meslek Hukuku, Ankara. Derdiman, C.R., (1997), Polis Yönetimi ve Hukuku, Tokat.
Duncan, R. ve Wiess, A., (1979), "Organizational Learning: Implications for Organizational Design," Research in Organizational Behavior, v.1, ss.75-123.
Eren, E., (1993), Yönetim Psikolojisi, 4. Baskı, İstanbul: Beta Yayınevi.
Ertürk, M., (1998), İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, 2. Baskı, İstanbul: Beta Yayınevi.
Fiol, M. ve Lyles, M., (1985), "Organizational Learning", Academy of Management
Review, 10(4), ss.803- 813. Garavan, T., (1997), "The learning organization: a review and evaluation", The
Learning Organization, 4(1), ss.18-29. Garvin, D, A., (1993), "Building a Learning Drganisation", Harvard Business
Review, July/August, ss. 78-91. Gözübüyük, fi., (1991), Anayasa Hukuku, 3. Baskı, Ankara.
Hammer, M. ve Stanton, S., (1995), The Reengineering Revolution: A Handbook,
NewYork:Harper Business. Koçel, T., (1993), İşletme Yöneticiliği: Yönetici Geliştirme-Organizasyon-Dav-
ranış, İstanbul.
Marquardt, M. J., (1996), Building the Learning Organisation, New York:
McGraw-Hill.
Marsick, V. J. ve Watkins, K. E., (1997), "Lessons from Incidental and Informal Learning." In Management Learning: Integrating Perspectives in Theory and Practice, edited by J. Burgoyne and M. Reynolds, chapter 17. Thousand Oaks,
CA: Sage,
Mumford, A., (1995), "The Learning Organization in Review", Industrial &
Commercial Training, 27(1), ss. 9-16. Nonaka, I. ve Takeuchi, H., (1995), The Knowledge Creating Company, NewYork:
Oxford University.
Özdevecioğlu, M., (2002), Özel Sektörün Kamu Sektörüne Bakışı ve Değerlendirmesi Araştırması, Kayseri: Kayseri Ticaret Odası Yayını.
Özgen, H., (1999), "Öğrenen Organizasyon Sistemi ve Bir Öğrenen Organizasyon Modeli", Amme İdaresi Dergisi, 29(2), ss.71-83.
Palmer, D., (1997), ''Reforming Police Management: The Introduction of a Police Board Vuctoria, Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, Vol.20, ss47-59.
Pedler, M., Boydell, T. ve Burgoyne, J., (1989), "The Learning Company", Studies in Continuing Education, 11(2), ss. 91-101.
Öğrenen Organizasyon Olmanın Emniyet Teşkilatı Açısından Önemi ve Avantajları 37
Pedler, M.; Burgoyne, J. ve Boydell, T., (1997), The Learning Company A Strategy for Sustainable Development, 2.ed, London: McGraw Hill Com.
Pınar, İ. (1999). "Öğrenen Organizasyonların Kültürel Çevresi", İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 28(2), ss.37-78.
Probst, G. ve Buchel, B., (1997), Organizational Learning: The Competitive Advantage of the Future, Herdsfordshire: United Kingdom.
Reschenthaler, G.B. and Thompson, F., (1998), "Public Management and Learning Organization", International Public Management Journal, 1(1), ss.59-106.
Richardson, B., (1995), "Learning Contexts and Roles for the Learning Organization Leader", The Learning Organization, 2(1), ss. 15-33
Richardson, S.M.; Courtney J.F. ve Paradice D. B., (2001), "An Assessment of the Singerian Approach to Organizational Learning: Cases from Academia and the Utility Industry," Information Systems Research, 3(1), ss. 49-62.
Senge, P. M., (1998), Beşinci Disiplin, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Sofo, F., (1993), "Strategies for Developing a Learning Organisation", Training and Development in Australia, September, ss. 25-30.
Sönmez, N., (2002), Emniyet Teşkilatı ve Polis Meslek Hukuku, Ankara: Seçkin Ya¬yınevi.
Watkins, K. E. ve Marsick, V. J., (1993), Sculpting the Learning Organization, San
Francisco: Jossey-Bass. Yaşar, Y., (2002), Açıklamalı Polis Meslek Hukuku, Ankara:Başkent Matbaacılık. Yazıcı, S., (2001), Öğrenen Organizasyonlar, İstanbul: Alfa Yayınları. Zhao, J.; Ni H. ve Lovrich N., (1999), "Value Change Among Police Officers At A
Time of Organizational Reform: A Follow-up Study Using Rokeach Values",
Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, Volume
22, ss.152-170.
38 Polis Bilimleri Dergisi: 5 (3-4)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com