Buradasınız

ŞED MAKAM MI ŞED İCRÂ MI?

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.12975/rastmd.2013.01.01.0003.

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The term of “şed maqam”, which is located Arel-Ezgi-Uzdilek theoretical system’s classification of Maqam, continues to be a controversial concept. The concept is used in the sense of Maqam by Safiyüddin, after him, taking the place of the concept of Tabaqat, transposition means used. When the edvar’s is examined it is observed that a classification does not exist under the name of “Şed Maqam”. Both, the investigations of compositions which is alleged şed Maqam and maqam studies in Edvar’s reveals that there is no such concept as “Şed maqam” in Turkish Classical Music and there is only “şed performance”. The purpose of this article, by clarifying the ongoing discussion of the Sed Maqam, to reveal that maqams, which is alleged şed (transpose), have the characteristics of different cruise itself.
Abstract (Original Language): 
Arel-Ezgi-Uzdilek nazari sisteminin makam tasnifinde yer alan şed makam terimi, günümüzde halen tartışmalı bir kavram olmayı sürdürmektedir. Şed kavramı Safiyüddin tarafından makam manasında kullanılmış ise de, kendisinden son tabakat kavramının yerini alarak aktarım (transposition) anlamında kullanılmıştır. Edvârlar incelendiğinde şed makam adı altında bir sınıflandırma mevcut olmadığı görülmektedir. Gerek Şed olduğu iddia edilen makamlarda bestelenmiş eserler üzerinde Türk Mûsikîsi repertuarında yapılan incelemeler, gerekse edvarlarda yapılan makam incelemeleri Türk mûsikîsinde “şed (aktarılmış) makam” diye bir kavramın olmadığını, şed icrânın söz konusu olduğunu ortaya koymaktadır.Makalemizin amacı da halen sürmekte olan getirerek, şed olduğu iddia edilen makamların –makam akrabalıklarını da ortaya koyarak- başlı başına farklı seyir özellikleri olan makamlar olduğunu gözler önüne sermektir

REFERENCES

References: 

AKDOĞAN, Bayram, Fethullah Şirvânî ve “Mecelletu'n- fi’l-Mûsika” Adlı Eserinin
XV. Yüzyıl Türk Mûsikîsi Nazariyatındaki Yeri, ‘Ankara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara 1996.
AKSU, Fatma Adile, Abdülbâkî Nâsır Dede ve Tedkîk ü Tahkîk, Yayınlanmamış
yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1988.
AREL, H. Sâdeddin, Türk Mûsikîsi Nazariyatı Dersleri, (Haz.) Onur Akdoğu, Kültür
Bakanlığı Yayınları, Ankara 1993.
ARISOY, Mithat, Seydî'nin El-Matlâ Adlı Eseri Üzerine Bir Çalışma, Marmara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
1988.
BAŞAR ÇELİK, Binnaz, Hızır bin Abdullah’ın Kitabü’l-Edvar’ında Makamlar,
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim
Dalı Doktora Tezi, İstanbul 2001.
ÇAKIR, Ahmet, Alişah Hacıbüke’nin Mukaddimetü’l-Usûl Adlı Eseri, Marmara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, İstanbul 1999.
Harmancı, B.İ. RMD – Cilt 1, Sayı 1 (2013) s. 22-77
76
ERGUNER, Süleyman, Kutb-ı Nâyî Osman Dede ve Rabt-ı Ta’birât-ı Mûsikî,
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İstanbul 1991.
EZGİ, Suphi, Nazarî ve Amelî Türk Mûsikîsi, İstanbul Belediyesi Konservatuarı
Neşriyatı, İstanbul 1940.
KAMİLOĞLU, Ramazan, Şehrî Kırşehrî el-Mevlevî Yusuf ibn Nizâmeddin ibn
Yusuf Rûmî’nin Risâle-i Mûsikîsi’nin Transkribe ve Değerlemdirmesi, İnönü
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Malatya 1998.
KARADENİZ, Ekrem, Türk Musikisinin Nazariye ve Esasları, Türkiye İş Bankası
yayınları 238, Sanat dizisi 37, Ankara 1984.
KAYGUSUZ, Nermin, Muallim İsmail Hakkı Bey ve musiki tekamül dersleri:
Muallim İsmail Hakkı Bey’in hayatı, sanatçı kişiliği, musiki tekamül dersleri, İTÜ
Vakfı Yayınları, İstanbul 2006.
ÖZKAN, İsmail Hakkı, Türk Mûsikîsi Nazariyatı ve Usûlleri, Ötüken Yayıncılık,
İstanbul 2010.
PEKŞEN, Ahmet, Zeynü`L-Elhan İsimli Eserin Metin ve Sözlük Çalışması, İstanbul
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2002.
SEZİKLİ, Ubeydullah, Kırşehirli Nizâmeddin ibn Yusuf’un Risâle-i Mûsikî Adlı
Eseri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
2000.
SEZİKLİ, Ubeydullah, Abdülkâdir Merâgî ve Câmiu’l-Elhân’ı, Marmara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, İstanbul 2007.
TANRIKORUR, Cinuçen, basılmamış Ud Metodu.
TEKİN, Abdülkadir, Hızır Ağa’nın “Mûsikî Risâlesi” isimli yazma eserinin
Transkripsiyonu ve Dönemin Edvârları ile Mukayesesi, Dokuz Eylül Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2003.
TEKİN, Hakkı, “Ladikli Mehmed Çelebi ve er-Risâletü’l-Fethiyyesi”, Niğde
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Niğde 1999.
TIRIŞKAN, Ahmet Gürsel, Haşim Bey Edvârı, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2000.
Şed Makam mı Şed İcra mı?
77
TURA, Yalçın, “Kitabu 'İlmi'l-Musiki 'ala Vechi'l-Hurufat Musikiyi Harflerle Tesbit
ve İcra İlminin Kitabı”, Yapı Kredi Yayınlar, 2001, I.
TURA, Yalçın, Türk Mûsikîsi’nin Mes‘eleleri, Pan Yayıncılık, İstanbul 1998.
UYGUN, M. Nuri, Kadızade Tirevi Ve Mûsiki Risalesi, Yayınlanmamış yüksek
lisans tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1990.
UYGUN, M. Nuri, Safiyüddün Abdülmü‘min Urmevî ve Kitâbü’l-Edvârı, Kubbealtı
Neşriyatı, İstanbul 1999.
WRIGHT, Owen, The Modal System of Arab and Persian Music, Oxford University
Press 1978.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com