Buradasınız

OSMANLI MAÂRİFİ'NDE OKUTULAN MÛSİKÎ KİTAPLARI

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.12975/rastmd.2013.01.01.0004.

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Publication of music books in the Ottoman Education started at the end of the XIX. century. Prior to that ıt was printed on the individual books, but not able expand in the Ministry of Education. Until that time,the note is not being used in music education delayed being included into the curriculum of textbooks.However, innovations in education and pedagogical understanding of time has proved that wont be education without resource.The first textbooks published are the works that are given foundation of Western music. These books that often inspired by the works published in the West, or published in translating in Turkish exactly is an important step in terms of providing unity in music education. Gived mainly note education in lectures has become compulsory that taken as a basis the foundation of western music in writing music books. Besides, books that describe Turkish music are not rare. The subject of this article is music textbooks that is taught in Ottoman Education.
Abstract (Original Language): 
Osmanlı Maârifî'nde müzik kitaplarının yayınlanması on dokuzuncu asrın sonlarında başlamıştır. Bunun öncesinde münferit kitaplar yazılmış ancak Maârif geneline yayılamamıştır. Bu döneme kadar müzik eğitiminde notanın kullanılmıyor olması ders kitaplarının müfredata girmesini geciktirmiştir. Ancak eğitimde zamanın getirdiği yenilikler ve pedagojik anlayış, kaynaksız eğitimin yapılamayacağını göstermiştir. Yayınlanan ilk ders kitapları Batı mûsikîsi temelinin verildiği eserlerdir. Genellikle Batı'da basılmış olan eserlerden ilham alınarak ya da birebir aynısının Türkçe'ye çevrilerek yayınlandığı bu kitaplar mûsikî tedrisatında birlik sağlanmasına yönelik atılmış önemli bir adımdır. Derslerde ağırlıklı olarak nota eğitiminin verilmesi müzik kitaplarının yazımında Batı müziği temelinin esas alınmasını zorunlu kılmıştır. Bunun yanında Türk mûsikîsini anlatan kitaplar da az değildir. Bu makale Osmanlı Maârifi'nde okutulan mûsikî ders kitaplarını konu edinmektedir.

REFERENCES

References: 

Alaner, Bülent. Osmanlı împaratorluğu'ndan Günümüze Belgelerle Müzik Yayıncılığı. Ankara: Anadol Yayıncılık, 1986.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, MF. MKT, 1010/18, 1018/47, 1138, 1157/23. Erdoğdu, Teyfur. «Maârif-i Umûmiye Nezareti Teşkilatı.» Ankara Üniversitesai
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C.51, (Ankara 1996), 247-285.
Halil Bedi. îlk Mekteplerde Gınanın Usûlü Tedrisi. İstanbul: Şirket Mürettebiye
Matbaası, 1927.
Harmancı, Ayşe Başak. Klasik Türk Müziği'nde îkâ Kavramı. İstanbul: Marmara
98
Osmanlı Maârifi'nde Okutulan Mûsikî Kitapları
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, 2011. Hasan Tahsin. Gülzâr-ıMûsikî. İstanbul: Şirketi Mürettebiye Matbaası, 1906. Kâmi Bey (Neyzen), îrâe-iMûsikî, İstanbul: Cemal Efendi Matbaası, 1888. Kâzım Bey (Uz). Nota Dersleri. İstanbul: Şirket-i Mürettebiye Matbaası, 1919. Kâzım Bey (Uz). Mûsikî Nazariyatı, (basımevi verilmemiş) İstanbul 1923. Kâzım Bey (Uz), Mûsikî, İstanbul: Mahmut Bey Matbaası, 1896. M. Emin, Tarihçe-i Fenni Mûsikî. İstanbul: Sefâ ve Nur Matbaası, 1894. Maârif Umûmiye Nezareti. Asâr-ı Mütenevviya. İstanbul: Mahmut Bey Matbaası,
1893.
Maârif Umûmiye Nezareti. Mahzen-i Mûsikî ya da Dilkeş. İstanbul: Kasbar
Matbaası, 1901.
Mehmet Ali Feridun. îlk Mûsikî Kitabı. İstanbul: Mahmut Bey Matbaası, 1927. Mustafa Saffet. Solfej Yahut Nazariyatı Mûsikî. İstanbul: Mahmut Bey Matbaası,
1891.
Muzika-i Humayûn Muallim Muavini. Kütüphane-i Mûsikîden Tedrîs-i Mûsikî.
İstanbul: Mahmut Bey Matbaası, 1916. Paçacı, Gönül. «Osmanlı'nın Mûsikî Tâliminden Cumhuriyet'in Müzik Terbiyesine.»
Toplumsal Tarih Dergisi (Tarih Vakfı Yayınları), XVI, 2002. 10-19. Sahibzade M. Şevket. Telhis-iMûsikî. İstanbul: Artin Asaduryan Matbaası, 1916. Zati Bey (Arca). Kütübhâne-i Mûsikîden Tâlimi Kıraat Mûsikî. İstanbul: Mahmut
Bey Matbaası, 1900.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com