Buradasınız

BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA

ENERGY AUDIT IN THE BUILDING AND SAMPLE APPLICATION

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Energy consumption of household sector has gone beyond %34 of its share among the final consumption sectors which exceed the 80 million TEP energy consumption. Tendency of energy costs to increase and environmental effects caused by fossil fuels have made it a must to use the energy efficiently and consume carefully. This study involves an energy search required for the preparation of a pre-energy saving study by the energy management organization of a public institution with a construction area of 72500 m2. It includes the collection, processing and evaluation phases of 2006-2007 energy consumption and cost data of the institution. Having determined the energy saving potential, the paper makes suggestions to enhance efficiency.
Abstract (Original Language): 
Bina sektörünün enerji tüketim payı; 80 Milyon TEP (Ton Eşdeğer Petrol) enerji tüketiminin aşıldığı tüketim sektörleri arasında % 34’ü geçmiştir. Enerji maliyetlerinin artış eğiliminde olması, fosil yakıt tüketiminin neden olduğu çevresel etkiler, enerjinin verimli kullanımını ve kontrollü tüketimini zorunluluk hâline getirmiştir. Bu çalışma 72 500 m2 inşaat alanına sahip bir kamu kurumunda enerji yönetimi organizasyonu tarafından ön enerji tasarrufu etüdü hazırlanabilmesi için gerekli enerji taramasını içermektedir. Çalışmada bina sektörüne yönelik enerji taramasına ilişkin bir yöntem önerilmiştir. Bu kapsamda, kurumun 2006-2007 yılı enerji tüketim ve enerji maliyet verilerinin toplanması, işlenmesi ve değerlendirilmesi aşamalarını kapsamaktadır. Çalışma sonunda enerji tasarruf potansiyeli belirlenerek verimliliğin arttırılmasına yönelik önerilerde bulunulmuştur.

REFERENCES

References: 

ÖZDABAK A., ERTEM M.E., 2002. “Enerji Yönetim Teknikleri”, Erdemir
yayınları, ,Sayfa 9-13
Başbakanlık, 1998. “Enerji Verimliliği”, Başbakanlık Personel ve
Prensipler Genel Müdürlüğünün B.02.0.PPG.0.12-383-25889sayı ve
11.11.1997 tarihli genelgesi.(Erişim Tarihi:Mart 1998)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, “Sanayi Kuruluşlarının Enerji
Tüketiminde Verimliliğin Arttırılması İçin Alacakları Önlemler Hakkında
Yönetmelik”,1995
EİE, 2009, Enerji Verimliliği Kanunu, Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel
Müdürlüğü,
http://www.eie.gov.tr/duyurular/EV/EV_kanunu/EnVerKanunuTemmuz2
008.pdf, 2007 (Erişim Tarihi: 25 Haziran 2009)
SÖĞÜT
143
ÇALIKOĞLU E., 25-28 Ekim 2007. “Enerji Yönetimi ve Enerji Verimliliği
Kanunu”, VIII Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, Makine
Mühendisleri Odası, VIII Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Bildiriler
Kitabı, İstanbul, Sayfa 797.
KEDİCİ Ö., “Enerji Yönetimi” Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel
Müdürlüğü Enerji Kaynakları Etüd Dairesi Başkanlığı 1993 Ankara
Sayfa 2
KAYMAKÇIOĞLU F., 1996. “Elektrik Enerjisinin Sanayide Verimli
Kullanılması”, TMMOB 1. Enerji Sempozyumu, TMMOB I. Enerji
Sempozyumu Bildiriler Kitabı Sayfa 312
Tübitak Mayıs 1998. TTGV Bilim –Teknoloji-Sanayi Tartışmaları Enerjinin
Etkin Kullanımı ve Enerji Tasarrufu ile İlgili Teknolojiler Alt Grup Raporu,
TÜBİTAK, - Ankara, Sayfa 34-35
SÖĞÜT Z., Mayıs 2005. “Çimento Fabrikasında Enerji Taraması ve Üretim
Hattı Isı Proseslerinde Enerji ve Ekserji Analizi”, Yüksek Lisans Tezi,
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Sayfa 69,70
SÖĞÜT Z., OKTAY Z., Mayıs 2006. “Sanayi Sektöründe Enerji
Taramasının Etkisi Ve Örnek Uygulama”, Dumlupınar Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya,
Sayı 10, Sayfa 151-162

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com