Buradasınız

PERAKENDE SEKTÖRÜNDE TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN BULANIK AHP İLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

SUPPLIER SELECTION IN RETAIL SECTOR WITH FUZZY AHP

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
As the business world is getting globalized and customer needs vary, firms face with multiple supplier alternatives and multiple criteria in supplier selection process. Supplier selection does not only bring competitive advantage to firms in goods sector but also in service sector. Due to the multiple criteria, nature of supplier selection qualitative criteria must be included as well as the quantitative criteria. Fuzzy logic and techniques based on it are becoming important especially in evaluation of suppliers with qualitative criteria. The application is conducted in supplier seleciton process of a retail firm with fuzzy AHP.
Abstract (Original Language): 
Rekabetin giderek küreselleştiği iş dünyasında işletmeler tedarikçilerin artmasından dolayı çok alternatifli ve müşteri isteklerinin çeşitlenmesinden dolayı da çok kriterli bir tedarikçi seçimi ile karşılaşmaktadır. Tedarikçi seçimi sadece üretim değil, hizmet sektöründe de işletmelere stratejik rekabet üstünlüğünü sağlayan bir unsur hâline gelmiştir. Çok kriterli bir yapıda olan tedarikçi seçim süreci nicel kriterlerin yanında nitel kriterlerin de yer alması artık bir zorunluluk hâlini almıştır. Bulanık mantık temelli teknikler bu anlamda nitel kriterlerin değerlendirilmesinde öne çıkmaktadır. Uygulama olarak perakende sektöründen bir işletmenin tedarikçi firma seçim sürecinde Bulanık AHP uygulanacaktır.
29-52

REFERENCES

References: 

Ada, E.; Kazançoğlu, Y. ve Aracıoğlu, B., 2005, “Stratejik Rekabet
Üstünlüğü Sağlamada Tedarikçi Seçiminin Analitik Hiyerarşik Süreç İle
Gerçekleştirilmesi”, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 5. Ulusal Üretim
Araştırmaları-Bildiriler Kitabı, S.605-611
Akman, G. ve Alkan, A., 2006, “Tedarik Zinciri Yönetiminde Bulanık AHP
Yöntemi Kullanılarak Tedarikçilerin Performansının Ölçülmesi: Otomotiv
Yan Sanayiinde Bir Uygulama”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen
Bilimleri Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 9, Bahar 2006/1 s.23-46.
Arıkbay, C., 1996, Perakendecilikte Gelişmeler ve Yeni Yaklaşımlar,
MPM Yayınları No:572, Ankara.
Bali, Ö. ve Gencer, C., 2005, “AHP, Bulanık AHP ve Bulanık Mantık’la Kara
Harp Okuluna Ögretim Elemanı Seçimi”,Savunma Bilimleri Dergisi,
Sayı 1, Cilt 4, s.24-43.
KAZANÇOĞLU-ADA
48
Barbarosoglu, G. ve Yazgac, T., 1997, “An Application of The Analytic
Hierarchy Process to The Supplier Selection Problem” Production and
Inventory Management Journal,38(1),14-21.
Chan, F.T.S. ve Kumar, N.,1996, “Global Supplier Development
Considering Risk Factors Using Fuzzy Extended AHP-Based
Approach”, Omega, Article in Press,
Chan, F.T.S., 2003, “Interactive Selection Model For Supplier Selection
Process; An Analytical Hierarchy Process Approach”, International
Journal of Production Research, Vol: 41, No: 15, pp. 3549-3579.
Chan, F.T.S., Chan, M.H. ve Tang, N.K.H., 2000, “Evaluation
methodologies for technology selection”, Journal of Materials
Processing Technology, 107(1-3), 330-337.
Chang, D. Y., 1996, “Applications of The Extent Analysis Method of Fuzzy
AHP”, Europen Journal of Operational Research, 95, pp. 649-655.
Chen, C.-T., Lin, C.-T., ve Huang, S.-F., 2006, “A fuzzy approach for
supplier evaluation and selection in supply chain management”,
International Journal of Production Economics, 102 (2),289–301.
Cheng, C. H., Yang, K. L. ve Hwang, C. L., 1999, “Evaluating Attack
Helicopters by AHP Based on Linguistic Variable Weight”, European
Journal of Operational Research, 116 (2), 423 -435.
Cheng, J. Z., Chen, P. T. ve Yu, H. C. D., 2004, “ Establishing A MAN
Access Strategy for Future Broadband Service: a Fuzzy MCDM
Analysis of SONET/SDH and Gigabit Ethernet”, Science Direct.
Chou, T. Y. ve Liang, G. S., 2001, “ Application of A Fuzzy Multicriteria
Decision Making Model for Shipping Company Performance
Evaluation”, Maritime Policy and Management, 28 (4), 375-392.
Choy, K., Lee, W., ve Lo, V., 2003, “Design of an intelligent supplier
relationship management system: a hybrid case based neural network
approach”, Expert Systems with Applications, 24 (2), 225–237.
Cvetkovic, D., Manic, M., Prascevic, M. ve Milutinovic, S., 1999, “ Acoustic
Comfort Optimization of Industrial Hale Using Intelligent Technology”,
Working and Living Environmental Protection, 1 (4), pp. 9-18
Dağdeviren, M. ve Eren, T.,2001, “Tedarikçi Firma Seçiminde Analitik
Hiyerarşi Süreci ve 0-1 Hedef Programlama Yöntemlerinin
Kullanılması”, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakülte
Dergisi, Cilt:16, Sayı: 2, s. 41-52.
Dağdeviren, M., 2007, “Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci İle Personel Seçimi
Ve Bir Uygulama”, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakülte
Dergisi, Cilt 22, No 4, 791-799.
KAZANÇOĞLU-ADA
49
Ellram, L.M., 1995, “Total Cost of Ownership: An Analysis Approach for
Purchasing”, International Journal of Physical Distribution and
Logistics Management,25 (8), 4–23.
Erdoğan, T., 2003, Rekabet Hukuku Açısından Perakende Sektöründe
Alım Gücü, Rekabet Kurumu İlk Baskı, Ankara.
Erol, İ., 2004, “Toplam Kalite Yönetimi ve Tam Zamanında Üretim
Yaklaşımlarının Satınalma İşlevi İle İlişkilendirilmesi, Bütünsel Bir
Yaklaşım Önerisi ve Örnek Olay Analizi”, Makine Mühendisleri Odası
Endüstri Mühendisliği Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 4, s. 2-16.
Gencer C, Gurpinar D, 2007, “Analytic network process in supplier
selection: A case study in an electronic firm”, Applied Mathematical
Modelling, 31(11), 2475-2486.
Ghodsypour, S.H. ve Brien, C.O., 1998, “A Decision Support System for
Supplier Selection Using an Integrated Analytic Hierarchy Process and
Linear Programming”, International Journal of Production
Economics, Vol. 56-57, pp. 199-212.
Gregory, R., 1986, “Source Selection: A Matrix Approach”, Journal of
Purchasing and Material Management, pp. 24-29.
Gregory, R.E., 1986, “Source Selection: A Matrix Approach”, Journal of
Purchasing and Materials Management (Summer),24–29.
Haq, A.N. ve Kannan, G., 2006, “Design of an integrated supplier selection
and multi-echelon distribution inventory model in a built-to-order supply
chain environment” International Journal of Production Research,
44 (10), 1963–1985.
Hill, R.P. ve Nydick, R.J., 1992, “Using The Analytic Hierarchy Process to
Structure The Supplier Selection Procedure”, International Journal of
Purchasing and Material Management, 28 (2), 31–36.
Kahraman, C., Cebeci, U. ve Ruan, D., 2004, “Multi-Attribute Comparison
of Catering Service Companies Using Fuzzy AHP: The Case of Turkey”
International Journal of Production Economics, 87 , 171-184
Kim, T., Bilsel, R.U., ve Kumara, S., 2008, “Supplier selection in dynamic
competitive environments”, International Journal of Services
Operations and Informatics, 3(3/4),283-293.
Kuo, R. J., Chi, S. C. ve Kao, S. S., 2002, “A Decision Support System for
Selecting Convenience Store Location Through Integration of Fuzzy
AHP and Artifıcial Neural Network”, Computers in Industry, 47 (2),
199 -214.
Kuruüzüm, A. ve Atsan, N., 2001, “Analitik Hiyerarşi Yöntemi Ve
İşletmecilik Alanındaki Uygulamaları”, Akdeniz İİBF Dergisi, Cilt: 1, s.
83-105.
KAZANÇOĞLU-ADA
50
Lamberson, L.R., Diederich, D. ve Wuori, J., 1976, “Quantitative Vendor
Evaluation”, Journal of Purchasing and Materials Management
(Spring), 19–28.
Lee, M., Pham, H. ve Zhang, X., 1999, “A Methodology for Priority Setting
with Application to Software Development Process”, European Journal
of Operational Research, 118, 375 -389.
Leung, L. C. ve Cao, D., 2000, “On Consistency and Ranking of
Alternatives in Fuzzy AHP”, European Journal of Operational
Research, 124, 102 -113
Liu J, Ding FY, ve Lall V., 2000, “Using Data Envelopment Analysis to
Compare Suppliers for Supplier Selection and Performance
Improvement”, Supply Chain Management: An International Journal
, 5(3):143–50.
Lubben, R.T., 1988, Just-In-Time Manufacturing: An Aggressive
Manufacturing Strategy, McGraw Hill, New York, NY,
Mandal, A. ve Deshmukh, S.G., 1994, “Vendor Selection Using
Interpretative Structural Modeling (ISM)”, International Journal of
Operations and Production Management, 14(6), 52–59.
Mendoza, A., Santiago, E., ve Ravindran, A., 2008, “A three-phased
multicriteria method to the supplier selection problem”, International
Journal of Industrial Engineering,15(2),195-210.
Mummalaneni, V., Dubas, K.M. ve Chao, C., 1996, “Chinese Purchasing
Mangers_ Preferences and Trade-Offs in Supplier Selection and
Performance Evaluation”, Industrial Marketing Management , 25 (2),
115–124.
Narasimhan, R., 1983, “An Analytical Approach to Supplier Selection”,
Journal of Purchasing and Materials Management, 19 (1), 27–32.
Narasimhan, R., Talluri, S., ve Mendez, D., 2001, “Supplier Evaluation and
Rationalization via Data Envelopment Analysis: An Empirical
Examination”, working paper, Michigan State University.
OBrien C., ve Ghodsypour S.H. , 1998, “A Decision Support System for
Supplier Selection Using An Integrated Analytic Hierarchy Process and
Linear Programming”, International Journal of Production
Economics;56:199–212.
Opricovic S., ve Tzeng G.H., 2003, “Defuzzification within a Multicriteria
Decision Model”, International Journal of Uncertainty, Fuzziness
and Knowledge-Based Systems,11(5),635-52
Öz, E., Baykoç, Ö., 2004, “Tedarikçi Seçimi Problemine Karar Teorisi
Destekli Uzman Sistem Yaklaşımı”, Gazi Üniversitesi Mühendislik
Mimarlık Fakülte Dergisi, Cilt:19, Sayı: 3, s.275-286.
KAZANÇOĞLU-ADA
51
Pan, A.C., 1989, “Allocation of Order Quantity Among Suppliers”, Journal
of Purchasing and Materials Management, 36–39.
Patton, W.W., 1996, “Use of Human Judgment Models in Industrial Buyers
Vendor Selection Decisions”, Industrial Marketing Management 25,
135–149.
Pearson, J. ve Ellram, L., 1995, “Supplier Selection And Evaluation in Small
Versus Large Electronics Firms”, Journal of Small Business
Management, pp.53-65.
Petroni, A. ve Braglia, M., 2000, “ Vendor Selection Using Principal
Component Analysis”, Journal of Supply Chain Management,
(Spring), 63–69.
Prakash, T.N., 2003, “Land Suitability Analysis for Agricultural Crops: A
Fuzzy Multicriteria Decision Making Approach”, MSc Thesis, ITC
Institue.
Rong, C., Takashi, K. ve Wang, J., 2003, “ Enterprise Waste Evaluation
Using The Analytic Hierarchy Process and Fuzzy Set Theory”,
Production Planning and Control, 14 (1), 90-103
Saaty, T.L., 1980, The Analytic Hierarchy Process, McGraw-Hill, New
York, 37-85.
Saen, R.F., 2007, “Supplier selection in the presence of both cardinal and
ordinal data”, European Journal of Operational Research, 183 (2),
741–747.
Shamsuzzaman, M., Ullah, A. M. M. S. ve Bohez, E. L. J., 2003, “ Applying
Linguistic Criteria in FMS Selection: Fuzzy Set AHP Approach”,
Integrated Manufacturing Systems, 14 (3), 247-254.
Shipley, D., 2001, “Resellers’ Supplier Selection Criteria For Different
Consumer Products”, European Journal of Marketing, Vol: 19, No:
7,pp.26-36.
Silva, R., Davies, G., Naude, P., 2002, “Assessing Customer Orientation in
Context of Buyer/ Supplier Relationships Using Judgmental Modelling”,
Industrial Marketing Management, Vol: 31, pp.241-252.
Siying, W., Jinlong, Z., ve Zhicheng, L., 1997, “ A Supplier-Selecting
System Using A Neural Network”, 1997 IEEE International
Conference on Intelligent Processing Systems, IEEE, NewYork, NY,
pp. 468–471.
Sohn, K. Y., Yang, J.W. ve Kang, C.S., 2001, “ Assimilation of Public
Opinions in Nuclear Decision Making Using Risk Perception”, Annals
of Nuclear Energy, 28 , 553-563
Stam, A., Minghe, S. ve Haines, M., 1996, “ Artificial Neural Network
Representations for Hierarchical Preference Structures”, Computers
and Operations Research, 23 (12), pp1191 -1201.
KAZANÇOĞLU-ADA
52
Swinney, R. ve Netessine, S., 2009, “Long-term contracts under the threat
of supplier default”, Manufacturing and Service Operations
Management, 11 (1), 109–127.
Talluri, S. ve Narasimhan, R. 2004, “A Methodology for Strategic Sourcing”,
European Journal of Operational Research,154,236–250.
Timmerman, E., 1986, “An Approach to Vendor Performance Evaluation”,
Journal of Purchasing and Materials Management, (Winter), 2–8.
Tsaur, S. H., Chang, T. Y. ve Yen, C. H., 2002, “ The Evaluation of Airline
Service Quality by Fuzzy MCDM”, Tourism Management, 23, 107-115.
Turner, I., 1988, “An Independent System for The Evaluation of Contract
Tenders”, Journal of Operational Research Society, 39 (6), 551–561.
Verma, R. ve Pullman, M.E., 1998, “ An Analysis of The Supplier Selection
Process”, Omega, International Journal of Management Science ,
26(6):739–50.
Verma, R., Pulman, M., 1998, “An Analysis of The Supplier Selection
Process”, International Journal of Management Sciences, Vol: 26,
No: 6, pp.739-750.
Vokurka, R. J., Choobineh, J. and Vadi, L., 1996, “A Prototype Expert
System For The Evaluation And Selection Of Potential Suppliers”,
International Journal of Operations & Production Management,
Vol. 16 No. 12, pp. 106-127.
Wang G, Samuel H.H ve Dismukes JP., 2004, “Product-Driven Supply
Chain Selection Using Integrated Multi-Criteria Decision-Making
Methodology”, International Journal of Production Economics,
91:1–15.
Weber, C.A. ve Current, J.R., 1993, “A Multiobjective Approach to Vendor
Selection”. European Journal of Operational Research 68, 173–184.
Weber, C.A. ve Ellram, L.M., 1993, “Supplier Selection Using Multi
Objective Programming: A Decision Support Systems Approach”.
International Journal of Physical Distribution and Logistics
Management 23 (2), 3–14.
Weck, M., Klocke, F., Schell, H. ve Rüenauver, E., 1997, “Evaluating
alternative production cycles using the extended fuzzy AHP method”,
European Journal of Operational Research, 100(2), 351-366.
Youssef, M.A., Zairi, M. ve Mohanty, B., 1996, “Supplier Selection İn An
Advanced Manufacturing Technology Environment: An Optimization
Model”, Benchmarking for Quality Management & Technology, Vol.
3 No. 4, pp. 60-72.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com