Buradasınız

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde II. ve III. Düzey Hastalarda Seçici Olmayan Ekokardiyografi Uygulama Sonuçlarımız

Results of Echocardiography that Performed Patient without Pre-Assessment in Our Neonatal Intensive Care Unit II And III Level

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In congenital heart disease diagnosis and follow-up, echocardiography (ECHO) is the most important and practical diagnostic tool. In general practice, if the baby is one of the high risk groups or the baby has one of suspicious pathological findings during routine examination, ECHO is performed. The aim of this study was to investigate the effectiveness and usefulness of applications of non-selective ECHO. Admitted to our Unit in 132 of the 393 patients, II and III levels in all patients, ECHO was performed. Echocardiography revealed pathology in 37.12% cases. Twenty-nine patients (21.96% of all patients) did not have any cardiac symptoms and signs. Cardiac pathologies without any sypmtoms and signs are common in Neonatal Intensive Care Unit (NICU) in low-risk group babies. Echocardiographic examination appears to be very important diagnostic tool in NICU in the diagnosis of congenital heart disease
Abstract (Original Language): 
Doğumsal kalp hastalıklarının tanı ve izleminde ekokardiyografi (EKO) önemli ve pratik bir tanı aracıdır. Genel uygulamada hastaların belli risk gruplarında yer alması ve fizik muayenede kuşkulandıracak bulgu olması durumunda EKO incelemesi yapılır. Bu çalışmayla seçici olmayan EKO uygulamalarının etkinliği ve yararlılığının araştırılması amaçlanmıştır. Ünitemizde yatırılarak izlenen 393 hastanın 132’sine (II. ve III. düzey tüm hastalara) EKO uygulandı. Hastalarımızın %37,12’sında EKO’da patoloji saptandı. Bu hastaların 29’unda (tüm hastaların %21.96’si) herhangi bir kardiyak belirti ve bulgu yoktu. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde (YYBÜ) düşük risk grubundaki bebeklerde herhangi bir belirti veya fizik muayene bulgusu olmaksızın kalple ilgili patoloji görülmesi sıktır. Bu nedenle EKO değerlendirmesi YYBÜ’ye yatan hastalarda önemli bir tanı aracı olarak gözükmektedir.

REFERENCES

References: 

1. Richmond S, Wren C. Early diagnosis of congenital heart
disease. Semin Neonatol. 2001; 6(1): 27-35.
2. Bernstein D. Congenital Heart Disease. In: Kliegman RM,
Behrman RE, Jenson HB, Stanton BF (eds). Nelson Textbook
of Pediatrics 18th ed. Philadelphia: Saunders, 2007; 1878-81.
3. Wechsler SB. Cardiac disorders. In; Cloherty JP, Eichenwald
EC, Stark AR (eds). Manual of Neonatal Care 6th ed.
Philadelphia: Lippincott Williams &Wilkins 2008; 388-436.
4. Bulas ID. Fetal imaging: Ultrasound and magnetic resonance
imaging. In: MacDonald MG, Seshia MMK, Mullet MD, eds.
Avery’s Neonatology. 6th ed. Philadelphia: Lippincott Williams
& Wilkins 2005; 167-185.
5. Knowles R, Griebsch I, Dezateux C, Brown J, Bull C, Wren C.
Newborn screening for congenital heart defects: a systematic
review and cost-effectiveness analysis. Health Technol Assess.
2005; 9(44): 1-152.
6. Aydoğdu SA, Türkmen M, Özkan P. Adnan Menderes
Üniversitesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde izlenen
bebeklerde doğumsal kalp hastalığı sıklığı. ADÜ Tıp Fakültesi
Dergisi 2008; 9(1): 5 – 8.
7. Du ZD, Roguin N, Barak M. Clinical and echocardiographic
evaluation of neonates with heart murmurs. Acta Paediatr
1997; 86: 752–6.
8. Mertens LL, Rigby ML, Horowitz ES, Anderson RH. Cross
Sectional Echocardiographic and Doppler Imaging.In: Anderson
RH, Baker EJ, Penny DJ, Redington AN, Rigby ML, Wernovsky
G, eds. Paediatric Cardiology. 3rd ed. Philadelphia: Churchill
Livingstone, Elsevier 2010: pp.313-33.
9. Ekici F, Ünal S, Dablan S, Alpan N, Çevik BŞ, Vidinaslan S. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesindeki 119 bebeğin klinik ve
ekokardiaografik değerlendirmesi. Turkish J. Pediatr. Dis.
2010; 4(1): 22-9.
10. Moss S, Kitchiner DJ, Yoxall CW, Subhedar NV. Evaluation of
echocardiography on the neonatal unit. Arch Dis Child Fetal
Neonatal Ed 2003; 88: F287–91.
11. Güven H, Bakiler AR, Kozan M, Aydınlıoğlu H, Helvacı M,
Dorak C. Yenidoğan servislerinde konjenital kalp hastalıkları.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2006; 49: 8-11.
12. Ainsworth S, Wyllie JP, Wren C. Prevalence and clinical
significance of cardiac murmurs in neonates. Arch Dis Child
Fetal Neonatal Ed. 1999; 80(1): F43-5.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com