Buradasınız

Futbol Hakemlerinin Tehdit ve Fiziksel Saldırılara Bakış Açıları-Nitel Araştırma

Perspective of the Soccer Referees towards Threats and Hostility: A Qualitative Study

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is investigate the threats and the hostility towards the football referees. Case study of purposal sampling and semi-structured interview method is used. Content analysis is performed since the collected data had to be converted to a theme. Based on the results of this analysis certain themes are created. The descriptive analysis method is also used. The soccer referees are being subject to threats and hostility from players, coaches and spectators. Lack of concentration due to these threats affects the performance and motivation of the referees. It is interesting that both players and the coaches are not well informed on the rules of the game.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada, futbol hakemlerine yönelik tehdit ve saldırıların araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem olarak amaçlı örnekleme yönteminden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Çalışmada görüşme yöntemi (yarı yapılandırılmış) kullanılmıştır. Veriler bilgisayar ortamında metin şekline dönüştürülebilmesi için içerik analizi yapılmıştır. Aynı zamanda betimleme analizi de kullanılmıştır. Bu çalışmada, futbol hakemlerinin oyunculardan, antrenörlerden ve seyircilerden kaynaklanan tehdit ve saldırılara maruz kalmaları sonucu oluşan konsantrasyon eksikliği, performans ve motivasyonun olumsuz etkilenmesi oyunun yönetimini negatif yönde etkilediği saptanmıştır. Bu tabloya neden olan oyuncu ve antrenörlerin kuralları yeterince bilmemeleri hem şaşırtıcı hem de düşündürücüdür
7-13

REFERENCES

References: 

1. Acer M. Futbol Seyircisini Fanatik ve Saldırgan
Olmaya Yönelten Sosyal Faktörler. Gazi Ünv. Sağlık
Bil. Ens. Beden Eğitimi ve Spor A.B.D.
Yayınlanmamış Doktara Tezi. 2001.
2. Andersson B. Hur okrar Dom? En Studie av
Fotbollsdomare i Göteborg (How do thry cope? A
study of soccer referees in Göteborg). Sports
Pedagogical Reports, 10, Göteborg, Sweden: Göteborg
University, Departman of Education. 1983.
3. Button C, O’hare D, Mascarenhans D. Developing a
Method to Examine Decission-Making and Physical
Demand of Football Refereeing. Report to Sparc& NZ
Soccer, August .
4. Budak S. Psikoloji Sözlüğü. Bilim ve Sanat yayınları,
Ankara, 2000.
5. Bilgin N. Sosyal Psikolojiye Giriş. Ege Ünv. Edebiyat
Fak. Yayınları, İzmir, 2000.
6. Baunman S. (Çev. H.Can İkizler, A.Osman Özcan).
Uygulamalı Spor Psikolojisi. Alfa Basım Yayınevi,
İstanbul.
7. Coakley J. Sport in Society (5th ed.). St.Louis: Mosbyyear
Book. 1994.
8. Çobanoğlu G. Sporda Saldırganlık Olgusu ve Bu
Olgunun Sportif Performans Üzerine Etkileri. Dokuz
Eylül Üniversitesi, Sağlık Bil. Ens., Yayınlanmamış
Doktora Tezi, İzmir, 1993.
9. Folkesson P, Archer C, Norlander T. Soccer Referees
Experience of Threat and Aggression: Effects of Age,
Experience and Life Orientation on Outcome of
Cpying Strategy. Aggressive Behavior, 2002; 28(4): 317-
327.
10. Isberg L. Arbestuppgifter,Krav Och Utbildning
(Occupational task, Demands and Education).
Uppsala, Swedwn: Almqist&Wiksell International
Stockholm. 1978.
11. Gill P. Idrottsvald (Agression within sport). Halmstad,
Sweden: Halmstad University. 1985.
12. Gill P. Moral Judgements of Violence Among Irish
and Swedish Adolescents Göteburg,Sweden: Acta
Universitatis Gothoburgensis. 1979.
13. Lane AM, Nevill AM, Ahmad NS, Balmer N. Soccer
Referee Decision-Making: “Shall I Blow The Whistle?”
Journal of Sports Sciences and Medicine, 2006; 5: 243-253.
14. Özmaden M. Futbol Seyircilerine Göre Rakip Seyirci
Davranışlarının Seyirci Saldırganlığına Etkileri.
Kastomonu Eğitim Dergisi, 2005; 13(2): 663-674.
15. Smith M. Violence and Sport. Toronto, Canada:
Butterworths. 1983.
16. Karagözoğlu C. Ay MS. Futbol Seyircisinde saldırganlık
Eğilimleri: İstanbul Örneği. Hacettepe Üniversitesi Futbol
Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1999; 6(3): 27-31.
17. Kuru E, Var L.(2009); Futbol Seyircilerinin Spor
Alanlarındaki Saldırganlık Davranışları Hakkında
Betimsel bir Çalışma(Kırşehir İli Örneği). Ahi Evran
Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009; 10(2):
141-143.
18. Fişekçioğlu İB, Özdağ S, Duman S, Atalay A. Futbolda
Şiddet ve Yasal Karşı Tedbirler. Türkiye Kickboks
Federasyonu Spor Bilimleri Dergisi 2010; 3(2).
19. Keten M. Türkiye'de Spor. 2. Baskı. İstanbul: Polat
Ofset, 1993.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com