Buradasınız

Güreşçilerin Bireysel Başarıları ile Atılganlık Düzeylerinin İlişkisi

The Relevance of Wrestlers’ Assertiveness with Their Individual Success

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Subjects has been chosen from wrestlers, have the right to take part in Turkey Wrestling Championship in 2006-2007 season, deal with the wrestling sport in various cities and clubs in Turkey. Subjects consist of total 213 wrestlers whose age range from 17 to 40 and participated in Turkey Wrestling championship, and these wrestlers include 169 free-styles and Greco- Roman style male wrestlers and 44 free-style female wrestlers. It has been aimed in this study to analyze assertiveness level of elite male and female wrestlers’ effect on their individual success. Firstly, information related to the aim of the survey has been given systematically by scanning literature. Thus, a theoretical framework about the topic has been established. Secondly, personal identification form created by the researcher, results ruler of athlete and assertiveness inventory developed by Rathus, adapted into Turkish by Voltan, applied on the male and female wrestlers randomly in order to achieve the object of this study. In the statistical analysis of data obtained from the research was used descriptive statistics One Way ANOVA and test t, besides Tukey test was used to determine the differences between the groups. As a result of statistical analyzes, Level of Assertiveness has been observed at a higher level in those wrestlers, who wrestles in greko-romen style, who are female, and have liberal families, than those wrestlers who wrestles in free-style, who are male, and have protective parents. As a result, it has been determined that high levels of assertiveness sports have been more successful than the others.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, 2006–2007 sezonunda Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası’na katılan Türkiye’deki farklı il ve kulüplerde güreş sporuyla ilgilenen erkekler serbest ve grekoromen stilde mücadele eden 169 erkek güreşçi ve bayanlar serbest stilde mücadele eden 44 bayan güreşçiden oluşan 17-40 yaş arası toplam 213 sporcuya uygulanmıştır. Bu çalışmanın amacı, elit düzeydeki erkek ve bayan güreşçilerin atılganlık düzeylerinin bireysel başarılarına etkisini tespit etmektir. Çalışmada ilk olarak araştırmanın amacına ilişkin mevcut bilgiler, literatürün taranmasıyla sistematik bir şekilde toplanmış ve böylece konu hakkında teorik bir çerçeve oluşturulmuştur. Daha sonra araştırmanın amacına ulaşmak için araştırmacı tarafından Oluşturulan Kişisel Bilgi Formu, Rathus tarafından geliştirilip Voltan tarafından Türkçeye uyarlanan Atılganlık Envanteri ve Sporcu Sonuç Cetveli; Tesadüfî Örneklem Yöntemi yoluyla erkek ve bayan güreşçilere uygulanarak veriler toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin istatistiksel analizinde t-Testi, One Way Anova (Tek Yönlü Varyans Analizi) Testi ve gruplar arası farkları belirleyebilmek için de Tukey Testi kullanılmıştır. İstatistiksel analizlerin sonucunda güreşçilerin atılganlık düzeylerine bakıldığında; grekoromen güreşçilerin serbest güreşçilere göre, bayan güreşçilerin erkek güreşçilere göre, demokratik aile ortamında yetişen güreşçilerin koruyucu aile ortamında yetişen güreşçilere göre atılganlık düzeyleri yüksek çıkmıştır. Sonuç olarak da atılganlık düzeyi yüksek olan sporcuların daha başarılı oldukları tespit edilmiştir.

REFERENCES

References: 

1. Alberti, R.E. and Emmons, M.L., Your Perfect
Right: A Guide to Assertive Behavior, San Louis
Opispo, 1970.
2. Bal, E., İlköğretim öğrencilerinin benlik algıları ile
atılganlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi,
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2006.
3. Bal, E., İlköğretim öğrencilerinin benlik algıları ile
atılganlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi,
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2006.
4. Baltaş, A., Stresle Başa Çıkma Yolları. Remzi
Kitapevi, 8. Baskı. Ankara,1996.
5. Bayraktar, G., Güreşçilerin psikolojik ihtiyaçları
ile atılganlık düzeylerinin bireysel başarılarına
etkisi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi,
Ankara, 2007.
6. Doğan, O., Spor Psikolojisi. Nobel Kitapevi, 112–
113, Ankara, 2005.
7. Ersan, E ve Doğan, O., Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu Öğrencilerinde Atılganlık ve
Saldırganlık Düzeylerinin Sosyodemografik
Özelliklerle İlişkisi, VII. Spor Bilimleri Kongresi,
Antalya, 2002.
8. Gordon, T., Parent Effectiveness Training. New
York: Peter H. Wyden, 1970.
9. Jakubowski, P. ve Lange, A.J., Responsible
Assertive Behavior. USA Research Press, 1978.
10. Kahriman, İ., Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık
Yüksek Okulu öğrencilerinin benlik saygıları ve
atılganlık düzeylerinin bazı değişkenler açısından
incelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik
Yüksekokulu Dergisi; 9, 24-32, 2005.
11. Karasar, N., Bilimsel Araştırma Yöntemi,
Kavramlar - İlkeler –Teknikler, 11. Baskı, Nobel
Yayınları, Ankara, 2002.
12. Kısaç, İ. ve Yeşilyaprak, B., Öğretmen Adaylarına
Uygulanan Atılganlık Eğitimi Ve Sonuçları, Gazi
Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Mesleki
Eğitim Dergisi, 1, 12-18. Ankara, 1999.
13. Lazarus, A. A., On Assertive Behavior Therapy, 4,
697-699, 1973.
14. Onursal, A.M. ve Moralı, L.S., Beden Eğitimi
Öğretmen Adaylarının İletişim ve Problem Çözme
Becerilerine İlişkin Görüşleri, Ege Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu dergisi,
11(2). 9. İzmir, 2005.
15. Öztürk, F., Koparan, Ş. ve Efe, M., Boks Antrenör
Adaylarının Problem Çözme Becerisi ve Atılganlık
Düzeylerinin Tespiti Eğitim Fakültesi Dergisi, XXI
(2), 447-459, 2008.
16. Rathus, S. A., 30-İTEM Schedule for Assessing
Assertive Behavior. Behavior Therapy, 4, 398-406,
1973.
17. Saruhan, N., Ankara İl Merkezinde Lise Son Sınıfa
Devam Eden Öğrencilerin Atılganlıkları ile Ana ve
Baba Tutumları Arasındaki İlişkinin Bazı
Değişkenlere Göre İncelenmesi. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara,
1996.
18. Şen, S, Ü., “Güzel Sanatlar Eğitimi Alan
Öğrencilerin Psikolojik İhtiyaçları”. Yüksek Lisans
Tezi, Atatürk Üniversitesi. Erzurum, 2002.
19. Tataker, T., Ergenlerin Atılganlık Düzeyi İle Ruhsal
Sorunları Arasındaki İlişkinin Araştırılması, Yüksek
Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 2003.
20. Uğur, G., Üniversite Öğrencilerinde Atılganlık ile
Beden Algısı İlişkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
İzmir, 1996.
21. Uğur, G., ‘Üniversite Öğrencilerinde Atılganlık İle
Beden Algısı İlişkisi’, Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Ege üniversitesi, İzmir, 1996.
22. Voltan, N., Rathus Atılganlık Envanteri Geçerlik ve
Güvenirlik Çalışması, Psikoloji Dergisi, 10: 23-25,
1980a.
23. Voltan, N., Grupla Atılganlık Eğitiminin Bireyin
Atılganlık Düzeyine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, 3:62-66, 1980b.
24. Voltan, N., Rathus Atılganlık Envanterinin
Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerine Uygulanması
ve Elde Edilen Bulgular, Hacettepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi, 4, 72-75, 1981.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com